Malda į Šv

Malda į Šv Katalikas dėl meilės, sunkių ir skubių atvejų bei apsaugos yra vienas galingiausių, nes prašo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Dievo žodis parodo mums visų dalykų Dievą, Tėvą, tada supažindina mus su Jėzumi Kristumi, kuris yra tas pats Dievo sukurtas žmogus, buvo tarp mūsų ir atidavė savo gyvybę žmonijos labui, kai, nuėjęs į dangų, paliko mus dvasiai. Santo ir dabar galime tikėtis visų trijų.

Tėvas ir Sūnus yra danguje, o Šventoji Dvasia juda mūsų širdyse kaip ugnis.

Katalikų bažnyčia turi eilę maldos kurios yra nukreiptos į tris, kurios kartu yra viena, dieviškąją trejybę.

Tai maldos, kurios kyla įvairiais atvejais, kai žmogaus ranka negali dirbti ir tada mes priklausome nuo maldos, nes pakanka tik Dievo stebuklo. 

Malda į Šventąją Trejybę Kas yra Šventoji Trejybė?

Malda į Šv

Tėvo sąjunga; Sūnus ir Šventoji Dvasia yra tie, kurie sudaro Šventąją Trejybę.

Jo pasirodymai buvo laipsniški ir mes galime juos pamatyti visame pasaulyje Biblija.

Genezės pradžioje Dievas pasirodo kuriantis dangų, žemę ir kiekvieną gyvą būtybę.

Tada evangelijose Naujasis Testamentas matome, kad atvyksta Jėzus Kristus, gimęs iš mergelės, Šventosios Dvasios darbu ir malone. 

Ten mes pradedame pažinti visą Gelbėtojo gyvenimą, tada, kai jis miršta, prisikelia ir kyla į dangų, jis palieka mums Šventosios Dvasios pažadą, tačiau tai pasireiškė tik po Sekminių dienos, aprašytos Apreiškimo darbų knygoje. Apaštalai ir mus lydi iki šiol. 

Galinga Trejybė, patenkinanti mums savo širdies prašymus, tuos, kuriuos daug kartų darome iš sielos.

Šventoji Trejybė visada pasirengusi mūsų išklausyti.

Malda į Šventąją Katalikų Trejybę

Aš dievinu tave, Šventosios Dvasios paraklitą, už savo Dievą ir Viešpatį, ir be galo dėkoju Tau visos dangiškojo teismo vardu Švč. Mergelės, tavo mylinčios žmonos vardu, už visas dovanas ir privilegijas, su kuriomis ją puošei, ypač už tą tobulą ir dievišką. labdara, kuria jūs uždegėte jo švenčiausią ir tyriausią širdį vykdydami šlovingiausią jo dangų; ir nuolankiai prašau jūsų nevaržomos žmonos vardu, suteikite man malonę atleisti man visas sunkias nuodėmes, kurias padariau nuo pirmosios akimirkos, kai galėjau nusidėti; iki dabar, apie kurį be galo liūdžiu, turėdamas tikslą mirti, o ne vėl įžeisti tavo dieviškąją didybę; ir už didžiausius nuopelnus ir efektyviausią jūsų mylinčios žmonos apsaugą prašau suteikti jums ir N. brangiausią jūsų malonės ir dieviškosios meilės dovaną, suteikiant man tas šviesas ir ypatingą pagalbą, kurią jūsų amžina Apvaizda iš anksto išgelbėjo ir vedė mane. taip

Šventosios katalikų trejybės malda turi tiesioginį poveikį.

Malda, galingas ginklas, priklausantis tik tiems iš mūsų, kurie tikėjo Viešpaties galia.

Tai gali jus dominti:  Maldos už krikštą

Galingas įrankis, kurį mokėjo naudoti Katalikų Bažnyčia ir kuris mums palieka pavyzdį, pavyzdį, kad žinotume, kaip klausti, kokius žodžius vartoti. 

Malda nėra bloga, tai yra galimybė priprasti prie maldos, išmokti teisingai melstis, todėl maldos egzistuoja, kad mus nukreiptų į procesą. 

Malda į Šventąją Trejybę už meilę 

Tėvo ir Sūnaus bei Šventosios Dvasios vardu, Amen.

