Ki sa ki te 10 fleo Lejip la. Bondye te voye dis kalamite yo ann Ejip pou l pini farawon an paske li te refize libere esklav ebre yo. Se sèlman apre dizyèm flewo a, Ebre yo te libere. Men dis kalamite yo:

Ki sa ki te 10 fleo nan peyi Lejip dapre Bib la

Malè Lejip yo te gen 10 epi yo te fèt nan lòd sa a:

  1. San nan dlo a
  2. Sou entènèt jwèt Lapès nan krapo
  3. Lapès pou pou
  4. Mouch
  5. Lanmò bèf yo
  6. Blesi ak maleng
  7. Lagrèl
  8. Sou entènèt jwèt Woma Lapès
  9. Fènwa sou peyi Lejip
  10. Lanmò tout premye pitit

1. San nan dlo a

San nan dlo a

Maladi san nan dlo a

Lè Moyiz ak Arawon te mande pou yo libere Ebre yo, farawon an te rejte demann yo a. Lè sa a Bondye fè dlo larivyè Nil la tounen san. Pèsonn pa t 'kapab bwè dlo nan rivyè a ak tout pwason yo te mouri. Men, majisyen Farawon yo tou te rive fè dlo a tounen san e Farawon an pa t libere Ebre yo.

“Epi Moyiz ak Arawon te fè jan Jewova te bay lòd la; Li leve baton an, li frape dlo ki te nan rivyè a devan farawon an ak sèvitè l yo. ak tout dlo nan rivyè a tounen san.
Pwason ki te nan gwo larivyè a mouri tou. larivyè a te sitèlman fin pouri, moun peyi Lejip yo pa t 'kapab bwè ladan l'. Epi te gen san nan tout peyi Lejip la.
Epi majisyen peyi Lejip yo te fè menm bagay la ak enchantasyon yo; Farawon an te fè tèt di ankò, li pa t' koute yo. jan Jewova te di a.

Egzòd 7: 20-22

Epidemi sa a te yon gwo souflèt pou peyi Lejip. Rivyè Nil la te reprezante lavi peyi apaske tout mwayen pou yo viv te depann de li. Ejipsyen yo te adore larivyè Lefrat la, men kounye a li te tounen yon kote pou lanmò. Bondye te montre li se sèl pwopriyetè lavi a.

2. Krapo

Bondye te kòmande Moyiz pou lonje baton l lan sou dlo Lejip la ak Krapo te monte ki te kouvri tout tè a. Men, majisyen farawon yo te rive fè krapo sou tè a tou.

«E si ou pa vle kite l ale, isit la mwen pral pini tout tèritwa ou yo ak krapo. Rivyè a pral fè krapo k'ap leve, y'a antre lakay ou, nan chanm kote ou dòmi an, sou kabann ou, ak nan kay sèvitè ou yo, nan lavil ou a, nan gwo founo ou ak nan degoute ou. Epi krapo yo pral monte sou ou, sou pèp ou a ak sou tout sèvitè ou yo ».

Egzòd 8: 2-4

Pou moun peyi Lejip yo, krapo a te asosye ak deyès fètilite a. Krapo te parèt pi plis nan moman inondasyon Rivyè Nil la, men pa t janm gen anpil krapo te parèt. Olye ke yo te yon senbòl nan benediksyon, Bondye fè krapo a tounen yon gwo pwoblèm e ankò li soumèt bondye Lejip yo.

3. Pou

Lapès pou pou nan peyi Lejip

Lapès pou pou nan peyi Lejip

Bondye te di Moyiz pou l frape pousyè tè a ak baton li a, epi pou, oswa pis, oswa ensèk ki sanble yo pouse sou moun ak bèt nan tout peyi a. Fwa sa a, majisyen yo pa t 'kapab fè menm bagay la epi yo te rekonèt aksyon Bondye a.

«Epi majisyen yo te fè menm jan an tou, pou retire poux ak enchantements yo; men yo pa t 'kapab. Epi te gen pou ni sou moun ni sou bèt yo. Lè sa a, majisyen yo di farawon an: Sa a se dwèt Bondye. Men, farawon an te fè tèt di ankò, li pa t' koute yo jan Seyè a te di l' la."

Egzòd 8: 18-19

Bib la di sa pou yo soti nan pousyè tè a. Dapre kòmandman Bondye, peyi a te vire do bay moun peyi Lejip yo. DLi te montre li se pwopriyetè tout tè a.

