Ki jan yo lapriyè Bondye dapre Bib la. Nou dwe priye ak lafwa, adore Bondye, lè l sèvi avèk pwòp mo nou yo, konfese peche nou yo, ak yon kè rekonesan epi bay tout bagay nan men Bondye.

Ki jan yo lapriyè Bondye dapre Bib la etap pa etap

Pa gen yon sèl fason pou priye kòrèkteman, men Bib la montre sa 7 prensip ki anseye kijan pou priye Bondye:

 1. Kwè ke Bondye tande priyè ou.
 2. Di bon bagay sou Bondye.
 3. Sèvi ak pwòp mo ou yo.
 4. Konfese peche ou yo epi mande padon.
 5. Di Bondye ke ou fè l konfyans kèlkeswa repons lan.
 6. Di mèsi pou bon bagay yo nan lavi ou.
 7. Priye pou di "nan non Jezi."

7 fason pou priye selon bib la

1. Kwè ke Bondye ap koute

Kwè ke Bondye ap koute

Kwè ke Bondye ap koute

Anvan ou kòmanse, sonje sa Bondye renmen nou e li tande tout priyè nou yo. Li gen tout pouvwa a epi li vle sa ki pi bon pou nou. Lè nou priye, nou dwe kwè li. Nenpòt moun ki gen lafwa pral wè repons Bondye a.

Jezi reponn yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: si nou gen konfyans nan Bondye, si nou pa gen dout nan sa, nou p'ap sèlman fè fig frans lan, men si nou di mòn sa a: Desann, kouche nan lanmè. , li pral fè.

Ak tou sa ou mande nan lapriyè, kwè, ou pral resevwa.

Matye 21: 21-22

2. Kòmanse pa di bon bagay sou Bondye

Kòmanse pa di bon bagay sou Bondye

Kòmanse pa di bon bagay sou Bondye

Nan yon fason senp, di Bondye ou rekonèt ke li se Bondye ki gen tout pouvwa a, ke li se wa a e ke tout bagay depann de li. Sa se adore Bondye. Pa egzanp:

 • Seyè, ou se wa.
 • Papa ou bon.
 • Bondye mwen, mwen adore ou paske ou kontwole linivè a tout antye.
 • Bondye, ou se gwo ak pwisan.

3. Mande Bondye nan pwòp mo pa ou

Mande Bondye nan pwòp pawòl ou yo

Mande Bondye nan pwòp pawòl ou yo

Pa sèvi ak fòmil memorize oswa fraz. Fè demann ou bay Bondye avèk lafwa ak senplisite. Li konnen nou e li renmen nou pou kiyès nou ye, li pap enpresyone si nou pale avèk difikilte. Di l kijan ou santi ou. Pale ak li. Kèk bagay ou ka di Bondye nan pwòp mo pa ou:

 • Ede m jwenn yon travay mesye.
 • Papa geri sè malad mwen an.
 • Bondye mwen, poukisa mwen tris konsa? Mwen bezwen ou.
 • Seyè, mwen bezwen pase tès la, ede mwen.
 • Papa, kisa ki pral vin de mwen kounye a? Ede mwen.

4. Konfese epi mande padon pou peche ou yo

Konfese epi mande padon pou peche ou yo

Konfese epi mande padon pou peche ou yo

Ki jan yo lapriyè Bondye dapre Bib la

Fè transparan ak Bondye. Li deja konnen tout bagay, men vle tande kè repanti ou. Di Bondye sa ou te fè epi mande padon. Pa egzanp:

 • Mwen bay manti. Eskize mwen mesye !.
 • Seyè, mwen bezwen padon ou. Mwen kopye li nan tès la.
 • Papa, mwen te panse move bagay, padonnen mwen.
 • Bondye mwen, mwen echwe ankò, padonnen peche m 'yo.

5. Mete tèt ou nan men Bondye

Mete tèt ou nan men Bondye

Mete tèt ou nan men Bondye

Ki jan yo lapriyè Bondye dapre Bib la

Jezi te anseye nou pou nou di "volonte ou fèt." Sa vle di ke nan lapriyè ou Li enpòtan ke ou rekonèt ke Bondye se nan kontwòl. Di, pou egzanp:

 • Seyè, mwen vle bagay sa yo rive, men mwen konnen ke ou se Bondye e ou konnen sa ki pi bon pou mwen.
 • Mwen bezwen Seyè sa a, men fè sa ou panse ki pi bon. Mwen few konfyans.
 • Mwen dezespere pou yon repons, Seyè. Men, menm si li pa rive, mwen konnen ou renmen m 'ak yon bagay pi bon ap vini.
 • Papa, si sa mwen mande ou se pa pi bon an pou mwen, kite l 'jan ou vle

6. Di mèsi pou bon bagay yo

Di mèsi pou bon bagay yo

Di mèsi pou bon bagay yo

Priye se pa sèlman mande Bondye. Toujou li bon pou di Bondye mèsi nan lapriyè pou sa Bondye fè pou ou. Reflechi sou bon bagay yo epi di Bondye mèsi pou yo.

Di Bondye mèsi nan tout bagay, paske sa a se volonte Bondye pou ou nan Kris la Jezi.

1 Tesalonisyen 5:18

7. Di "nan non Jezi"

Di nan non Jezi

Di nan non Jezi

Li se pa yon fòmil majik, men Fini lapriyè ou avèk "nan non Jezi" ka ede ou sonje ke se akòz Jezi ke nou ka konfyans priye Papa a. Jezi te anseye nou pou nou mande tout bagay nan non li. Li pa menm gen yo dwe nan fen an. Men, sonje byen: lapriyè ke Bondye tande se posib sèlman gras a Jezi.

Pa priye sèlman lè ou bezwen li

Pa priye sèlman lè ou bezwen li

Pa priye sèlman lè ou bezwen li

Lapriyè pa ta dwe yon bagay ki rive de tan zan tan, sèlman nan moman difikilte. Priyè pwisan jeneralman soti nan yon fòm priyè. Se poutèt sa priye bondye chak jou. Anpil fwa pa jou. Pale ak Bondye. Li anvi pase tan avèk ou. Lafwa ou ap ogmante ak lavi ou ap chanje.

Si ou vle priye menm pi byen, mande Bondye. Bib la di nou ka mande Bondye pou anseye nou priye epi Li reponn. Priye Bondye pou l di: Mèt, kijan pou m priye?

Epi nan menm fason Lespri a ede nou nan feblès nou; pou sa nou ta dwe mande jan sa apwopriye, nou pa konnen, men Lespri a li menm lapriyè pou nou ak jémisman endikabl.

Romans 8: 26

Li Priyè Senyè a, pou egzanp, ak mande Bondye pou ede ou priye plis tankou Jezi. Pa sèvi ak li kòm yon fòmil pou repete, men kòm yon egzanp sou fason pou pale ak Bondye:

Papa nou ki nan syèl la! Se pou ou respekte non ou. Wayòm ou an vini; Se pou volonte ou fèt, sou latè menm jan li nan syèl la. Ban nou jodi a pen nou chak jou. Padonnen dèt nou yo, menm jan nou padonnen dèt nou yo. Se pou nou pa tonbe nan tantasyon, men delivre nou anba sa ki mal, paske ou se Peyi Wa a, pouvwa a ak tout bèl pouvwa a pou tout tan. Amèn ".

Nou ka priye nan plizyè fason diferan, pa gen okenn règ difisil ak vit sou ki jan yo lapriyè. Priye se pale ak Bondye. Lapriyè pa dwe bèl ni lontan pou tande.

Lè pouw priye

Lè pouw priye

Lè pouw priye

Bib la di sa nou dwe priye toutan. Bondye toujou tande priyè nou yo, kèlkeswa kote nou ye. Men tou li bon pou w pran tan pou w priye pou kont ou ak Bondye. Se tankou gen yon konvèsasyon pi entim ak yon zanmi, san distraksyon. Jezi te toujou eseye gen tan pou kont li pou lapriyè.

Priye san rete.

1 Tesalonisyen 5:17

Men, li wete kò l 'nan yon dezè, li lapriyè.

Lik 5:16

Nou kapab priye poukont ou oswa an gwoup. Bagay ki pi enpòtan an se relasyon ak Bondye, se pa sa lòt moun panse. Li pa yon zak enpresyone, li se yon konvèsasyon onèt ak Bondye. Ni li pa yon repetisyon konstan nan mo majik fè yon bagay rive. Nou ka repete priyè nou yo bay Bondye, men nou pa dwe kite lapriyè vin tounen yon peroration istwa san sans.

Lè w'ap lapriyè, pa fè tankou ipokrit yo. paske yo renmen priye kanpe nan sinagòg ak nan kwen lari, pou moun ka wè yo; Mwen fè sèman ou ke yo te deja resevwa rekonpans yo.

Men, ou menm, lè ou priye, antre nan chanm ou, fèmen pòt la, priye Papa ou ki an sekrè; e Papa ou ki wè an sekrè ap rekonpanse ou an piblik.

Epi lapriyè, pa sèvi ak repetisyon gremesi, tankou moun lòt nasyon yo, ki moun ki panse ke pa pale yo yo pral tande.

Se konsa, pa vin tankou yo; paske Papa ou konnen ki bagay ou bezwen, anvan ou mande l '.

Matye 6: 5-8

Sa a te li! Nou espere atik sa a ede ou konprann ki jan yo lapriyè Bondye dapre Bib la. Si kounye a ou vle konnen ki jan Jezi te anseye nou priye, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.