ការអធិស្ឋានកាតូលិក

ការអធិស្ឋានកាតូលិក

ការអធិស្ឋានសម្រាប់កាតូលិកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាវិធីនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់ ...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានបើកផ្លូវ

ការអធិស្ឋានបើកផ្លូវ

នៅពេលដែលមនុស្សរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ (ផ្លូវ) ដែលពួកគេគិតថាពួកគេនឹងមិនមានផ្លូវចេញ (ពួកគេត្រូវបានបិទ) ...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋាននៃការអរព្រះគុណដល់ព្រះ

ការអធិស្ឋាននៃការអរព្រះគុណដល់ព្រះ

ព្រះវិហារណែនាំដល់អ្នកស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពួកគេគួរតែអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដើម្បីសុំសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ ...

ឡេដឺម៉ា។

ការអធិស្ឋានការពារ

ការអធិស្ឋានការពារ

យើងស្ទើរតែតែងតែនិយាយថាការអធិស្ឋានទាំងនេះដើម្បីមានអារម្មណ៍ថាអមដោយកម្លាំងអរូបីដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវកម្លាំងចាំបាច់ដើម្បី ...

ឡេដឺម៉ា។