അമർത്തുക ഇഎസ്സി അടയ്‌ക്കാൻ

200093
6

സൗമ്യനായ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന. പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മൃഗമായിരുന്നു ആട്ടിൻകുട്ടി ...

196938
4

നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം പലതവണ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു കാരണം ...

ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ
135346
6

സാൻ സിപ്രിയാനോയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ആകാശശക്തികളുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക ...

104943
6

അറ്റോച്ചയുടെ പരിശുദ്ധ ശിശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. വിശ്വസ്തതയോടെ വിശ്വസിക്കുകയും കത്തോലിക്കാ മതം ആചരിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മളിൽ ...

100710
6

നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അതായത്, ...

98519
5

ഒരു വ്യക്തിയെ ശാന്തമാക്കാനും ഉറപ്പുനൽകാനുമുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രധാനമാണ്, കാരണം നമുക്ക് എപ്പോൾ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല ...

92510
5

മരണമടഞ്ഞ ഒരു അമ്മയ്‌ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന അത്തരം ഭയാനകമായ സമയത്ത്‌ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആശ്വാസം നേടാൻ സഹായിക്കും….

74088
5

സ്നേഹം കണ്ടെത്താൻ വിശുദ്ധ അന്തോണിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിനായുള്ള തിരയൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ...

67942
7

സാൻ മാർക്കോസ് ഡി ലിയോണിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ശക്തമാണ്, പക്ഷേ വിശുദ്ധ മർക്കോസിനുള്ള പ്രാർത്ഥന…

15544
7

ചെറുപ്പമായിരിക്കുക, കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുക എന്നത് ശരിക്കും വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവയിൽ ...

11047
3

പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി സാന്താ മൂർട്ടെയിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന. നിങ്ങൾക്ക് പലതിനും ഉത്തരം ലഭിക്കും ...

38602
7

സുഗമമായ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ഡെലിവറിക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും….

20779
2

അസാധ്യമായ പ്രണയത്തിനായി സാന്താ മൂർട്ടിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ...

40806
8

നീതിമാനായ ന്യായാധിപനുമായുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ഏക ന്യായാധിപനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ...

22588
5

ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും നാമകരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, സ്നാപനം കൃത്യമായിരിക്കുമെന്നതിൽ ഹ്രസ്വവും മനോഹരവുമായ നുണകൾ ...

32159
11

സ്നേഹം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അടിയന്തിരവുമായ കേസുകൾ, സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി ഹോളി കത്തോലിക്കാ ത്രിത്വത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അതിലൊന്നാണ് ...

6655
3

സാന്താ മൂർട്ടിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഈ വിശുദ്ധന് അവകാശം നൽകണം ...

13108
7

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തിരുക്കർമ്മത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാക്രമമാണ്. എല്ലാ…

26581
3

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്തോലിക്കാ സഭ ആരാധിക്കുന്ന ഗർഭിണികൾക്കായി മോണ്ട്സെറാത്തിലെ കന്യകയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ...

25061
6

ജോലിസ്ഥലത്തോ കോടതിയിലോ എല്ലാം ശരിയായി നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തിയാണ് ...

22505
4

നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരികെ ലഭിക്കാൻ 3 ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനകൾ. ജോലി എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയാണ്, അത്തരക്കാർക്ക് പോലും ...

23837
5

ഭർത്താവിനെ മെരുക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന, എല്ലായ്പ്പോഴും വീട്ടിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ...

7921
4

എല്ലാ അഭ്യർത്ഥനകൾക്കിടയിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും നിരാശാജനകവുമായ കേസുകൾക്കായി സാൻ ജുഡാസ് ടാഡിയോയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ...

20562
3

ഉത്കണ്ഠ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഉത്കണ്ഠയാണ് ആ തോന്നലിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് ...

21172
4

രോഗിയായ നായയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന. നായ്ക്കൾ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തമസുഹൃത്തുക്കളാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അവർ സന്തോഷം നൽകുന്നു ...

11327
5

അവന്റെ ആരോഗ്യം വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ രോഗശാന്തിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ മരുന്നിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വന്നു….

29349
6

എന്റെ മുൻ‌ഗാമിയ്‌ക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള പ്രാർത്ഥന, ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷയായിരിക്കാം ...

117120
1

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യഥാർത്ഥ പേരുകൾ. ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആവേശഭരിതരാകുന്നത് ...


ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ
ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റോപ്പ് ഗെയിമർമാർ
Android പോപ്പ്

നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങൾ "കുക്കികളെ അനുവദിക്കുന്നതിന്" ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മികച്ച ബ്രൗസിംഗ് അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാതെ നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയോ "അംഗീകരിക്കുക" ക്ലിക്കുചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് സമ്മതം നൽകും.

അടയ്ക്കുക