ចុច គេច ដើម្បីបិទ

46948
4

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់នៅក្នុងដៃនៃការព្រួយបារម្ភជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់ដែលហាក់ដូចជា ...

42593
8

ការអធិស្ឋានដល់ចៅក្រមយុត្តិធម៌គឺជាចៅក្រមមួយដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចៅក្រមតែមួយគត់របស់យើងមុនពេលដែល ...