ការអធិស្ឋានដើម្បីបំបែកមនុស្សពីរនាក់

ការអធិស្ឋានដើម្បីបំបែកមនុស្សពីរនាក់

ការអធិស្ឋានដើម្បីបំបែកមនុស្សពីរនាក់ទៅ San Alejo ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនោះដែលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង, ស្ថេរភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើង ...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់និងធានាដល់មនុស្សម្នាក់

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់និងធានាដល់មនុស្សម្នាក់

ការ​អធិស្ឋាន​ដើម្បី​ស្ងប់ស្ងាត់ និង​ធានា​ដល់​មនុស្ស​ម្នាក់​គឺ​សំខាន់​ព្រោះ​យើង​មិន​ដឹង​ថា​តើ​យើង​អាច​នឹង​ត្រូវ​ការ​ពេល​ណា...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ព្រោះជាច្រើនដងយើងឃើញថាខ្លួនយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញដោយសាររឿងមួយចំនួនដែល…

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានដល់សាតាំង

ការអធិស្ឋានដល់សាតាំង

ការអធិស្ឋានទៅកាន់សាតាំង។ ក្នុងចំណោមការអធិស្ឋានទាំងអស់ដែលមាន យើងអាចនិយាយបានថា ការអធិស្ឋានទៅកាន់សាតាំងត្រូវបានរាប់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានដល់សាន់តាម័រតេដើម្បីឱ្យអ្នកជាទីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញ

ការអធិស្ឋានដល់សាន់តាម័រតេដើម្បីឱ្យអ្នកជាទីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញ

ការអធិស្ឋានទៅកាន់ Santa Muerte សម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃមនុស្សជាទីស្រឡាញ់។ អ្នកអាចទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណើរបស់អ្នកជាច្រើននៅក្នុង…

ឡេដឺម៉ា។