Ki sa ki douz tribi pèp Izrayèl la. Douz tribi pèp Izrayèl la yo te rele apre yo douz pitit gason Jakòb yo: Woubenn, Simeyon, Levi, Jida, Dann, Neftali, Gad, Asè, Isaka, Zabilon, Jozèf ak Benjamen.. De pitit gason Jozèf yo, Manase ak Efrayim, yo menm tou yo te vin tounen tribi pèp Izrayèl la. Tribi Levi a pa t resevwa yon eritaj tankou lòt yo.

Apre yon rankont ak Bondye, Jakòb chanje non li ann Izrayèl. Menm jan desandan yo te vin konnen kòm pèp Izrayèl la, desandan chak pitit yo te vin tounen tribi ak non yo. Lè yo te konkeri rejyon an, chak tribi te resevwa yon pòsyon nan peyi Izrayèl la.

Douz branch fanmi yo te jan sa a:

Ki sa ki douz branch fanmi pèp Izrayèl la dapre Ansyen Testaman an

Douz tribi pèp Izrayèl la

Douz tribi pèp Izrayèl la

Rubén

Woubenn se te premye pitit gason Jakòb la, ki li te genyen nan men Lea. Malgre li te pi gran pitit gason an, Rubén pa t resevwa dwa pi gran pitit gason an yo dwe pwochen chèf fanmi an epi resevwa yon eritaj pi gwo. Li te pèdi dwa sa a akòz peche l. Woubenn te gen relasyon ak youn nan fanm kay Jakòb yo, li derespekte papa l.

«Rubén, ou se premye pitit mwen, fòs mwen, ak kòmansman fòs mwen;
Direktè nan diyite, direktè nan pouvwa.
Impétueux tankou dlo yo, ou p'ap vin prensipal la,
Paske ou moute sou kabann papa ou;
Lè sa a, ou avili tèt ou, pran pozisyon mwen. Jenèz 49: 3-4

Pandan 40 ane yo nan dezè a, gen kèk moun nan branch fanmi Woubenn lan ki te revòlte kont Moyiz ak Arawon, epi Bondye te pini yo. Apre sa, branch fanmi Rubén te deside rete sou bò lès larivyè Jouden an, men yo te ede lòt Izrayelit yo konkeri rès pèp Izrayèl la anba Jozye.

Simeyon

Simeyon li te dezyèm pitit gason Lea. Ansanm ak Levi, li touye tout mesye yo nan vil kote yo te vyole sè l la. Tribi Simeyon an pa t gen gwo gason remakab.

Levi

Yon lòt pitit gason Lia, Levi te yon nonm vyolan. Sepandan, tribi Levi a te chwazi pa Bondye pou yo vin yon tribi konsakre pou sèvi Bondye. Se sèlman branch fanmi Levi a ki te kapab travay nan swen tanp lan.

Moyiz, Arawon ak Miryam te nan branch fanmi Levi a. La desandan Arawon yo yo te vin prèt pèp Izrayèl la. Akoz zot konsekrasyon avek Bondye, tribi Levi li pa t resevwa pwòp tè pa l, yo te gaye toupatou nan peyi a.

"Pwoche branch fanmi Levi a, fè yo kanpe devan Arawon, prèt la, pou yo ka sèvi l', pou yo ka fè sa l' te fè a, pou yo ka fè tout sa l' te fè a, ansanm ak tout moun ki t'ap sèvi pèp la devan Tant Randevou a, pou yo ka sèvi nan tant lan. ; W'a kenbe tout bagay ki nan Tant Randevou a ak tout bagay moun pèp Izrayèl yo ba yo pou yo.  Nonb 3: 6-8

Jida

Jida se te katriyèm pitit gason Leya a. Se li menm ki te gen lide vann Jozèf kòm esklav e, nan yon lòt okazyon, li te twonpe l e li te kouche ak bèlfi li.

Jida te vin tounen pi gwo branch fanmi pèp Izrayèl la epi pita nan yon wayòm separe. Wa David ak desandan l yo te soti nan tribi Jida a e Bondye te pwomèt ke Sovè a t ap soti nan tribi sa a. Kòm yon desandan David, Jezi te soti nan tribi Jida a.

Yo p'ap wete baton peyi Jida a.
Ni lejislatè a nan mitan pye l ',
Jiskaske Silo vini;
Apre sa, pèp yo pral sanble bò kote l '. Jenèz 49:10

Da

Dann te la Premye pitit gason Jakòb la ak Bila, madanm li. Tribi Dann lan Li te piti e yo te konnen pou vyolans li ak idolatri.

Neftali

Naftalí te la dezyèm pitit gason Bila. Barak, chèf lame nan tan Jij Debora a, te gendwa te soti nan Neftali.

Gad

Gad se te pitit gason Zilpa, lòt fanm kay Jakòb la. Tribi Gad la tou yo te rete sou bò solèy leve bò larivyè Jouden an ansanm ak branch fanmi Woubenn lan. Gen kèk vanyan sòlda Gad ki te pran pozisyon ak David pandan li te toujou ap kouri, anvan li te vin wa.

Aser

Asè se te dezyèm pitit gason Zilpa. branch fanmi Asè a te resevwa yon pòsyon nan peyi Izrayèl la, men li pa t kapab mete plizyè lòt pèp ki t ap viv sou tèritwa li a mete deyò.

Isaka

Isaka se te senkyèm pitit gason Lia, li te genyen apre yon tan san li pa t kapab fè pitit. Tribi Isaka te fè yon jij nan men pèp Izrayèl la, yo te rele Tollah, ki te dirije peyi a pandan 23 ane.

Apre pèp Izrayèl la te divize an de peyi (Izrayèl ak Jida), yo te rele yon nonm ki te soti Isaka Baasha Li fè konplo kont wa peyi Izrayèl la, li touye l'. Bacha te vin wa men li pa t obeyi Bondye. Pitit gason l 'ak siksesè a te yon ti tan kòm wa epi yo te tou touye.

Baacha, pitit gason Akija a, ki te nan fanmi Isaka a, te fè konplo kont li. paske Nadab ak tout pèp Izrayèl la t'ap sènen lavil Gibeton. Se konsa Bacha touye l 'nan twazyèm lanne rèy Asa, wa peyi Jida a, epi li gouvènen nan plas li.  1 Wa 15:27-28

 

Zabilon

Zabilon te dènye pitit gason Lea. Apre Liya te gen Zabilon, li te fè yon pitit fi yo te rele Dina e li sispann fè pitit. Elon, ki te dirije pèp Izrayèl la pandan dizan, te soti nan branch fanmi Zabilon an.

José

Rachèl, premye pitit gason manman l, Jozèf te pi renmen papa l paske te fèt lè Jakòb te fin vye granmoun. Pou sa, frè l yo te rayi l e yon jou yo vann li kòm esklav. Jozèf te pase plizyè ane antanke esklav nan peyi Lejip, men answit, Bondye te sèvi avè l pou l sove tout moun anba grangou.

Jozèf te vin gen anpil pouvwa epi te vin chèf fanmi li apre lanmò Jakòb. Jakòb te adopte de pitit gason Jozèf yo, e li te ba yo menm dwa eritaj ak frè Jozèf yo. A) Wi, Jozèf fè de tribi, yo te rele apre pitit yo: Manase ak Efrayim. Lidè divès te soti nan de tribi sa yo, tankou Jozye, Jedeyon ak Samyèl.

Koulye a, de pitit gason ou yo, Efrayim ak Manase, ki te fèt pou ou nan peyi Lejip, anvan m' te vin jwenn ou nan peyi Lejip la, se pou mwen. tankou Ruben ak Simeyon, yo pral pou mwen.  Jenèz 48: 5

Benjamen

Benjamen se te dènye pitit gason Jakòb la. Rachèl, manman l, te mouri lè l te akouche e li te vin pwoteje papa l ak frè l yo. Rankont li ak Jozèf nan peyi Lejip la te yon gwo emosyon, paske li te sèl frè li.

Apre sa, yo kite Betèl. Lè Rachèl te fè akouche, te gen yon demi lig tè pou ale Efrata. Epi, se te konsa, pandan akouchman an te gen tranche, fanmsaj la di li: Ou pa bezwen pè, ou pral fè pitit sa a tou. Epi, se te konsa, lè nanm li soti (paske li te mouri), li rele l Benoni; Men, papa l' te rele l' Benjamen. Jenèz 35: 16-18

Tribi Benjamen an te gen yon istwa boulvèse. Nan yon epòk kote pa t gen wa, mesye ki te soti nan yon vil nan peyi Benjamen te vyole e yo te touye fanm kay yon Levit. Poutèt sa, rès pèp Izrayèl la te rasanble kont yo e yo te prèske detwi branch fanmi Benjamen an.

Yo te chwazi yon nonm nan peyi Benjamen pou vin premye wa pèp Izrayèl la. Sayil. Men, Sayil te yon move wa e yo te touye li ak fanmi l. pita, Tribi Benjamen an te antre nan peyi Jida lè rès pèp Izrayèl la te separe pou yo fòme yon wayòm endepandan. Lòt moun ki pi popilè nan Benjamen se te Madoche, Estè ak Apot Pòl.

Douz oswa trèz branch fanmi?

Nan Bib la, yo toujou rele branch fanmi Izrayèl yo douz. Sa a se paske, byenke tribi Jozèf la te vin de tribi, tribi Levi a te konsidere kòm yon branch separe akòz konsekrasyon li bay Bondye. Tribi Levi a te reprezante tout pèp la devan Bondye e li pa t resevwa yon eritaj tankou lòt tribi yo.

Men, yo pa t konte moun Levi yo dapre branch fanmi zansèt yo a. Paske, Seyè a pale ak Moyiz, li di l' konsa: -Piga ou konte tout branch fanmi Levi a.  Nonb 1: 47-49

Sa a te li! Nou espere atik sa a sou kisa douz branch fanmi Izrayèl yo ye te itil ou. Si kounye a ou vle konnen kiyès ki reyèl siyifikasyon kominyon, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.