Ki jan dezyèm vini Jezi a pral tankou. Youn nan enkoni yo pi gran nan tout sant Krisyanis sou dezyèm vini Jezi a. Pou anpil moun, reyalite sa a trè pre. Pou lòt moun, li toujou yon fason lwen. Men, pèsonn pa gen repons pou kesyon an. Sèl bagay yon kretyen ki gen lafwa ka fè se konnen ki jan dezyèm lan ap vini yo epi yo dwe byen prepare pou evènman ki pi enpòtan nan listwa.

Pou rezon sa a, depi Dekouvri.onlineNou te vle reponn kesyon ki pi enpòtan ke chak kretyen poze sou moman sa a. Pou sa nou pral ede tèt nou ak pasaj yo biblik ki rakonte reyalite sa a ak eksplikasyon korespondan li yo.

Ki jan dezyèm vini Jezi a pral tankou

Ki jan dezyèm vini Jezi a pral tankou

Ki jan dezyèm vini Jezi a pral tankou

Dezyèm vini Jezi a li pral pran plas nan fen tan. Anplis, tout bagay mond lan ou pral wè li. Se pral yon jou jijman pou tout pèp. Men, pou moun ki sove yo, retou Jezi a pral yon sous kè kontan, paske li pral defèt dyab la ak mennen yo viv avè l 'nan letènite.

Nan dezyèm vini Jezi a, lemonn antye pral wè Kris k ap desann sot nan syèl la avèk zanj yo. Nou pral tande yon twonpèt ak moun ki mouri yo va leve vivan. Nan lòt men an, moun ki vivan yo pral pran lwen. Tout moun ap mete ajenou pou yo adore Jezi. Lemonn jodi a pral detwi, Wayòm Bondye a pral etabli, epi kwayan yo ap viv pou tout tan avèk Jezi.

Vèsè Bib ki rakonte dezyèm vini an

“Lè sa a, siy Pitit Gason Lòm nan ap parèt nan syèl la, e tout nasyon sou tè a pral nan lapenn e y ap wè Pitit Gason Lòm nan ap vini sou nwaj yo nan syèl la avèk pouvwa ak gwo glwa. Apre sa, li pral voye zanj li yo ak yon gwo son nan yon twonpèt, epi yo pral sanble tout moun Bondye chwazi yo soti nan kat van yo, soti nan yon bout nan syèl la nan lòt la.

Matye 24: 30-31

 

Paske lè yo bay lòd la, avèk vwa arkanj lan ak son twonpèt Bondye a, Senyè a li menm ap desann soti nan syèl la, epi moun ki mouri nan Kris la ap leve an premye. 17 Lè sa a, nou menm ki vivan, nou pral jwenn yo nan nwaj yo pou n 'al kontre Seyè a nan syèl la. Se konsa, nou pral avèk Seyè a pou tout tan. 1

Tesalonisyen 4: 16-17

 

«Epi pou nou menm ki boulvèse, repoze nou, lè Senyè Jezi parèt nan syèl la avèk zanj ki gen pouvwa li yo,

nan yon flanm dife, pou bay moun ki pa t 'konnen Bondye yo, ni ki te obeyi levanjil Jezikri, Seyè nou an, pou yo peye zafè yo.

ki moun ki pral soufri penalite a nan pètisyon p'ap janm fini an, eskli nan prezans Seyè a ak nan tout bèl pouvwa a nan pouvwa li,

lè li vini jou sa a pou yo fè lwanj pou moun k'ap sèvi Bondye l 'yo, pou yo ka admire li nan tout moun ki te kwè (paske temwayaj nou te kwè nan mitan nou) ». 2

Tesalonisyen 1: 7-10

 

«Ap tann ak prese pou vini nan jou Bondye a, nan ki syèl la, boule, yo pral anile, ak eleman yo, yo te boule, yo pral fonn!

13 Men, nou espere, dapre pwomès li yo, yon nouvo syèl ak yon nouvo tè kote li abite Jistis. »

2 Pyè 3: 12-13

 

Ki lè dezyèm vini Jezi a pral ye?

Okenn moun pa konnen dat la nan ki Jezi ap retounenLi enposib pou predi lè jou sa a pral rive paske li pral rive lè nou pa ap tann. Si yon moun di yo konnen ki lè sa pral rive, yo mal. Si yon moun di ke Jezi te deja retounen, nou pa ta dwe kwè li paske lè li rive tout moun pral konnen.

Kanta pou lajounen ak lè, pèsonn pa konnen, pa zanj yo nan syèl la, pa Pitit la, men Papa a sèlman.

Matye 24:36

Lòd evènman yo nan dezyèm vini Jezi a pa klè nan Bib la. Bagay ki pi enpòtan an se ke Jezi ap retounen yon sèl jou a ak nou dwe prepare, paske li ka rive nenpòt ki lè. Pi bon fason pou prepare pou dezyèm vini Jezi a se repanti pou peche ou yo epi viv pou Bondye.

Vini Jezi a se yon rezon pou kè kontan ak espwa pou kwayan an. Nou pa dwe pè pou sa ki pral rive. Pou moun ki te rejte Jezi, se pral yon jou kondanasyon pou peche. Men pou nou, sa vle di ke n ap avèk Bondye pou tout tan, nan yon wayòm jistis, lapè ak lajwa.

Nou espere atik sa a ede ou konprann ki jan dezyèm vini Jezi a pral tankou. Si kounye a ou vle konnen poukisa li enpotan pouw ale legliz ak sa Bib la di sou sijè sa a, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.