Poukisa yo di Jezi, pitit David la? Kesyon ke anpil kretyen poze se poukisa Jezi, ki te fèt prèske 1000 ane apre David, yo pwoklame kòm pitit gason l 'yo. Pou anpil moun li se yon bagay difisil a konprann, sepandan, rezon reyèl la ka jwenn nan Bib la. Kontinye lekti anba a pou jwenn repons ou ap chèche a.

Poukisa yo di Jezi, pitit David la?

Poukisa yo di Jezi, pitit David la

Poukisa yo di Jezi, pitit David la

Yo te rele Jezi pitit David la paske li te desandan David e eritye pwomès David la. Jezi te pitit Bondye, men li te vin yon nonm. Kòm yon nonm, li te yon desandan wa David.

"Konsènan Pitit Gason l lan, Jezikri, Seyè nou an, ki te soti nan desandans David selon lachè, ki te deklare Pitit Bondye a avèk pouvwa, dapre Lespri sentete a, nan rezirèksyon pami mò yo."

Women 1: 3-4

David te viv anviwon mil ane anvan Jezi. Lè moun yo te rele Jezi "pitit David la," li te nan sans "desandan«. Jozèf, papa Jezi, te rele pitit David tou, ak menm sans lan.

"Epi ap reflechi sou sa, gade yon zanj Seyè a parèt devan l 'nan yon rèv, li di l': Jozèf, pitit David la, ou pa bezwen pè resevwa Mari, madanm ou, paske sa ki fèt nan li se nan Sentespri a. . "

Matye 1:20

Se poutèt sa, yo konprann konsèp sa a nou dwe konprann ke pawòl Bondye a "pitit", te gen plis siyifikasyon pase yon aktyèl la. Mwen vle di, tou ta ka konprann tankou "desandan nan."

Pandan l te sou tè a, yo te konsidere Jezi kòm pitit gason Jozèf. Piske Jozèf te yon desandan dirèk wa David, Jezi te gen dwa tou pou yo rekonèt li kòm desandan David.

Ki enpòtans tit "Pitit David la" ye?

Ki jan enpòtan an se Pitit David la tit

Ki jan enpòtan an se Pitit David la tit

Pitit David la se Mesi a, Sovè jwif yo te espere. Selon pwomès Bondye te fè nan tout Ansyen Testaman an, jwif yo te konnen ke Sovè mond lan t ap:

  • Jwif:  Bondye ou pwomèt Abraram, zansèt tout jwif, ki atravè desandan yo tout pèp sou tè a ta beni; Pwomès sa a te pase sou pitit gason l 'Izarak ak pitit pitit li Jakòb:

    «Apre sa, mwen pral fè ou tounen yon gwo nasyon, epi mwen pral beni ou, epi mwen pral fè non ou gran, epi ou pral yon benediksyon. M'ap beni moun ki va beni ou yo, m'ap madichonnen moun ki va ba ou madichon. epi tout fanmi sou tè a ap beni nan ou » (Jenèz 12: 2-3).

  • Nan branch fanmi Jida a: Jakòb pwofetize sa branch fanmi Jida ta dirije sou tout lòt branch fanmi pèp Izrayèl yo:

    «Yo p ap wete baton Jida a, ni moun k ap bay lalwa a nan mitan pye l, jistan Silo vini; Lè sa a, tout pèp va sanble pou li.Jenèz 49:10).

  • Nan fanmi David: Bondye te pwomèt David ke pitit li yo t ap gouvène pou tout tan.

    «Mwen te pase yon kontra avèk moun mwen te chwazi a, mwen te fè sèman bay David, sèvitè m 'lan, mwen t'ap di: M'ap fè pitit pitit ou yo pou tout tan, m'ap bati fotèy ou a pou tout tan. Selah»(Sòm 89: 3-4).

Kòm yon desandan dirèk, nan tèm imen, nan David, Jezi te ranpli tout kondisyon pou l te Kris la. Idantifikasyon li kòm pitit David la te enpòtan nan pwouve ke Jezi te eritye pwomès sa yo, Sovè tout moun te ap tann.

Lè moun yo te rele Jezi, pitit David la, yo te rekonèt ke li se Sovè a. Yo te konfese lafwa yo nan Jezi.

"Tout pèp la te sezi, yo t'ap di: Eske se pitit David la?"

Matye 12:23

Pitit ou mèt David?

Ki sa Jezi te pitit gason oswa mèt David la

Ki sa ki te Jezi: pitit gason oswa mèt David

Jezi te mete farizyen yo anba eprèv, li te mande ki jan Sovè a ta ka pitit David la ak Seyè li an menm tan. Pwofesi yo te di ke li ta dwe yon desandan David, men David tou pwofetize ke Mesi a ta dwe mèt li. Pitit gason an pa te gen okenn otorite sou papa l ', se konsa ki jan David ta ka sèvitè pitit gason l' lan?

«Lè farizyen yo te sanble, Jezi mande yo: Ki sa nou panse de Kris la? Ki moun ki papa l '?.

Yo di l 'konsa: -David.

Li di yo: Bon, kouman David fè konnen nan Lespri li li rele Seyè?

Senyè a di Senyè mwen an:
Chita sou bò dwat mwen
Jiskaske mwen fè lènmi ou yo yon ti ban pou lonje pye ou?

Oke, si David rele l 'Seyè, ki jan pitit gason l' lan ye?

Matye 22: 41-45

Jezi te poze kesyon sa a paske farizyen yo te panse yo gen verite a, men yo pa t 'vle aksepte ke li se Sovè a. Jezi te montre yo pa konnen tout bagay. Repons lan nan kont lan te ke Jezi desann soti nan David sèlman nan tèm imen. Jezi te Bondye tou, se konsa li te egziste lontan anvan David te fèt e li te pi gran pase li.

Sa a te li! Nou espere ke atik sa a te ede ou konprann rezon ki fè yo poukisa yo di Jezi, pitit David la. Si ou kounye a vle aprann ki jan yo ogmante entimite ou ak Bondye, nou montre ou nan 5 etap.