Šventoji Trejybė, mūsų pradžia ir pabaiga, mano stiprybė ir pagalba bei dieviškoji pagalba, kuri gyvena mano širdyje ir yra mano sieloje ir apgaubia visą mano būtį.

Palaiminta Šventoji Trejybė, nusipelniusi visos garbės, šlovės ir pagyrimo, tikiu jūsų, Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Šventosios Dvasios, galia.

Aš aklai pasitikiu tavo dovanomis ir tikiuosi į tave, o viltis ir labdarą, kurią dedu į tavo rankas, padėk man sustiprinti savo tikėjimą ir kiekvieną dieną su tavo meile būti geresniu žmogumi ir atsikeliu kupinas padrąsinimo ir entuziazmo.

Palaimintasis Dieve, tu esi šaltinis, iš kurio kyla meilė ir gyvenimas, kad mus sukūrei pagal savo atvaizdą ir panašumą, ir kad iš meilės mums siuntai Sūnų Dievą, kad jis savo gyvybe galėtų mus išpirkti ir išgelbėti nuo nuodėmės

(Pasakyk savo vardą)

Aš atiduodu jums ir pašventinu visa tai, kas glūdi mano esybėje, ir labai atsiprašau, kad prašau man atleisti už visas mano padarytas klaidas ir už nuodėmes, kurias padariau šiai dienai ir kurios mane skiria nuo tavęs.

Šventoji Trejybė, prašau pasigailėti manęs ir suteikti man tavo pagalbą, kad mano siela būtų kupina ramybės, paverčianti save ligoniu, supratingu, nuolankiu ir apsirengusiu tavo gerume.

Palaiminta Šventoji Dvasia, viso paguodos šaltinis, prašau praturtinti mano sielą gausybe dovanų.

Tu esi mano viltis ir skydas mano kovose, tu esi mano stiprybė negandų ir nerimo metu.

Dėl šios priežasties prieš tave atsiklaupiau ir paprašiau, kad prašau ištiesti pagalbos ranką ir užtarčiau mane, prieš Dievą Tėvą, kad būtų suteikta greita jo pagalba.

Šventoji Dangiškoji Dvasia, atnaujink savo jėgas ir padidink drąsą tęsti šią kovą, su kuria susiduriu. Prašau, pasilenk ausį į mano maldavimus ir duok man tai, ko noriu, ir prašau šią dieną.

Prašau, nešviesk mano širdyje Dievo meilę, kuri apšviečia tavo ištikimų pasekėjų širdis. Dėl jūsų meilės, galios ir gailestingumo prašau išlaisvinti mane nuo visų negandų ir kad niekas netrukdytų man ramybės ar priversti mane kentėti.

Šventoji Trejybė, aš ateinu su tavimi visiškai pasitikėdamas ir visam savo sielos tikėjimui, kad galėtum palengvinti liūdesį, sukeliantį man dideles kančias, prašau išgydyti mano širdies žaizdas ir išlieti savo gailestingumą man ir tai, ko man reikia su tuo. skubumas:

(Skubiai pasakykite Šventajai Trejybei, ko jums reikia, ir paprašykite jų šlovingos pagalbos)

Dieve Tėve, dėkoju tau, kad klausai mano maldų, už Tavo begalinę meilę ir už saugumą, kurį man suteikia tavo meilė, kuris mane priglaudžia ir duoda paguodos.

Prašau jūsų padėti man, Šventoji Trejybė, prašau užtarimo ir nuopelnų Švč. Mergelės Marijos, Jėzaus Motinos ir mūsų motinai.

Amen.

Ar jums patiko Šventosios Trejybės malda už meilę?

Tai gali jus dominti:  Malda galvoti apie mane

Meilė visada yra mūsų maldų variklis, nesvarbu, ar ji mus skatina prašyti kitų, ar mes prašome meilės, kad kirstume savo kelią.

Bet kokiu atveju svarbu paklausti iš širdies, iš sielos ir su dideliu tikėjimu.

Tai, kas daro mūsų maldas galingas ir gauname atsakymus, yra tai, kad mes tikime, kad tai, ko prašome, gali būti patenkinta.

