Malda į palaimintąjį Tai liturgija, kurią katalikų tikėjimas dažniausiai daro visada. Visi tikintieji turėtų žinoti šias maldas, kad galėtų tai atlikti kada tik mums reikia.

Atminkite, kad maldos yra šaltinis, kurį galime naudoti kiekvieną kartą, kai jaučiame poreikį, neturėtume jų daryti be tikėjimo, o turėdami tikrą savo širdies jausmą, kad tai, ką mes darome, yra dvasinis veiksmas ir todėl į tai reikia žiūrėti rimtai. . 

Malda į palaimintąjį

Ši malda dažniausiai atliekama siekiant garbinti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, pripažįstant jo auką žmonijai ant Kalvarijos kryžiaus. 

Malda švenčiausiajam Kaip melstis?

1) Maldos, skirtos adoracijai, kuri švenčiausia 

„Amžinasis Tėve, dėkoju tau, nes Tu begalybė Meilė mane išgelbėjo net prieš mano pačios valią. Ačiū tau, mano Tėve, už didžiulę kantrybę, kuri manęs laukė. Ačiū tau, mano Dieve, už Tavo neišmatuojamą užuojautą, kuri manęs pasigailėjo. Vienintelis atlygis, kurį galiu jums duoti mainais už visa tai, ką jūs man davėte, yra mano silpnumas, skausmas ir kančia.

Aš esu prieš tave, Meilės Dvasia, kad tu esi nenumaldoma ugnis ir noriu likti tavo maloniame akivaizdoje, noriu ištaisyti savo klaidas, atsinaujinti savo pašventinimo įkarštyje ir atiduoti tau pagyrimo ir pagyrimo garbę.

Palaimintas Jėzau, esu priešais tave ir noriu ištraukti iš tavo dieviškosios širdies nesuskaičiuojamą širdį, dėkoti už mane ir už visas sielas, už Šventąją Bažnyčią, tavo kunigus ir religingus. Leisk, O Jėzau, kad šios valandos yra tikrai intymumo valandos, meilės valandos, per kurias man skiriama priimti visas malones, kurias tau paskyrė tavo dieviškoji širdis.

Mergelė Marija, Dievo Motina ir mano Motina, aš prisijungiu prie tavęs ir prašau tavęs pasidalyti tavo Nekaltosios širdies jausmais.

Dieve mano! Tikiu, dievinu, tikiuosi ir myliu tave. Atsiprašau už tuos, kurie netiki, negarbina, nelaukia ir nemyli tavęs.

Švenčiausioji Trejybė, Tėve, Sūnus ir Šventoji Dvasia, aš tave labai dievinu ir siūlau tau brangiausią mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūną, kraują, sielą ir dieviškumą, esantį visose pasaulio palapinėse, atlygindamas už visus pasipiktinimus, aukojimai ir abejingumas, dėl kurių Jis pats yra įžeistas. Ir begaliniais Jo Švenčiausiosios Širdies ir Nekaltosios Marijos Širdies nuopelnais prašau jūsų atsiversti vargšus nusidėjėlius “.

Adoracijos malda švenčiausiajai demonstruoja visišką pasidavimą iš širdiesŠtai kodėl ši malda turi didelę reikšmę, nes joje neprašysime nieko ypatingo, o tik atiduosime savo širdį tam, kuris jos nusipelno, su nuolaidžia ir pažeminta širdimi, kaip mokoma Dievo žodžio. 

Garbinimas, tai, kas daroma iš širdies ir nuoširdžiai, yra labai galingas ginklas dvasiniame lauke. 

2) Malda švenčiausiajam paprašyti stebuklo

„Šventasis Dangiškasis Tėvas
Pirmiausia dėkojame
Už jūsų padarytą meilės auką mirdami už mūsų nuodėmes
Štai kodėl aš jus pripažįstu kaip savo Viešpatį ir vienintelį Gelbėtoją
Šiandien noriu, kad mano mylimas Tėvas būtų jūsų akivaizdoje, mano gyvenimas
Tu žinai, ką aš išgyvenau ir ką nuolankiai laikau prieš tave
Tėve, tavo žodis sako, kad dėl tavo žaizdų mes buvome išgydyti
Ir aš noriu tą pažadą įvykdyti, kad galėtum mane išgydyti
Viešpatie, prašau jūsų būti specialistų, turinčių mano bylą, rankose
Kad jūs suteikiate jam būtinas strategijas, kad jos galėtų man padėti
Tėvas, jei tai tavo švenčiausia valia
Perduok man gydančią ranką ir išvalyk mano kūną nuo nešvarumų
Pašalink visas ligas iš kiekvienos mano ląstelės
Ir atstatyk mano gijimą
Prašau tavęs, šventasis Tėve
Leisk tau nulenkti ausį, kad išklausyčiau mano maldas
Ir tavo dieviškas veidas randa malonę priešais mane
Esu įsitikinęs, kad girdėjai mano maldas
Ir, žinoma, jūs dirbate manyje
Tavo valia bus padaryta, mylimas Tėve
Amen “

Ar jums reikalingas Dievo buvimas jūsų gyvenime? Tuomet turite melstis Švenčiausiajai maldai, kad paprašytumėte stebuklo.

Ši malda padės pasiekti stebuklą. Nesvarbu, ar lengva, ar sunki - malda tiesiog veiks.

Melskitės labai tikėdami savo širdimi ir visada tikėkite Dievo, mūsų Viešpaties, galiomis.

3) Maldos pagirti švenčiausią altoriaus sakramentą 

«Šią dieną gaunu šviesą, ramybę ir gailestį
Iš palaiminto visų dangų valdovo;
Aš gaunu Jėzaus kūną ir sielą
Kad mano gyvenimas būtų pripildytas dėkingumo, ilgesio, laimės,
Charizma ir stabilumas prieš jūsų vizitą;
Aš giliai įsimenu į save
Kruopščiu šventą tikėjimą, kuris man leidžia
Krizės metu būkite paviršiuje;
Aš mėgaujuosi dangaus kompanijos palaima
Prieš kelionę mano gyvenime, kad
Jį apvynioja pats švenčiausias.
Aš šį sakramentą priimu savo sieloje
Ir aš tai gaunu su gailestingumu, geranoriškumu ir meile.
Dvasios ramybė tebūna su mumis
O tamso uždanga pasitraukia, kai
Mano tikėjimas pasirodo.
Amen.«

Tikėkite šia malda, kad pagirsite patį švenčiausią altoriaus sakramentą.

Pagyrimas yra išaukštinimas, atliekamas iš širdies ir suprantant žinant, kad nėra tokio asmens kaip tas žmogus. Šiuo atveju mes giriame Viešpatį, karalių karalių, kuris pasiaukojo už meilę. Kad jis išgyvena skausmą ir pažeminimą, kad šiandien mes juo mėgaujamės tikra laisve. 

Pagyrimas yra svarbi kasdienių maldų dalis, kurios negalime ignoruoti, nes visada turime pripažinti Viešpaties galią savo gyvenime.

4) Malda prieš Šventąjį Sakramentą prieš miegą 

„O Dieviškasis Jėzau! kad per naktį esi vienišas tiek daug pasaulio palapinių, kad nė vienas tavo padaras nesiruošia tavęs aplankyti ir dievinti.

Aš jums siūlau savo varganą širdį, linkėdamas, kad visi jos dūžiai būtų tiek, kiek meilė ir garbinimas. Tu, Viešpatie, visada budi Sakramento rūšyje, tavo gailestingoji meilė niekada nemiega ir nepavargsta stebint nusidėjėlių.

O, mylimiausias Jėzau, o vienišasis Jėzau, padaryk mano širdį kaip degančią lempą; Labdaroje būkite uždegami ir visada deginkite savo meilę. Žiūrėk! dieviškasis sargybinis!

Stebėkite apgailėtiną pasaulį, kunigus, pašventintąsias sielas, prarastąsias, sergančius vargšus, kuriems begalinėms naktims reikia jūsų stiprybės ir jūsų paguodos, mirštantiems ir šiam jūsų nuolankiui tarnui, kuris geriau tarnauja jums poilsiui, bet neiškrypdamas. iš tavęs, iš tavo palapinės ... kur tu gyveni nakties vienatvėje ir tyloje.

Tegul Šventoji Jėzaus Širdis visada būna palaiminta, giriama, garbinama, mylima ir gerbiama visose pasaulio palapinėse. Amen. "

Ši malda palaimintajam ir palaimintajam prieš miegą yra viena galingiausių iš visų.

Prieš miegą svarbu šiek tiek pasimelsti arba melskitės prie Šventojo Sakramento, kad padėtume ramybėje pailsėti. Tai, ką turime daryti kiekvieną dieną, net ir prieš miegą yra maldos pritraukimas prie švenčiausio sakramento, ir net labai svarbu išmokyti šią praktiką vaikams. 

Katalikų bažnyčioje tai yra viena iš svarbiausių maldų, nes ji stiprina krikščionybės tikėjimą ir dvasią.

Tai yra malda pripažinimą, pagyrimas y Jėzaus garbinimas ir jo pasiaukojimas žmonijai. Mes žinome, kad maldos visada teikia naudos mūsų gyvenimui, nes per ją mes sustipriname ir pripildome taikos, todėl būtina gyventi bendrystę su Viešpačiu. 

Kas yra švenčiausias?

Pats švenčiausias sakramentas yra tikėjimo aktas, kuris atliekamas katalikų bažnyčioje, kur mes pripažįstame ir priimame Viešpaties Jėzaus Kristaus auką. Šis veiksmas paprastai atliekamas kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį, kur jis yra veikiamas, kad tikintieji galėtų pakelti savo pamaldas.  

Pašventintasis šeimininkas yra Kristaus kūno, kuris buvo sugriautas už mūsų nuodėmes už meilę žmonijai, simbolis, ir būtina, kad visi tikintieji turėtų šias žinias, kad galėtų pasiduoti adoracijai Viešpaties akivaizdoje.  

Ar galiu uždegti žvakę, kai meldžiuosi maldžiausi iki švenčiausių?

Atsakymas yra taip, jei melstis galima uždegti žvakes. Tačiau tai nėra privaloma, nes melstis galima bet kada ir bet kurioje vietoje, ir mes ne visada galime uždegti žvakę melstis. Daugelis tikinčiųjų paprastai daro specialius altorius savo šventiesiems, kur turi žvakes, kurios tam tikru metu užsidega kaip pamaldos.  

Byloje maldų ir kiekvieno dvasinio veiksmo tikėjimas, su kuriuo jie yra priimti, yra labai svarbus, nes būtent ten ir slypi jų veiksmingumas.

Viešpaties žodis moko mus, kad mes negalime kelti maldų, turėdami abejonių ar galvodami, kad tai, ko prašome, yra per sunku, nes tada malda tampa laiko švaistymu, iš kurio mes negausime jokios naudos. 

Tikiuosi, kad jums patiko malda į Palaimintąjį Sakramentą. Būk su Dievu

Daugiau maldų: