Poukisa kretyen yo pa repoze samdi? Kretyen yo pa oblije kenbe jou repo a, men li enpòtan pou genyen tan repo. Chak kretyen ta dwe swiv konsyans li jou repo a, menm jan Bondye te ban nou repo kòm yon benediksyon.

Kenbe jou repo a se youn nan dis kòmandman yo. Samdi te sipoze yon jou lè tout moun te ka repoze epi renouvle fòs yo. Repoze te asosye tou avèk gen tan pou bagay Bondye yo. Ansyen Testaman an bay de eksplikasyon pou jou repo a:

  • Se te jou a ke Bondye repoze apre kreye mond lan.
  • Sonje ke Bondye te delivre Izrayelit yo anba opresyon yo te soufri nan peyi Lejip la.

Poukisa kretyen yo pa repoze jou repo a?: Kisa Nouvo Testaman an di

Ki sa Nouvo Testaman an di sou kenbe jou repo a

Ki sa Nouvo Testaman an di sou kenbe jou repo a

Saba a se te yon kòmandman pou Izrayelit yo. Men, Nouvo Testaman an pa di nou ta dwe kenbe jou repo a. Jezi te travay jou repo a, li te geri moun e li te preche (Matye 12: 10-12). Li pa t entèdi disip li yo fè kèk aktivite jou repo a tou. Nan premye legliz la, apot yo te pèmèt chak moun swiv konsyans yo pou yo konnen si wi ou non pou yo kenbe jou repo a.

Epi gade, te gen youn ki te gen yon men sèk; Yo mande Jezi pou yo te akize li: Eske lalwa pèmèt moun geri yon jou repo?

Li di yo: Kilès nan nou ki gen yon mouton, si li tonbe nan yon twou byen fon yon jou repo, èske li pa kenbe l ', li leve l'?

Paske, konbyen lajan yon moun vo plis pase yon mouton? Se poutèt sa, li legal pou fè byen jou repo yo.

Matye 12: 10-12

Jezi te eksplike sa Samdi te kreye kòm yon benediksyon pou byen nou yo. Objektif la pa t 'obeyi règ la nan tout frè, men yo gen dwa a repo ak jwi benediksyon Bondye. Menm anba Lwa Ansyen Testaman an, te gen sitiyasyon kote li te akseptab pou pa kenbe jou repo a (Matye 12: 5-7).

Osinon, èske nou pa li sa ki ekri nan lalwa Moyiz la: jou repo a, prèt yo ki nan tanp lan pa respekte jou repo li a?

Oke mwen di ou ke yon sèl pi gran pase tanp lan la.

Men, si ou te konnen ki sa sa vle di: Mwen vle gen pitye, epi yo pa sakrifis, ou pa ta kondane inosan an.

Matye 12: 5-7

Pita, legliz la te kòmanse rankontre nan Dimanch, ki te jou a Jezi te resisite. Kretyen yo te rann yo kont enpòtans repo pou sante fizik, mantal ak espirityèl, yo te kòmanse repoze nan Dimanch. Pou kretyen an, gen yon jou repo se yon dwa, se pa yon devwa.

Vrè siyifikasyon jou repo a nan Bib la

"Samdi" nan lang ebre vle di "jou repo." Repoze nan Bib la se yon benediksyon. Samdi senbolize rès lavi etènèl la: repoze anba peche ak soufrans. Moun ki rejte Jezi epi k ap viv pou peche pap janm konnen repo sa a.

Jou samdi a li menm pa gen okenn valè espesyal, men sa li reprezante trè enpòtan. Nouvo Testaman an fè li klè ke sa ki vrèman enpòtan se kè a. Nou dwe fè tout bagay pou tout bèl pouvwa Bondye. Gen kèk moun ki kenbe Samdi pou Bondye, lòt moun kenbe Dimanch pou Bondye; lòt moun sove yon ti kras nan chak jou pou Bondye. Se poutèt sa, sèl bagay ki vrèman enpòtan se onore Bondye.

Youn fè yon diferans ant jou ak jou; yon lòt moun jije menm bagay la tou chak jou. Chak moun anpil konvenk sou pwòp tèt li.

Moun ki aksepte yon jou a fè l pou Senyè a; Moun ki pa asepte bčl jou a pa fč sa pou Seyč a. Moun ki manje, paske Seyè a manje, paske li bay gras Bondye; moun ki pa manje, paske Seyè a pa manje, li di Bondye mèsi.

Women 14: 5-6

Chak moun dwe chache volonte Bondye pou lavi li. Kit ou kenbe Samdi oswa ou pa respekte desizyon lòt kretyen yo. Kenbe Samdi, oswa yon lòt jou nan semèn nan, se yon kesyon de konsyans endividyèl elèv yo. Bagay ki pi enpòtan an se gen tan repoze epi konsantre sou Bondye.

Se poutèt sa, pèsonn pa dwe jije nou ni nan manje, ni nan bwè, osinon nan jou fèt yo, lalin nouvèl la oswa jou repo yo. men kò a se pou Kris la li ye.

Kolosyen 2: 16-17

Espere ke atik sa a ede ou konprann Poukisa kretyen yo pa repoze samdi. Si ou se yon kretyen epi ou vle konnen plis verite biblik, isit la se yon lòt gid nan ki nou eksplike ki jan dezyèm vini Jezi a pral tankou. Nou dwe kòmanse?