Labai svarbu reikalauti meilės, kad žinotume, kaip ją atpažinti tuo metu, kai ji eina per mūsų kelią, nes Dievo žodis moko, kad širdis apgaudinėja ir gali priversti mus patikėti, kad meilę randame tada, kai jos nėra. 

Štai kodėl Šventosios Trejybės vadovavimas yra beveik gyvybės ir mirties veiksmas. 

Šventosios Trejybės malda už sunkius ir skubius atvejus

Šventoji Trejybė, Trejybės Dievas ir vienas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, mūsų pradžia ir pabaiga, pasinerkite prieš jus, kai pagerbiu: palaiminta ir giriama būkite Šventoji Trejybė !; Tau, Šventajai Trejybei, būk visa garbė, šlovė ir šlovė per visą amžinybę, tikiu tavimi visa širdimi ir linkiu būti ištikimam tavo atsidavėjui. Aš ateinu pas tave su visišku pasitikėjimu prašydamas, kad tave matyti visada laisvą nuo blogio ir nuo visų. negandos ir pavojai, ir, mano poreikiais, maldauju jus, suteikite man savo palankumą.

Dangaus Tėvas, Jėzaus geroji aviganė, Šventoji Dvasia, prašau jūsų užtarimo ir nuopelnų Švč. Mergelės Marijai, suteikite man savo pagalbą, patarimus ir apsaugą visais mano gyvenimo klausimais.

Šlovė tau, Dieve Tėve, gėrio ir amžinos išminties šaltinis, gyvenimas ateina iš tavęs, meilė kyla iš tavęs, kiekvieną akimirką dirbk teisingai ir apdairiai, kad mėgaukiesi mano siunčiamomis prekėmis ir paguodomis; atsiminkite, kad esu jūsų vaikas, gailėkitės dėl savo kančių, savo poreikių ir suteikite man pagalbą šioje sunkioje situacijoje:

(paklauskite, kuo norite pasiekti)

Ačiū tau, gailestingasis Tėve, kad esi ten.

Garbė tau, Dangiškojo Tėvo Sūnui, kurio šventoje širdyje mano siela randa prieglobstį, išmokyk mane ištikimai mėgdžioti tavo gyvenimą ir dorybes, duok man tvirtumo ir atkaklumo vykdydama tavo mokymus ir priversk mane dažniau vykdyti labdaros darbus, neatsisakyk manęs kasdienės kovos, išlaisvink mane iš ryšių, kuriuos užmezga priešas, atitolink mane ir apsaugok nuo visų mane trikdančių negandų ir suteik man stebuklingą pagalbą šioje srityje: (pakartok prašymą su didele viltimi).

Ačiū tau, mano gerasis Jėzus, kad esi šalia mano nevilties ir kančios akimirkomis.

Šlovė tau Šventoji Dvasia, aiškumas, kuris viską nušviečia, ir kad tu esi kūrybos džiaugsmas, harmonija ir džiaugsmas, padaryk tai, kad tavo dieviškieji įkvėpimai visada būtų paklusnūs, duok man ramybę, padėk man mano trūkumuose ir problemose bei suteik mano pagalbą kad galėčiau pasiekti tai, ko man dabar labai reikia.

Ačiū dieviškajai meilės dvasiai, kad padėjai man, kai viskas tamsu ir man reikia šviesos.

Mano mama ir karalienė, dangaus ledi, jūs, būdami taip arti Šventosios Trejybės, melskitės už mane ir mano dabartines problemas bei trūkumus, būkite mano pusantro advokato, kad mano prašymas būtų priimtas, versti mane gauti stebuklą, kurio man labai reikia. mano gyvenimas

Ačiū jums, mano mylima Motina, palaimintoji Mergelė Marija, kad esate tokia supratinga ir visada atliekate mūsų reikalavimus.

Dieviškoji Trejybė, Tėve, Sūnumi ir Šventąja Dvasia, suteik man malonę, malonę ir greitą mano kančių ir nerimo sprendimą.

Tėve, sūnumi ir Šventąja Dvasia, palaiminta ir švenčiausia Trejybe, aš tave myliu, dievinu tave ir atiduodu tau savo būtį.

