Taisnīga tiesneša lūgšana

Lūgšana taisnīgajam tiesnesim Tas ir adresēts Kungam Jēzum Kristum, mūsu vienīgajam tiesnesim Dieva Tēva priekšā.

Ir svarīgi zināt, ka lūgšanas ir jāveic ticot.

Tā Kunga vārds mums māca, ka tad, ja mēs viņu meklējam, mums ir jātic, ka viņš būs uzmanīgs, lai mūs klausītos, un tas ir visa šī noslēpums - ticēt.

Bez ticības lūgšanas tie ir tikai tukši vārdi, kas nesasniedz nevienu mākslu un nepilda mērķi, kā dēļ tie tika izgatavoti.

Tam visam ir jāzina, kādi ir galvenie iemesli, kas liek mums lūgt, daudzi cilvēki taisnīgajam tiesnesim jautā tikai regulāri, bet ne no sirds, un tad lūgšana zaudē efektivitāti.

Kāda ir taisnīgā tiesneša lūgšana?

Taisnīga tiesneša lūgšana

Kungs Jēzus Kristus Viņš ir mūsu draugs, brālis un mūsu taisnīgais tiesnesis. 

Viņam tiek lūgts daudz kas, un viens no biežākajiem lūgumiem ir aizsargāt mūs un mūsu ģimenes.

Daudzi kristieši šo lūgšanu veic katru dienu, un tā tam ir jābūt, jo katru dienu ļaunums kavējas, un vienmēr ir labi pamest māju ar taisnīga tiesneša aizsardzību par katru no mums. 

Tā ir lūgšana, kas tiek veidota no sirds, jo mēs jūsu rokās liekam vistuvāko lietu, kas mums vienmēr ir bērni un ģimene kopumā.

Izsakiet šo lūgšanu pirms ikdienas ceļojuma uzsākšanas kopā ar visu ģimeni brokastīs Tā ir ļoti laba ideja jo mēs arī mudinām uz vienotības praktizēšanu ģimenē un piepildām to, ko saka Die vārds, ja divi vai trīs piekrīt un lūdz Tēvu Jēzus vārdā, viņš piešķirs lūgumus no debesīm. 

Taisnīga katoļu sākotnējā tiesneša lūgšana

Ak dievišķais un taisnīgais tiesnesis, ka jūs sniedzat savu roku nabadzīgajiem un bagātajiem!

Mūžīgais piedošanas un žēlsirdības mīlētājs, garīga gaisma, kas apgaismo tumšākos ceļus, Dzīves vārds un dziļa mīlestība, Mācība un liecība, kas mūs baro ar lūgšanu.

Jūs, kurš cieta visbriesmīgākās izturēšanās un pazemojumus, ka esat svēts un tīrs un ar pazemību pieņemat vissliktākos sodus, jūs, kas esat ķēniņu ķēniņš, kurš dzīvo un valda pār visu ļaunumu un visu cilvēci, jūs sagaidījāt, nesmurmējot un nesodot visvairāk sāpīgi sitieni, un jūs visu atdevāt mūsu pestīšanai. Lai jūsu lūgšana un lūgums nāk pie jums.

Dēmoni un no jums aizbēguši ar jūsu lūgšanas spēku, jūs izcēla slimniekus no viņu gultām, jūs izdziedinājāt neredzīgos no viņu akluma, jūs atgriezāt veselību spitālīgajiem, jūs atdevāt dzīvību un maizi tiem, kas jums sekoja.

Jūs pavairojāt zivis un maizes, lai tās dotu pūlim, jūs atvērāt ūdeņus un staigājāt pa tiem, jūs devāt dienu un nakti, mieru un harmoniju, jūs, mūsu taisnīgais tiesnesis, bez vilcināšanās pavadāt savus ļaudis, bez ierobežojumiem jūs dodat visu, Un jūs piepildāt savu solījumu, kad bhakta nāk pie jums, jūs nepazemojat un nenododat, jūs neapvainojat un neapvainojaties, jūs mācāt mums līdzībās, jūs atstājat mūžīgu mantojumu Svētajos Rakstos, dzirdat mūsu lūgšanu un jūs nonākat mūsu labā.

Āmen.

Lūgšana vienmēr ir veids, kā papildus mūsu lūgumiem izteikt uzslavas un pateicību Dievam, kurš katru dienu pasaulē aizsargā mūs un mūsu ģimenes locekļus.

Tas var jūs interesēt:  Svētības lūgšana

Veicot šo lūgšanu, mēs zinām un ticam, ka dievišķā aizsardzība ir priekšā visam, ko darām tajā dienā.

Katoļu baznīcai ir lūgšanas paraugs sākotnējam taisnīgajam tiesnesim, šajā lūgšanas piemērā mēs redzam, ka mēs sākam ar visu Jēzus Kristus īpašību atzīšanu un pēc tam izpildām lūgumu un beidzam ar pateicību par piešķirto labvēlību, kas ir uzticības ticības akts. Brīnums jau ir izdarīts.

Lūgšana taisnīgajam tiesnesim par vīriešiem 

Zvēri, kas man uzbrūk, Lauvas, kas rēc uz mani, Ļaunums valda man blakus, es jūtu bailes un ciešanas. Es vairs nespēju staigāt, es baidos no netaisnības,

Mani pretinieki ņirgājas, viņi tic, ka viņiem ir vara, un, kaut arī parādās mana gļēvulība, ir Visaugstākā būtne, kura noteikti nāk man palīgā.

Nāc taisnīgais tiesnesis, nāc ātri pie manis, izslēdz visu ļauno, citi vīrieši uzbrūk un mokas man, Tikai tiesnesis nāk, ātri nāc pie manis.

Es kliedzu un es meklēju tavu klātbūtni manā dzīvē, esmu trausls cilvēks, meklēju tevi un nevaru tevi atrast, nāc, nāc, mans mīļais tiesnesis.

Var ļauties burvībai un ļaunumam, ka okultisms un saprāts, lai velns un grēcinieks, noliec galvu, dodieties prom no manas puses, nekavējoties atsauciet, taisnīgais tiesnesis nāk man palīgā, es lūdzu jūs, lūdzu.

Tuvojas mierīgums un rāmums, vīrieši jau aplaudē un godina tavu Svēto vārdu, paldies, es tev dodu savu taisnīgo tiesnesi, mūžīgais paldies, Hallelujah, amen.

Šī īpašā lūgšana pastāv tāpēc, ka pēdējā laikā tiek piedzīvota vardarbības pakāpe, ir ļoti grūti jebkurā dienā iet pa ielu un neuztvert atmosfēru, kurā uzlādējas sliktas enerģijas.

Tāpēc šī lūgšana ir tik svarīga, jo mēs lūdzam taisnīgo tiesnesi mieru un mieru cilvēka sirdī, lai vardarbība šādā veidā izbeigtos.

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana par bērniem

Tikai labā Jēzus Kristus sirds var pārveidot sirdi par labu un labās vēlmes svētībās.

Labāk ir izbeigt vardarbību un vardarbību nekā lūgšana, kas pilna ar ticības labiem nodomiem, bez savtīguma un izteikta no dvēseles.

Lūgšana tikai lemj par ieslodzītā atbrīvošanu 

Dārgais Kungs Jēzu. Jūs esat dzimis brīvs.

Jūsu visvarenais gars ir brīvs, pat ja jūsu fiziskais ķermenis acīmredzot nav.

Tas, kurš ir jūsu dievišķā klātbūtne, ir jūsos. Viņš vienmēr pavada jūs. Es atsaucos uz šo garīgo klātbūtni jūsos un lūdzu viņu atbrīvot jūs, to brīvību, kas katrai dzīvai būtnei atbilst ar sirdsapziņas tiesībām.

Es esmu atvērtās durvis, kuras neviens cilvēks nevar man aizvērt, un tās durvis, kas ved jūs uz mieru, Dieva un jūsu kaimiņa mīlestību, labo un jūsu laimi, plaši un atklāti atvērsies tagad un Mūžīgi.

Āmen.

Šis teikums ir pilnībā jāizvērtē, lai atbrīvotu ieslodzīto ir ļoti spēcīga.

Dzīvot šo slikto brīdi kopā ar ģimenes locekli vai draugu, bez šaubām, ir viena no vissliktākajām piedzīvotajām iespējām.

Tiem, kuriem ir liegta brīvība, ir sāpīgs process, kurā daudzkārt lūgšana ir vienīgā, kas var sniegt mieru un cerību.

Taisnīgajam tiesnesim Jēzum Kristum tiek lūgts, lai lēmumi, kas pieņemti attiecībā uz sodu, tiktu pārskatīti, atvērta sapratne un lai tas varētu darboties taisnīgums

Tādā pašā veidā lūgumu var pagarināt, lai pieprasītu nelielu mieru un pacietību, cenšoties darīt to, ko saka Dieva vārds, aizlūgt par mūsu tuvāko.

Taisnīga tiesneša lūgšana par sarežģītām lietām 

Dievišķais un taisnīgais dzīvo un mirušo, mūžīgās taisnības saules tiesnesis, kas iemiesots Jaunavas Marijas sirsnīgajā vēderā cilvēces cilts veselības labā.

Tikai tiesnesis, debesu un zemes radītājs un miris pie krusta manas mīlestības dēļ.

