എല്ലാം ശരിയായി നടക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

എല്ലാം ശരിയായി നടക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ജോലിയിലോ പരീക്ഷണത്തിലോ ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തിയാണ്.

ഇത് ഒരു നിരാശാജനകമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നോ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ബലഹീനതയോ കഴിവില്ലായ്മയോ കാണിക്കുന്നുവെന്നോ പലതവണ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഒട്ടും ശരിയല്ല.

ദൈവിക പിന്തുണയുടെ ആവശ്യകത കാണിക്കുന്നത് നാം ആത്മീയജീവികളാണെന്നും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നതിനാലാണ്. 

ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു ദിവസം മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദിവസങ്ങൾ നീട്ടാൻ കഴിയും.

വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഇത് മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വേണ്ടിവരും.

പ്രാർത്ഥന ഫലപ്രദമാകാനുള്ള ഒരേയൊരു നിബന്ധന അത് സൃഷ്ടിച്ച വിശ്വാസമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. 

എല്ലാം ശരിയായി നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക - ഉദ്ദേശ്യം

എല്ലാം ശരിയായി നടക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സാധ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

പലതവണ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് പ്രാർത്ഥന അത് പ്രധാനമാണ്.

നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ദിശാബോധം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ശരിയും ശരിയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണ്. 

പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പഠനമേഖലയിലും ആകാം, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി എപ്പോഴും പ്രയോജനകരമാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അനാവശ്യ സൂക്ഷ്മതകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിൽ തുടരാൻ പരമമായ വ്യക്തി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ജോലിയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി നടക്കാനായി ആ പ്രാർത്ഥന പല കേസുകളിലും പ്രയോഗിക്കാനാകും.

ഇത് മുഴുവൻ കുടുംബവുമായും ചെയ്യാം ഈ വിധത്തിൽ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ സമ്മതിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നൽകിയ അഭ്യർത്ഥനകൾ നൽകുമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നുവെന്നോർക്കുക.

ജോലിസ്ഥലത്ത് എല്ലാം ശരിയായി നടക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക 

“എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങൾ എന്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാരാംശം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഈ പുതിയ ദിവസത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് സമാധാനത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളുടെ കൃപ, കരുണ, സ്നേഹം, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന്, എന്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം നടപ്പാക്കണമെന്നും എന്റെ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിലെയും കരിയറിലെയും ഏറ്റവും ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കർത്താവായ യേശുവേ, എന്റെ ജോലി, എന്റെ മേലധികാരികൾ, എന്റെ ക്ലയന്റുകൾ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, ഈ കമ്പനി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക.

സ്വർഗ്ഗീയപിതാവേ, എന്റെ ജോലി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹവും ശക്തിയും പുതുക്കുക.

ഈ ദിവസം, എന്റെ ക്ലയന്റുകളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദയയോടെ സേവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എനിക്ക് ചുറ്റും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വായയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ള മനസ്സും കണ്ണുകളും തരൂ.

എന്നിൽ നിന്ന് നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി എന്നെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാക്കുക.

എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് രണ്ട് കൈകൾ നൽകുക, ദിവസം തോറും പുഞ്ചിരിയോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ എനിക്ക് ഉത്സാഹം നൽകുക.

കർത്താവേ, എനിക്ക് വടക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും എന്നെ നയിക്കൂ, എന്റെ ശക്തിയും ധൈര്യവും ആകുക, നിന്നെപ്പോലെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയം എനിക്കു തരുക.

സ്വർഗ്ഗീയപിതാവായ ദൈവമേ, ഈ ദിനത്തെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുക, എന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുക.
ആമേൻ. ”

തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളോ പുതിയ തൊഴിൽ വെല്ലുവിളികളോ ഉണ്ട്, നിസ്സംശയമായും പ്രാർത്ഥനയിൽ അധിക സഹായം ആവശ്യമാണ്.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  വഴിപാടുകൾക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

ചോദിക്കുക എല്ലാം ജോലിസ്ഥലത്ത് നന്നായി നടക്കുന്നു അത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്.

എല്ലാവരേയും രാവിലെ വീട്ടിൽ വിടുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്നതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല പാരമ്പര്യം.

ഈ വിധത്തിൽ, കൊച്ചുകുട്ടികളെയോ വിശ്വാസത്തിൽ ദുർബലരായവരെയോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. 

ഒരു ട്രയലിൽ എല്ലാം ശരിയായിത്തീരുന്നതിന് പ്രാർത്ഥന

"വിശുദ്ധ നീതിയുള്ള ജഡ്ജി, മർയമിൻറെ മകൻ എന്റെ ശരീരം കൗതുകം എന്റെ രക്തം ഇല്ല. ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ എന്നെ പിടിക്കുന്നു.

എന്നെ മോശമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട്, എന്നെ കാണുന്നില്ല, ആയുധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, അനീതികളാൽ അവർ എന്നെ നയിക്കില്ല.

യേശുവിനെ മൂടിയ ആവരണത്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനോ കൊല്ലാനോ കഴിയില്ല, ജയിലിലെ പരാജയത്തിന് ഞാൻ കീഴടങ്ങുകയില്ല. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും കവലയിലൂടെ.

ആമേൻ. ”

നിയമപരമായ വിചാരണയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും ഉൽക്കണ്ഠയുമുള്ള സമയമാണ്, അതിൽ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥന വളരെ സഹായകമാകും.

നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനും പറയപ്പെടുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ എല്ലാം അങ്ങേയറ്റത്തെ തലങ്ങളിൽ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയവയെ ഉചിതമാക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് നമ്മുടെ ഏക രക്ഷയായിരിക്കും.

മുമ്പും ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിചാരണസമാധാനം നിലനിർത്താനും നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത്. 

ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

"ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും, അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ, നിങ്ങളെ തുറക്കും": ഓ യേശു, നിങ്ങള് യഥാർത്ഥ വാക്ക്, നിങ്ങള് ലൈഫ്, പ്രകാശ, ഞങ്ങളുടെ വഴി, യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയ കർത്താവേ, ആകുന്നു മറിയയുടെ ശുപാർശ നിങ്ങളുടെ മഹതി, ഞാൻ കോൾ, ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടിയന്തിരമായി ആവശ്യം എന്നെ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രത്യാശ ചോദിക്കുന്നു: (നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയുക). ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരെയും മൂന്ന് ആലിപ്പഴ മറിയകളെയും മൂന്ന് മഹത്വങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. 

യേശുവേ, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്, നീ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തസാക്ഷിയാണ് എൽ മുണ്ടോനിങ്ങളുടെ അനുഗൃഹീതയായ അമ്മയായ മറിയയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ "എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും" എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ കർത്താവായ യേശു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ദൈവമാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് എനിക്ക് എന്റെ ദുർബലമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകാൻ അങ്ങനെ പ്രയാസമാണ് ഈ കൃപ അനുവദിക്കുന്ന: (നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആവർത്തിക്കുക). ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരെയും മൂന്ന് ആലിപ്പഴ മറിയകളെയും മൂന്ന് മഹത്വങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. 

ഓ യേശുവേ, നീ മറിയയുടെ പുത്രനാണ്, നീ തിന്മയെ ജയിക്കുന്നവനും മരണംനിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയായ മറിയയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ "ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകും, ​​പക്ഷേ എന്റെ വചനം കടന്നുപോകുകയില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരായ യേശു രാജാവും നീയും അവസാനവും ആകുന്നു. (അങ്ങേയറ്റം ഭക്തിയോടെ അഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും പറയുക).

https://www.colombia.com

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത ഭയം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്, അതിനാലാണ് ഓപ്പറേഷനും മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും മികച്ചതാകാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത്.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ഒരു വ്യക്തിയെ ശാന്തമാക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കുക

ഏറ്റവും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗിയുമായി ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക, നിങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം.

അവസാനം, നന്ദി പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രക്രിയകളിലും പ്രധാനമായ നല്ല g ർജ്ജം പകരുന്നു.

പ്രാർത്ഥന പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?

പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കൃത്യമായ സമയങ്ങളില്ല.

സാധാരണയായി, സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തേക്കാം.

നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം.

ഈ രീതിയിൽ, പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നു, ന്യായവിധിയും പ്രവർത്തനവും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഫലപ്രദമാണ്.

ദൈവത്തോടൊപ്പം പോകുക.

കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ:

 

ട്രിക്ക് ലൈബ്രറി
ഓൺ‌ലൈൻ കണ്ടെത്തുക
ഓൺലൈൻ അനുയായികൾ
എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
മിനി മാനുവൽ
എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഫോറംപിസി
ടൈപ്പ് റിലാക്സ്
ലാവാമാഗസിൻ
തെറ്റുപറ്റുന്നവൻ