ចុច គេច ដើម្បីបិទ

ការអធិស្ឋាន

អត្ថបទ 167
200015
4

ការអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះច្រើនដងហើយដែលយើងជួបប្រទះក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញព្រោះ…

100804
5

ការអធិស្ឋានដើម្បីធ្វើឱ្យស្ងប់ចិត្តនិងធានាដល់មនុស្សម្នាក់គឺសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងមិនដឹងថាពេលណាយើងអាច ...