4. Mouch

Bondye te voye mouch sou peyi Lejip la, ki te kraze peyi a. Men, mouch yo pa t antre nan rejyon kote ebre yo te rete a.

«Si ou pa kite pèp mwen an ale, mwen pral voye tout kalite mouchavè sou ou, sou sèvitè ou yo, sou pèp ou a ak sou kay ou; Kay moun peyi Lejip yo pral plen ak tout kalite mouch, ansanm ak peyi kote yo ye a.
Jou sa a, m'ap separe peyi Gochenn kote pèp mwen an rete a, pou pa gen okenn mouchavè ladan l', pou n'a konnen se mwen menm ki Seyè a nan mitan tè a.
Epi m ap mete delivrans ant pèp mwen an ak pèp pa w la. Demen pral siy sa a.

Egzòd 8: 21-23

Mouch lakòz gwo malèz ak transmèt anpil maladi. Bondye te atake sante ak konfò Ejipsyen yo, men li te padone Ebre yo. Bondye te montre li gen sousi pou moun ki renmen l yo.

5. Lanmò twoupo yo: Ki sa ki te 10 kalamite nan peyi Lejip la

Lapès lanmò nan bèf peyi Lejip

Lapès lanmò nan bèf peyi Lejip

Bondye voye yon epidemi ki te touye bèf chwal, bourik, chamo, bèf ak mouton moun peyi Lejip yo nan yon sèl jou. Farawon an te envestige e li te dekouvri sa pa t gen okenn bèt nan Ebre ki te mouri.

«Paske si ou pa vle kite l ale, epi ou toujou sispann li, gade, men Seyè a pral sou bèt ou yo ki nan jaden yo, chwal, bourik, chamo, bèf ak mouton, ak yon anpil. epidemi grav. Epi, Seyè a pral separe bèt pèp Izrayèl yo ak bèt moun peyi Lejip yo, pou pa gen anyen nan tout bèt pèp Izrayèl la mouri."

Egzòd 9: 2-4

Bèf yo te sous prensipal vyann nan rejim moun peyi Lejip yo, osi byen ke pwodwi debaz tankou lèt, kwi, ak lenn mouton. Gen kèk bondye moun peyi Lejip yo ki te gen karakteristik bèf. Ak epidemi sa a, Bondye atake ekonomi peyi Lejip la.

6. Blesi

Bondye te di Moyiz pou l pran yon ti ponyen sann epi gaye yo nan lè a. Lè Moyiz te fè sa, maleng ki te soufle te parèt sou moun ak bèt yo. Menm asistan farawon an te enfekte.

“Yo pran sann dife nan gwo fou a, yo kanpe devan farawon an, epi Moyiz gaye l nan syèl la; e te gen yon gratèl ki te lakòz maladi ilsè ni nan gason ni nan bèt yo. E majisyen yo pa t 'kapab kanpe devan Moyiz poutèt gratèl la, paske te gen yon gratèl nan majisyen yo ak nan tout moun peyi Lejip yo.
Men, Seyè a fè farawon an fè tèt di toujou, li pa t' koute yo, jan Seyè a te di Moyiz la.

Egzòd 9: 10-12

Okenn nan bondye sante yo oswa gerizon yo pa sove moun peyi Lejip yo anba maladi. Bondye te montre ke li gen pouvwa sou sante ak maladi.

7. Lagrèl

Lagrèl move maladi nan peyi Lejip

Epidemi lagrèl nan peyi Lejip: Ki sa ki te 10 fleo nan peyi Lejip la

Moyiz te avèti farawon an ke Bondye ta prale voye pi move tanpèt lagrèl sou peyi Lejip la. Kèk nan konseye Farawon an te koute avètisman an e yo te pwoteje esklav li yo ak twoupo yo anvan tanpèt la. Men, tout moun ki te rete nan jaden yo te mouri pou yo fòs la soti nan lagrèl, ansanm ak plant yo.

“Se konsa, te gen lagrèl, ak dife melanje ak lagrèl la, tèlman gwo, ki pa t janm gen nan tout peyi Lejip la depi lè yo te abite. Lagrèl la frape tout moun ki te nan savann nan tout peyi Lejip la, ni moun ni bèt. Lagrèl la tou detwi tout zèb nan jaden an, li kraze tout pyebwa nan peyi a. Se sèlman nan peyi Gochenn, kote moun pèp Izrayèl yo te ye, pa t gen lagrèl.

Egzòd 9: 24-26

Avèk tanpèt lagrèl la Bondye te imilye bondye moun peyi Lejip yo nan rekòt la ak move tan an. Menm lanati obeyi Bondye!