O Meilės Trejybe, užuojautos Dieve, aš atsiduodu tavo dieviškajai valiai, nes tavo laikai tobuli ir tik Tu žinai, kas man geriausia. Šlovė Tėvui, Garbė Sūnui, Šlovė Šventajai Dvasiai, šlovė Švenčiausiajai ir nedalomai Trejybei, kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, visus šimtmečius.

Taigi, būk.

 

Tie atvejai, kai nieko žmogiškai neįmanoma padaryti, ką galime padaryti.

Tai gali jus dominti:  Malda už vaikus

Tie atvejai, kai jie mums nustatė medicininę diagnozę, kai dingo šeimos narys, kai vaikui reikalinga Dievo pagalba ir to nepažįsta arba nenori jo prašyti, kančia, skausmas, impotencija, neramumas ir kai kurios situacijos bei emocijos, kurios mus verčia labiau norėti. jie yra tokie, kuriuose galinga Dievo ranka juda jėga. 

Šventosios Trejybės malda gali būti netrukus mūsų pagalba įpusėjus sunkiausiai išspręstoms problemoms.

Viskas yra tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpačiu aktas, manant, kad jis kontroliuoja visus dalykus ir kad jis žino, ką daro.

Trumpas apsaugai 

Aš pripažįstu ir gerbiu tave, o Švenčiausioji Mergele, Dangaus karaliene, visatos ledi ir globėja, kaip amžinojo Tėvo dukterį, jo mylimiausio Sūnaus Motiną ir mylinčią Šventosios Dvasios žmoną; ir pasilenkiu prie tavo didžiosios didenybės kojų su didžiausiu nuolankumu, aš tavęs prašau tos dieviškos meilės; kad jūs buvote nepaprastai pilnas savo dangun ėmimo, kad suteikiate man vienkartinę malonę ir gailestingumą, kad mane saugo ir ištikimiausia apsauga, ir priima mane iš tų laimingiausių ir laimingiausių tarnų, kuriuos nešiojate ant savo mergelės krūtinės.

Gerbk save, motina ir mano gailestingiausia ledi, priimdama mano apgailėtiną širdį, mano atmintį, valią ir kitas vidines ir išorines galias bei jausmus; Priimk mano akis, ausis, burną, rankas ir kojas, valdyk jas pagal tavo Sūnaus pritarimą, kad visais savo judesiais jis ketintų suteikti tau begalinę šlovę.

Ir dėl tos išminties, kuria tave apšvietė tavo mylimasis sūnus, aš maldauju ir maldauju tavęs, kad turėtum man šviesos ir aiškumo, kad gerai pažinčiau save, savo nieką ir ypač mano nuodėmes, kad jų nekenčiau ir nekenčiu, o taip pat pasiekiu, kad pažintum spąstus. priešiško priešo ir jo paslėptų bei akivaizdžių kovų.

Visų pirma, dieviškoji Motina, prašau jūsų malonės ... (paminėti).

Tai stebuklinga malda Ala Santísima Trinidad prašyti mūsų sveikatos, apsaugos ir klestėjimo yra labai stipri!

Apsaugo mus, rūpinasi mumis y vadovauk mums daryti tik tai, kas yra Dievo valia. Mes galime paprašyti apsaugos sau ar savo šeimai ir draugams.

Atminkite, kad visos šios teigiamos energijos sklinda iš mūsų, persmelkdamos viską aplink mus.

Nėra nieko, nuo ko dieviškoji trejybė negalėtų mūsų apsaugoti, nėra nieko, kas būtų stipresnis ar galingesnis už Dievą, todėl mes tikime, kad jis yra tas, kuris rūpinasi mumis ir mūsų, kad ir kur jie būtų.

Kada galiu melstis?

Galite melstis, kada tik norite.

Malda į Šventąją Trejybę neturi idealios dienos, valandos ar akimirkos.

Mes turime melstis, kai norime melstis. Turime tikėti ir visada tikėti, kad viskas klostosi gerai.

Daugiau maldų:

 

triukų biblioteka
Atraskite internete
Internetiniai sekėjai
lengvai apdoroti
mini vadovas
a kaip daryti
ForumasPc
Tipas Atsipalaiduokite
Lava Magazine
netvarkingas