ខគម្ពីរព្រះគម្ពីរចំនួន ១០ នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ

ខគម្ពីរព្រះគម្ពីរចំនួន ១០ នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ

មានខគម្ពីរព្រះគម្ពីរអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីដឹងថាតើយើងកំពុងស្វែងរកសេចក្ដីស្រឡាញ់ពិតឬអត់។ ការ…

ឡេដឺម៉ា។