ចុច គេច ដើម្បីបិទ

ដំណក់ទឹក

អត្ថបទ 13
296
1

ល្បីល្បាញក្នុងចំណោមមនុស្សដែលចង់សម្រកទម្ងន់ការញ័របង្កឱ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើន។ បន្ទាប់ពីបានទាំងអស់តើអ្នកពិតជា ...