ចុច គេច ដើម្បីបិទ

គោលបំណង។

អត្ថបទ 33
200020
4

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះច្រើនដងហើយដែលយើងជួបប្រទះក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញព្រោះ…

100806
5

ការអធិស្ឋានដើម្បីធ្វើឱ្យស្ងប់ចិត្តនិងធានាដល់មនុស្សម្នាក់គឺសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងមិនដឹងថាពេលណាយើងអាច ...