ការអធិស្ឋានរបស់ចៅក្រមយុត្តិធម៌

ការអធិស្ឋានរបស់ចៅក្រមយុត្តិធម៌

ការអធិស្ឋានទៅកាន់ចៅក្រមដ៏សុចរិត គឺជារឿងមួយដែលត្រូវបានថ្លែងទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចៅក្រមតែមួយគត់របស់យើងនៅចំពោះព្រះវរបិតា។ គឺ…

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់ក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ខ្លី និងស្រស់ស្អាត គឺស្ថិតនៅក្នុងការពិតដែលថាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺជាសកម្មភាពជាក់លាក់មួយ…

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានជូនពរ

ការអធិស្ឋានជូនពរ

ការអធិស្ឋានដល់សាក្រាម៉ង់ដែលមានពរគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលនៅក្នុងជំនឿកាតូលិកតែងតែត្រូវបានធ្វើ។ អ្នកជឿទាំងអស់គួរតែដឹងទាំងអស់គ្នា...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋាននៃពរ

ការអធិស្ឋាននៃពរ

ការ​អធិស្ឋាន​នៃ​ពរ​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​មាត់​របស់​យើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ពី​ជាមួយ​វា​យើង​អាច​បង្កើត​ជា​របង...

ឡេដឺម៉ា។