Šajā rakstā mēs iemācīsim jums būt labam katoļticīgajam un kā jums tas jādara katoļu lūgšana pareizi un kuras visvairāk lūdz.

katoļu lūgšana-1

Nav labākas vietas sarunai ar Dievu kā jūsu tempļi un baznīcas

Kas ir katoļu lūgšana?

Lūgšanas ir veids, kā mēs runājam tieši ar Dievu, daži ir par dziedināšanu, lai lūgtu labvēlību, par mirušo, lai meklētu mieru. Ir tūkstošiem lūgšanu, un tām visām ir viens un tas pats mērķis - runāt ar Dievu, likt mums justies, ka viņš zina, ka mēs esam viņa pazemīgie sekotāji un uzticīgi viņam.

Katoļu reliģijā ir tūkstošiem lūgšanu, un katrai no tām ir savs mērķis, katram svētajam un Jaunavas Marijas aicinājumam ir sava lūgšana un dažreiz ir vairākas, tāpēc ir svarīgi izcelt katras funkcijas un katras mērķi. Svēta.

Tāpēc katrs katolis visā mūžā mācās lūgšanas, dažas vairāk nekā citas, to nozīmi un to, kad viņš var tās izmantot. Dievs mūs aicina ar savām lūgšanām, un mēs uzmanīgi klausāmies un dodamies viņu satikt.

Ja esat jauns vīrietis, kurš vēlas sākt savu ceļu katolicismā, mēs aicinām jūs pārskatīt mūsu 14. panta rakstu Bībeles jauniem katoļiem kur jūs varat sākt zināt, kādas ir jauna katoļa funkcijas.

katoļu lūgšana-2

Jaunieši ir nākotne, garantēta reliģijas ieaudzināšana jau no mazotnes.

Katoļu lūgšana

Lai runātu ar Dievu, mūsu Kungu, mums nepieciešama tikai lūgšana. Lai gan katoļu reliģijā ir miljoniem lūgšanu, un daudzas no tām mēs nezinām, galvenās katoļu lūgšanas, kas jāzina labam draudzes loceklim, ir šādas:

Krusta zīme

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.

Mūsu Tēvs

Mūsu Tēvs, kas esi debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
lai nāk tava valstība,
Tavs prāts notiks uz zemes tāpat kā debesīs.
Dodiet mums šodien mūsu ikdienas maizi,
piedod mūsu pārkāpumus,
tāpat kā mēs piedodam tiem, kas mūs aizvaino,
neved mūs kārdinājumos un atbrīvo mūs no ļauna.
Āmen.

Ave Maria

Esi sveicināta, Marija!
žēlastības pilns. Tas Kungs ir ar tevi.
Jūs esat svētīti starp visām sievietēm,
un svētīgs ir tavas dzemdes auglis, Jēzu.
Svētā Marija, Dieva māte,
lūdzieties par mums, grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā.
Āmen.

Slava

Lai slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas bija sākumā, tagad un uz visiem laikiem,
mūžīgi mūžos.
āmen

Prasības akts

Jēzu, mans Kungs un Pestītājs:
Es nožēloju visus grēkus
ko esmu izdarījis līdz šodienai,
un tas mani sver no visas sirds, 
jo ar viņiem es apvainoju tik labu Dievu,
Es stingri iesaku
nekad vairs negrēkoju un tam uzticējos,
ar savu bezgalīgo žēlastību,
jums ir jāiedomājas par manu kļūdu piedošanu
un jums ir jāved mani uz mūžīgo dzīvi.
āmen

Apustuļu ticības apliecība

Es ticu visvarenajam Tēvam Dievam,
Debesu un zemes veidotājs.
Es ticu Jēzum Kristum, viņa vienīgajam Dēlam, mūsu Kungam,
kuru iecerēja Svētā Gara darbs un žēlastība,
dzimis no Svētās Jaunavas Marijas,
cieta Poncija Pilāta laikā,
Viņš tika sists krustā, miris un apglabāts,
nolaidās ellē,
Trešajā dienā viņš augšāmcēlās no miroņiem,
Viņš uzkāpa debesīs un sēž pie Dieva, Visvarenā Tēva, labās rokas.
No turienes viņam jānāk, lai tiesātu dzīvos un mirušos.
Es ticu Svētajam Garam, svētajai katoļu baznīcai,
svēto kopība, grēku piedošana,
ķermeņa augšāmcelšanās un mūžīgā dzīve.
Āmen.

Sveiki

Dievs tevi izglābj,
Žēlsirdības karaliene un māte,
Dzīve, saldums un mūsu cerība,
Dievs tevi izglābj.
Mēs jūs saucam par trimdas Ievas dēliem,
jums mēs nopūtamies, vaidēdami un raudādami,
Šajā asaru ielejā
Nāc tad, kundze, mūsu advokāte,
atgriezies pie mums tās savas žēlsirdīgās acis,
un pēc šīs trimdas parādiet mums Jēzu,
svētīts jūsu dzemdes auglis.
Ak žēlīgs, ak dievbijīgais, ak vienmēr mīļā Jaunava Marija!
Lūdzieties par mums, Svētā Dieva Māte,
lai mēs būtu cienīgi sasniegt
un izbaudiet solījumus,
mūsu Kunga Jēzus Kristus.
Āmen.

Svētī savu tīrību

Lai svētīta ir tava šķīstība, 
un mūžīgi tas ir,
jo tikai viens Dievs atjauno
tādā graciozā skaistumā.
Tev debesu princese,
Svētā Jaunava, Marija,
Es jums piedāvāju šajā dienā,
dvēsele, dzīve un sirds.
Skatieties uz mani ar līdzjūtību. 
Neatstāj mani, mana māte.
un dod man savu svēto svētību.
Āmen.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, visi katoļi tiek aicināti ar lūgšanu tikties ar Dievu, mūsu Kungu, neatkarīgi no laika un vietas, tikai jūsu vajadzības tiek uzklausītas, lai sajustu Dieva, mūsu Kunga, klātbūtni, saņemtu viņa palīdzību un tiktu laipni gaidīti viņa rokas.

Kā darīja mūsu Kungs Jēzus Kristus, mācot apustuļus un visu Izraēla tautu, tāpat kā Mozus, rakstot tabulas un daloties zināšanās, ko Dievs viņam devis, tāpat kā Noēls, kurš izpildīja Dieva norādījumus un izpildīja savu misiju.

Todos ellos encontraron la paz, la esperanza y Dieva mīlestība mediante las oraciones, compartieron sus conocimientos con su familia y pueblo, y así de generación en generación fueron pasando las oraciones nuevas y las mas antiguas.

Mēs nelūdzam bez iemesla, bet darām tāpēc, ka tas ir nepieciešams mūsu ticībai, lai mūsu mīlestība pret Dievu, mūsu Kungu, augtu, mēs iemācītos runāt ar viņu no tā, ko vecāki mums ieaudzina, un no tā, ko dzirdam baznīcā. Mēs augam, dzirdot Dieva vārdu un mācoties no Jēzus mācības.

Katru reizi, kad iekšienē jūtam, ka vēlamies pilnveidoties, svētais gars nāk atgādināt mums par Dieva, mūsu Kunga, vārdiem, atgādina, ka, ja vēlamies pilnveidoties, varam vērsties pie viņa, viņa rokām un dziedinošajiem vārdiem. Tagad mēs aicinām jūs noskatīties šo video: