ចុច គេច ដើម្បីបិទ

ឌី។

អត្ថបទ 14
46972
4

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់នៅក្នុងដៃនៃការព្រួយបារម្ភជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់ដែលហាក់ដូចជា ...

42622
8

ការអធិស្ឋានដល់ចៅក្រមយុត្តិធម៌គឺជាចៅក្រមមួយដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចៅក្រមតែមួយគត់របស់យើងមុនពេលដែល ...

24123
5

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការធ្វើឱ្យក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីការកុហកខ្លីនិងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងការពិតដែលថាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺ ...