ការអធិស្ឋានដល់អូសុនសម្រាប់សេចក្ដីស្រឡាញ់

ការអធិស្ឋានដល់អូសុនសម្រាប់សេចក្ដីស្រឡាញ់

ការអធិស្ឋានដល់អូហ្សុន។ គ្រប់ពេលវេលា អំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ គឺចាប់យកអាវុធខាងវិញ្ញាណទាំងនោះ ដែលមកពី...

អាន​បន្ថែម

បណ្ណាល័យល្បិច
ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។
អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។
ដំណើរការវាងាយស្រួល
សៀវភៅដៃខ្នាតតូច
a របៀបធ្វើ
វេទិកា
ប្រភេទសម្រាក
ទស្សនាវដ្តី Lava
អ្នកខុស