Ki siyifikasyon kominyon. Lè moun panse ak kominyon, yo imajine yon gwoup timoun andedan yon legliz k ap prepare pou resevwa konsekrasyon atravè pen. Sepandan, li enpòtan konnen rezon ki fè evènman sa a fèt anndan legliz nou yo.

Kominyon se yon zak sa reprezante moman Jezi te pataje pen Dènye Soupe a. Sa a li te pataje ak disip li yo anvan yo te kloure sou kwa a. Se yon tan pou w sonje ankò ke li te mouri pou ou. Se yon moman pou nou reflechi epi di mèsi pou sakrifis li a epi mete bagay yo an pèspektiv.

Yon fwa nou konnen sa sa vle di vrèman, li enpòtan pou nou konnen nan ki pasaj biblik yo pale de evènman sa a ak sa li senbolize.

Kèk vèsè nan Bib la konsènan Soupe Senyè a

Ki siyifikasyon kominyon

Ki siyifikasyon kominyon

Li pran pen an, li di Bondye mèsi, li kase l', li bay disip yo, li di: 'Sa a se kò m' bay pou nou; fè sa nan memwa mwen. Menm jan an tou, apre dine, li pran gode a epi li di: "Koup sa a se nouvo alyans nan san mwen, ki koule pou ou." (Lik 22:19-20).

“Paske, chak fwa nou manje pen sa a epi chak fwa nou bwè nan gode sa a, nou fè konnen lanmò Seyè a jiskaske li vini " (1 Korentyen 11:26).

“Men mwen ye, mwen nan pòt la epi mwen frape. Si yon moun tande vwa mwen epi li ouvri pòt la, m'a antre, m'a manje avè l', li menm avè m'." (Revelasyon 3:20).

"Jezi di yo: 'M'ap di nou laverite: si nou pa manje vyann Moun Bondye voye nan lachè a epi bwè san li, nou p'ap gen lavi nan tèt nou. Tout moun ki manje kò mwen epi ki bwè san mwen gen lavi ki p'ap janm fini an, e mwen pral leve yo nan dènye jou a. Paske kò mwen an se manje tout bon ak san mwen se yon bwason reyèl. Tout moun ki manje vyann mwen epi ki bwè san mwen rete nan mwen e mwen nan li. Menm jan Papa ki vivan an voye m 'e mwen viv pou renmen Papa a, se konsa moun ki manje m' ap viv pou mwen tou." (Jan 6:53-57).

«Se mwen menm pen vivan ki desann sot nan syèl la. Si yon moun manje pen sa a, y ap viv pou toutan. Pen sa a se vyann mwen, mwen pral bay pou lavi sou latè." (Jan 6:51).

“Moun pral soti nan lès ak nan lwès, nan nò ak nan sid, epi yo pral pran plas yo bò tab la nan Wayòm Bondye a. Sètènman, gen dènye ki pral premye ak premye ki pral dènye " (Lik 13:29-30).

“Se poutèt sa, moun ki manje pen an oswa ki bwè nan gode Senyè a san diy, ap peche kont kò Senyè a ak san an. Egzamine chak moun pou tèt yo, epi apre sa, manje nan pen an epi bwè nan gode a. Paske, moun ki manje ak bwè san yo pa konprann kò Seyè a, manje ak bwè pou pwòp kondanasyon li. Se poutèt sa, gen anpil nan nou ki fèb ak malad, e anpil te deja dòmi " (1 Korentyen 11:27-30).

“Lè nou reyini ansanm, se pa pou nou manje Granmèt la, paske chak moun ap manje pwòp pa yo san yo pa tann lòt yo. Se konsa, pandan yon moun grangou, yon lòt vin sou. Ou pa gen yon kay pou manje ak bwè? Oswa èske yo meprize legliz Bondye a epi yo imilye moun ki pa gen anyen? Kisa m pral di? Èske m ap fè lwanj yo pou sa? Sètènman pa " (1 Korentyen 11:20-22).

“Nou pa ka bwè nan gode Senyè a oswa nan gode demon an; yo pa ka manje nan tab Senyè a ak tab la nan demon yo " (1 Korentyen 10:21).

"Se konsa, frè m' yo, lè nou reyini ansanm pou manje, yonn rete tann lòt. Si yon moun grangou, manje lakay li pou lè yo rankontre ansanm sa pa lakòz kondanasyon. Pou rès la, lè mwen ale, mwen pral ba ou enstriksyon " (1 Korentyen 11:33-34).

Ki senbòl Soupe Senyè a ye?

Senbòl Soupe Senyè a se pen ak diven. Jezi te pran bagay ki senp epi fasil pou jwenn pou l pa fè Soupe a twò konplike yon seremoni. Pen ak diven pa menm vin chè ak san Jezi, yo se jis senbòl. Bagay ki enpòtan se pa manje nan tèt li, men an reprezante.

  • Pen: Jezi te di ke pen an senbolize kò li, ki te kraze pou nou. Sou kwa a li te soufri anpil doulè, tout akoz lanmou pou nou. Li te soufri doulè nou merite a, nan plas nou.

    «Apre sa, li pran pen, li di Bondye mèsi, li kase l, li ba yo, li di: Sa a se kò m ki bay pou nou; Fè sa pou chonje mwen. Menm jan an tou, apre yo fin manje, li pran gode a, li di: Gode sa a se nouvo alyans nan san mwen an, ki koule pou nou.. Lik 22:19-20

  • Diven: reprezante nouvo alyans ant ou menm ak Bondye. Nan Ansyen Testaman an, alyans yo te sele ak yon sakrifis, kote san bèt la te koule. San Jezi, ki te tout koule lè li te mouri, an menm tan peye pou peche nou yo ak etabli yon Nouvo akò ant nou menm ak Bondye.

    Menm jan an tou, apre yo fin manje, li pran gode a, li di: Gode sa a se nouvo alyans nan san mwen an, ki koule pou nou.. Lik 22:20

Lè ou manje pen an epi bwè diven an, ou montre mond lan sa Kris la mouri pou ou. Sakrifis Jezi a te peye pri a pou peche w yo e kounye a, li ap viv nan ou. Senbolikman, li se kòmsi ou te mouri sou kwa a ak leve soti vivan ansanm ak Jezi.

«Konsa, chak fwa nou manje pen sa a, epi chak fwa nou bwè nan gode sa a, nou anonse lanmò Seyè a jiskaske li vini.".

1 Korentyen 11:26

Anplis de sa,  Jezi pa t bay direksyon espesifik sou kalite pen oswa diven yo sèvi ak, ni gwosè pòsyon yo, ni pi bon fason pou pataje ak manje manje a, ni frekans nan ki li ta dwe pran. Tout bagay sa a se segondè e li depann sou chak legliz ki jan fè li. Pi plis la enpòtan se sa Soupe a reprezante, pa egzakteman ki jan yo pran li.

Ki moun ki ka manje dine?

Si w te aksepte Jezi kòm Senyè w ak Sovè w, ou ka asiste Soupe a. Li esansyèl pou w konprann sa Jezi te fè pou ou, Soupe a se pou moun ki sove yo. Pa gen okenn pwen nan bwè si ou pa kwè oswa aksepte Jezi, paske Soupe a se montre ke ou te deja aksepte Jezi. Pran kominyon san kwè se derespekte Jezi, Anplis de sa, Bib la di li pa bon.

soti nan Dekouvri.online Nou espere atik sa a te itil ou. Si kounye a ou vle konnen kòman premye legliz la te yeKi jan li te òganize ak ki jan li te devlope, kontinye navige sou sit entènèt nou an.