ការអធិស្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿ

នៅពេលដែលពួកកាតូលិកមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹម គ្មានការការពារ ឬពួកគេមានអ្វីមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើពួកគេ រឿងដំបូងដែលពួកគេធ្វើនៅពេលប្រឈមមុខនឹងវា គឺ...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានផ្សាភ្ជាប់

នៅពេលដែលការផ្សាភ្ជាប់ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសាសនាកាតូលិក វាសំដៅទៅលើសាក្រាម៉ង់នៃពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ពីព្រោះ…

ឡេដឺម៉ា។