Jūs, kas esat ietinies drēbēs un ievietots kapā, no kuras jūs trešajā dienā cēlāt, nāve un no elles. Taisnīgais un dievišķais tiesnesis, uzklausiet manus lūgumus, izpildiet manus lūgumus, uzklausiet manus lūgumus un dodiet viņiem labvēlīgu nosūtīšanu.

Tava necilā balss nomierināja vētras, dziedināja slimos un uzmodināja mirušos tāpat kā Lācars un Naima atraitnes dēls.

Jūsu balss impērija aizbēga no dēmoniem, liekot viņiem atstāt turēto ķermeņus un deva redzi neredzīgajiem, runāja ar klusumu, dzirdēja nedzirdīgos un piedodamos grēciniekus, piemēram, Magdalēnu un paralizēto. no baseina.

Jūs kļuvāt neredzams saviem ienaidniekiem, tiem, kas gāja jūs ieslodzīt, jūs savā balsī nokritāt līdz zemei, un, beidzoties termiņam uz Krusta, ar jūsu spēcīgo akcentu orbs nodrebēja. Jūs atvērāt cietumus Pēterim un izņēmāt viņu no tiem, neredzot Hēroda sargu.

Jūs izglābāt Dimasu un piedevās laulātajam.

Es lūdzu jūs, taisnīgais tiesnesis, atbrīvojiet mani no visiem maniem ienaidniekiem, redzamiem un neredzamiem: Svētā apvalks, kurā jūs esat iesaiņots, apklāj mani, jūsu svētā ēna slēpj mani, plīvurs, kas pārklāja jūsu acis, aizsedza tos, kas mani vajā, un tos, kuri mani vēlas ļauni, ir acis un neredzi mani kājas man ir un nesasniedz, rokas mani tur un nevilina, ausis man ir un nedzird mani, mēle man ir un neapsūdz mani un tavas lūpas klusē tiesā, kad viņi cenšas man kaitēt.

Ak, Jēzu Kristu taisnīgais un dievišķais tiesnesis!, Labvēlīgi izturies pret mani visās ciešanās un ciešanās, lietās un saistībās, un liec man atsaukties uz tevi un apsveikt impēriju par tavu spēcīgo un svēto balsi, aicinot tevi uz manu palīdzību, cietumi atvērti, ķēdes un saites ir salauztas, važas un stieņi ir salauzti, naži ir saliekti, un katrs ierocis, kas ir pret mani, ir satriekts un padarīts bezjēdzīgs. Ne zirgi mani aizsniedz, ne spiegi uz mani neskatās, ne atrod.

Jūsu asinis mani peld, jūsu mantija apklāj mani, jūsu roka svētī mani, jūsu spēks mani slēpj, jūsu krusts mani aizstāv un ir mans vairogs dzīvē un manas nāves brīdī.

Ak, taisnīgais tiesnesis, mūžīgā Tēva dēls, ka kopā ar Viņu un ar Svēto Garu jūs esat viens patiesais Dievs!

Ak dievišķais vārds padarīja cilvēku!

Es lūdzu jūs apsegt mani ar Svētās Trīsvienības mantiju, lai jūs būtu brīvs no visām briesmām un pagodinātu savu Svēto Vārdu.

Āmen.

Lūdziet dievišķo un taisnīgo tiesneša lūgšanu par grūtām lietām ar lielu ticību!

Tas var jūs interesēt:  Lūgšana, lai viss noritētu labi

Jēzus Kristus, būdams uz zemes, bija tiešs liecinieks tam, ko cilvēka prāts prot apstrādāt, viņš to sajuta savā miesā, kad nolēma atdot savu dzīvību par mūsu mīlestību.

Tāpēc neviens labāks par viņu nesaprot sarežģītus procesus, zina, kā mēs jūtamies, ko domājam, un ved mūs darīt to, ko ir pareizi darīt, pat ja tas šobrīd nav tik skaidrs.

Nav grūts lūgums, kuru nevar atrisināt no lūgšanas ar lielu ticību, Dievs vienmēr tur savus solījumus.

Kad es varu lūgt lūgšanas?

jūs varat lūgties Taisnīgā tiesneša lūgšana kad vien tu vēlies.

Tam nav laika, minūtes, nedēļas dienas vai grafika. Jums ir jālūdz lūgt, kad jums nepieciešams, un kad jums ir griba un ticība.

Vairāk lūgšanu:

 

triku bibliotēka
Atklājiet tiešsaistē
Tiešsaistes sekotāji
apstrādājiet to viegli
mini rokasgrāmata
a kā darīt
ForumPc
TipsRelax
LavaMagazine
neregulārs