ចុច គេច ដើម្បីបិទ

រីករាយ

អត្ថបទ 44
279
1

តើអ្នកដឹងទេថាអាហារដែលអ្នកចូលចិត្តមួយចំនួនអាចផ្ទុកនូវថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចបាន? នោះហើយជារបៀបដែលវាគឺជា។ វាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែ ...