Kāpēc viņi saka Jēzu, Dāvida Dēlu? Daudzi kristieši uzdod jautājumu, kāpēc Jēzus, piedzimis gandrīz 1000 gadus pēc Dāvida, tiek pasludināts par viņa dēlu. Tomēr daudziem cilvēkiem to ir grūti saprast, patieso iemeslu var atrast Bībelē. Turpiniet lasīt tālāk, lai iegūtu meklēto atbildi.

Kāpēc viņi saka Jēzu, Dāvida Dēlu?

Kāpēc viņi saka Jēzu, Dāvida Dēlu?

Kāpēc viņi saka Jēzu, Dāvida Dēlu?

Jēzus tika saukts par Dāvida dēlu, jo viņš tāds bija Dāvida pēcnācējs un Dāvida apsolījuma mantinieks. Jēzus bija Dieva dēls, bet viņš kļuva par cilvēku. Kā cilvēks viņš bija ķēniņa Dāvida pēcnācējs.

"Par savu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurš pēc miesas bija no Dāvida cilts, kurš ar augšāmcelšanos no miroņiem tika pasludināts par Dieva Dēlu ar spēku, saskaņā ar svētuma garu."

Romiešiem 1: 3-4

Dāvids dzīvoja apmēram tūkstoš gadus pirms Jēzus. Kad cilvēki Jēzu sauca par „Dāvida dēlu”, tas bija tādā nozīmēpēcnācējs«. Jāzepu, Jēzus tēvu, sauca arī par Dāvida dēlu ar tādu pašu nozīmi.

"Un par to domājot, redzi, sapnī viņam parādījās Tā Kunga eņģelis un sacīja viņam: Jāzeps, Dāvida dēls, nebaidies uzņemt savu sievu Mariju, jo tas, kas viņā piedzimis, ir no Svētā Gara . "

Mateja 1: 20

Tāpēc, lai saprastu šo jēdzienu, mums jāsaprot, ka vārds "dēls", bija lielāka nozīme nekā pašreizējai. Es domāju, arī var saprast kā "pēcnācēju".

Atrodoties uz zemes, Jēzus tika uzskatīts par Jāzepa dēlu. Tā kā Jāzeps bija tiešs ķēniņa Dāvida pēctecis, Jēzum arī bija tiesības tikt atzītam par Dāvida pēcnācēju.

Cik svarīgs ir nosaukums “Dāvida dēls”?

Cik svarīgs ir tituls Dāvida dēls

Cik svarīgs ir tituls Dāvida dēls

Dāvida dēls bija Mesija, Glābējs, ko gaidīja jūdi. Saskaņā ar apsolījumiem, ko Dievs deva visā Vecajā Derībā, jūdi zināja, ka pasaules Pestītājs būs:

  • Ebreju:  Dievs tevi apsolīja Ābrahāms, visu ebreju priekštecis, kuri savas izcelsmes dēļ visas zemes tautas tiktu svētītas; Šis solījums tika nodots viņa dēlam Īzākam un mazdēlam Jēkabam:

    «Un es darīšu no jums lielu tautu un svētīšu jūs, un padarīšu jūsu vārdu lielu, un jūs būsit svētība. Es svētīšu tos, kas jūs svētī, un tos, kas jūs nolād, es nolādēšu; un visas zemes ģimenes jūsos tiks svētītas » (12. Mozus 2: 3-XNUMX).

  • No Jūdas cilts: Jēkabs to pravietoja valdīs Jūdas cilts pār visām pārējām Israēla ciltīm:

    «Jūda skeptrs netiks atņemts, nedz arī likumsargs no viņa kājām, kamēr nenāks Šilo; Un pie viņa sapulcēsies tautas "(49. Mozus 10:XNUMX).

  • No Dāvida ģimenes: Dievs apsolīja Dāvidam, ka viņa pēcnācēji valdīs mūžīgi.

    «Es noslēdzu derību ar savu izredzēto; es zvērēju savam kalpam Dāvidam, sacīdams: Es nostiprināšu tavu pēcnācēju uz visiem laikiem un celšu tavu troni visām paaudzēm. Selah»(Psalms 89: 3-4).

Kā tiešs Dāvida pēctecis cilvēciski, Jēzus izpildīja visas prasības, lai būtu Mesija. Viņa identifikācija kā Dāvida dēls bija svarīga, lai pierādītu, ka Jēzus bija šo apsolījumu mantinieks, kuru visi gaidīja.

Kad cilvēki Jēzu dēvēja par Dāvida dēlu, viņi atzina, ka viņš ir Pestītājs. Viņi apliecināja savu ticību Jēzum.

"Un visa tauta brīnījās un sacīja: Vai tas varētu būt Dāvida Dēls?"

Mateja 12: 23

Dāvida dēls vai kungs?

Kas bija Jēzus, Dāvida dēls vai kungs

Kas bija Jēzus: Dāvida dēls vai kungs

Jēzus pārbaudīja farizejus, jautājot, kā Glābējs varētu būt Dāvida dēls un vienlaikus arī viņa Kungs. Pravietojumi teica, ka viņš būs Dāvida pēcnācējs, bet Dāvids arī pravietoja, ka Mesija būs viņa kungs. Dēlam nebija varas pār savu tēvu, tad kā Dāvids varēja būt viņa dēla kalps?

"Un kad farizeji bija kopā, Jēzus viņiem jautāja, sacīdams: Ko jūs domājat par Kristu? Kas ir viņa tēvs ?.

Tie viņam sacīja: Par Dāvidu.

Viņš tiem sacīja: Kā tad Dāvids garā viņu sauc par Kungu, sacīdams:

Tas Kungs sacīja manam Kungam:
Sēdi man pa labi
Līdz brīdim, kad es jūsu ienaidniekus padarīšu par jūsu kāju krēslu?

Nu, ja Dāvids viņu sauc par Kungu, kāds ir viņa dēls?

Mateja 22: 41-45

Jēzus uzdeva šo jautājumu, jo farizeji domāja, ka viņiem ir patiesība, bet viņi negribēja pieņemt, ka viņš ir Pestītājs. Jēzus parādīja, ka viņi nezina visu. Atbilde uz mīklu bija tāda Jēzus cēlies no Dāvida tikai cilvēciski. Jēzus bija arī Dievs, tāpēc viņš pastāvēja ilgi pirms Dāvida dzimšanas un bija lielāks par viņu.

Tas ir bijis tā! Mēs ceram, ka šis raksts ir palīdzējis jums saprast iemeslu kāpēc viņi saka Jēzu Dāvida dēlu?. Ja tagad vēlaties iemācīties kā palielināt jūsu tuvību ar Dievu, mēs jums parādīsim 5 soļos.

Cik