ចុច គេច ដើម្បីបិទ

តើធ្វើដូចម្តេច

អត្ថបទ 108
341
7

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាតើព្រះចង់ស្តារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំឡើងវិញ។ ទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវអាចឆ្លងកាត់ស្ថានការណ៍លំបាកផ្សេងៗ ...

281
3

តើឋានានុក្រមរបស់ពួកជំនុំផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងដូចម្ដេច។ និកាយផ្សាយដំណឹងល្អនីមួយៗមានឋានានុក្រមផ្ទាល់ខ្លួន។ មិន​មាន…

265
5

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយខ្ញុំ? យើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្ត ...

263
6

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យបុរសស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍។ នៅពេលយើងនិយាយអំពី“ ស្ត្រីនិយម” យើងកំពុងនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែល ...

254
3

ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​សេវ​កម្ម​និង​ដូច​មនុស្ស​។ ផ្ទុយ​ពី​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន...

241
27

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចទុកចិត្តបាន។ នៅពេលយើងនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរយើងនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរមួយ ...

230
3

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ? មនុស្សភាគច្រើនមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សល្អ ...