8. Woma

Moyiz te avèti sa Bondye ta voye krikèt sou peyi Lejip Konseye farawon yo te sipliye l pou l te libere ebre yo, pou l pa detwi peyi a ankò. Men, farawon an te fache kont Moyiz ak Arawon, li mete yo deyò. Te gen anpil krikèt ke peyi a te fè nwa ak yo. Tout vejetasyon ki rete a te detwi.

"Lè sa a, sèvitè farawon an di li: "Kilè nonm sa a pral tounen yon pèlen pou nou? Kite mesye sa yo ale pou yo sèvi Jewova, Bondye yo a. Nou poko konnen Ejip deja detwi?

Egzòd 10:7

Bondye te detwi tout sous manje nan peyi Lejip. Dye yo ki te sipoze garanti alimantasyon echwe. Bondye te montre se li menm ki bay manje.

9. Fènwa: Ki sa ki te 10 kalamite nan peyi Lejip la

Fènwa nan peyi Lejip

Fènwa nan peyi Lejip

Bondye te di Moyiz pou l vin pi pre syèl la epi epè fènwa kouvri peyi Lejip pandan twa jou. Pa gen moun ki te kapab wè oswa fè anyen. Se sèlman Izrayelit yo ki te gen limyè.

“Moyiz lonje men l an direksyon syèl la, epi fènwa pwès sou tout peyi Lejip la pandan twa jou. Pèsonn pa t' wè frè parèy li, e pesonn pa t' kite kote l' te ye a pandan twa jou. Men, tout moun pèp Izrayèl yo te gen limyè nan chanm yo.

Egzòd 10: 22-23

Faraon yo te konsidere kòm desandan bondye solèy la. Sa a te yon atak dirèk sou farawon an ak tout pouvwa li. Pandan twa jou, farawon an te enkapab akòz mank limyè. Bondye te montre ke li gen tout pouvwa.

10. Lanmò premye pitit la

Nan nwit, Bondye travèse peyi Lejip, li touye premye pitit gason tout fanmi peyi Lejip yo ak premye pitit gason tout mouton yo.. Se sèlman Izrayelit yo, ki te mete san belye mouton yo te ofri bay Bondye yo sou poto pòt yo, ki pa t soufri okenn pèt.

“Epi, se te konsa, nan mitan lannwit, Jewova te touye tout premye pitit nan peyi Lejip la, depi premye pitit farawon an ki te chita sou twòn li a rive nan premye pitit prizonye a ki te nan prizon an, ak tout premye pitit bèt yo. Lè sa a, farawon an leve, li menm ansanm ak tout domestik li yo ak tout moun peyi Lejip yo. e te gen yon gwo rèl nan peyi Lejip, paske pa te gen okenn kay kote pa t 'gen yon moun ki mouri.

Egzòd 12: 29-30

Dizyèm flewo a se te yon atake tout peyi Lejip ak avni li. Premye pitit la te eritye prensipal la ak siy kontinwite paran yo. Bondye te montre li gen pouvwa menm sou lavi ak lavni.

Apre Farawon te pèdi pitit gason l lan, finalman te libere Ebre yo, ki te kite peyi Lejip pou l al nan peyi pwomiz la.

Konklizyon

Ki sa ki te 10 fleo Lejip la

Ki sa ki te 10 fleo Lejip la

Malè Bondye te voye yo te atake tout bagay ki te gen anpil valè ak sakre pou moun peyi Lejip yo. Lè li pa obeyi Bondye, li te detwi tout sa yo te fè konfyans. Malè Lejip yo te pwouve sa Bondye gen pouvwa sou tout bagay e ke pa gen okenn lòt bondye.

«Kounye a, m'ap lonje men m' pou m' frape ou ak pèp ou a, epi yo pral pran ou nan peyi a. Se vre wi, mwen mete ou pou montre pouvwa mwen nan ou, epi pou non mwen ka anonse sou tout tè a ».

Egzòd 9: 15-16

Gen kèk nan fleo yo ka gen yon eksplikasyon syantifik, men lòt moun te klèman Supernatural. Avèk oswa san itilizasyon fenomèn natirèl, kalamite peyi Lejip yo se te mirak, ki te rive jis nan bon moman an lè Bondye te kòmande yo.

 

Nou espere atik sa a ede w konnen ki sa ki te 10 fleo peyi Lejip yo. Si kounye a ou vle konnen poukisa Bondye fè kè Farawon an di, nou rekòmande pou ou kontinye Navigasyon Dekouvri.online.