Poukisa Jezi te batize?  El Batèm se aksyon yon moun kite lavi monn li pou l suiv Kris la. Dapre teyoloji, dlo netwaye lespri nou nan peche sa ki pèmèt nou kòmanse yon "nouvo lavi." Pou nenpòt moun ki vle suiv tras Jezi, rit senbolik sa a esansyèl. Men,poukisa Jezi te batize si li te libere anba peche?.

Pou rezoud kesyon sa a li nesesè ke nou analize pasaj biblik ki trete sijè a. Nan yo nou pral jwenn repons lan.

 

Poukisa Jezi te batize ?: Tout rezon

Siyifikasyon otantik poukisa Jezi te batize

Siyifikasyon otantik poukisa Jezi te batize

Jezi te batize pa Jan Batis pou revele idantite w, make kòmansman ministè w, epi vin yon egzanp pou nou tout. Jezi te san peche e li pa t bezwen batize pou l repanti.

Jan Batis te batize moun pou yo te repanti pou peche yo. Li t’ap prepare kè pèp la pou vini Jezi. Lè Jezi te vin batize, Jan Batis pa t vle. Li te konnen Jezi se Mesi a e li te san peche. Men Jezi te di li ke li te nesesè, akonpli tout jistis. Jan Batis te dakò ak batize Jezi.

 

Jan sa ekri nan pwofèt Ezayi a:
Gade, mwen voye mesaje mwen devan ou,
Ki moun ki pral prepare wout ou devan ou.
Vwa moun ki kriye nan dezè a:
Prepare chemen Senyè a;
Fè chemen yo dwat.
Jan te batize nan dezè a, epi li te preche batèm repantans lan pou padon peche yo.

Mak 1: 2-4

 

Lè sa a, Jezi soti nan Galile, bò larivyè Jouden, kote Jan pou l te batize l.
Men, Jan te opoze avè l, li di: Ou bezwen batize m, èske w ap vin jwenn mwen?
Men Jezi reponn li: Kite koulye a, paske se konsa nou ta dwe akonpli tout jistis. Lè sa a, li kite l '.

Matye 3: 13-15

 

Jezi te batize pou l revele idantite l

Jezi te batize pou l revele idantite l

Jezi te batize pou l revele idantite l

Lè Jezi soti nan dlo a, Lespri Sen an desann sou li sou fòm yon pijon epi yon vwa ki soti nan syèl la di: “Ou se pitit gason mwen renmen anpil la; Mwen kontan avèk ou ”. Yo te rekonèt Jezi piblikman kòm Pitit Bondye a.

Sa te rive lè tout pèp la te batize, Jezi te batize tou; epi lapriyè, syèl la louvri, epi Lespri Sen an desann sou li nan fòm kòporèl, tankou yon pijon, epi yon vwa soti nan syèl la di: Ou se Pitit Gason byenneme mwen an; Mwen kontan avèk ou.

Lik 3: 21-22

 

Jan Batis te rekonèt siy sa a. Bondye te avèti li ke lè li te wè Lespri Sen an desann sou yon moun, moun sa a se Pitit Bondye a. Lè Jezi te batize, Bondye te konfime ke li se Sovè a te pwomèt ki t ap wete peche mond lan.

 

Jan te rann temwayaj tou, li di: Mwen wè Lespri a desann sot nan syèl la tankou yon pijon, epi li rete sou li. E mwen pa t 'konnen l'; Men, moun ki voye m 'batize nan dlo di m': Sou tout moun ou wè Lespri a desann epi ki rete sou li, se li menm ki batize nan Lespri Sen an. Apre sa, mwen te wè l ', epi mwen te temwaye ke sa a se Pitit Gason Bondye a.

Jan 1: 32-34

Jezi te batize pou make kòmansman ministè l

Jezi te batize pou make kòmansman ministè l

Jezi te batize pou make kòmansman ministè l

Anvan li te batize, Jezi te viv tankou yon moun nòmal, li pa t anseye moun oswa fè mirak. Li te yon bòs chapant ak pa t 'atire anpil atansyon. Batèm te make fen tan kwasans ak preparasyon an ak kòmansman ministè piblik Jezi a.

Lè Jezi te batize, yo te konfime ke li te gen pouvwa Sentespri a pou akonpli volonte Bondye. Batèm li te revele tou bi ministè ou: idantifye ak pechè ki repanti a epi pote peche nou yo.

 

Oubyen èske w pa konnen ke nou tout ki te batize nan Jezikri, nou te resevwa batèm nan lanmò li?
Paske, nou antere ansanm avè l 'nan lanmò grasa batèm, pou jan Kris la leve soti vivan nan lanmò nan glwa Papa a, konsa tou nou ka mache nan yon nouvo lavi.

Women 6: 3-4

Jezi te batize kòm yon egzanp pou nou tout

"

Jezi se yon egzanp pou nou nan tout sa li te fè. Li te batize pou montre enpòtans repantans. Repantans esansyèl pou delivrans. Lè yon moun repanti pou peche yo epi aksepte Jezi kòm Sovè yo, yo vin tounen yon pitit Bondye.

Pyè di yo: Tounen vin jwenn Bondye, epi chak moun nan nou dwe batize nan non Jezikri pou padon pou peche yo; epi ou pral resevwa kado Sentespri a.

Travay 2:38

Batèm kretyen enpòtan tou kòm yon siy piblik nan angajman ak Bondye.

Batèm ki koresponn ak sa a kounye a sove nou (pa retire salte lachè a, men kòm aspirasyon yon bon konsyans nan direksyon Bondye) pa rezirèksyon Jezikri, ki te monte nan syèl la adwat Bondye; Zanj, otorite ak pouvwa yo sijè a l '.

1 Pyè 3: 21-22

Jezi te montre li te vwe nèt pou l fè volonte Bondye. Tou Li te bay lòd pou batèm tout moun ki te pwomèt yo dwe disip li yo.

Ale, fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, ak Pitit la, ak Sentespri a. moutre yo pou yo kenbe tout bagay mwen te kòmande ou yo; epi gade, mwen avèk nou chak jou, jouk nan fen mond lan. Amèn.

Matye 28: 19-20

Sa a te li! Nou espere atik sa a ede ou konprann poukisa Jezi te batize. Si ou kounye a vle li kèk Konsèy biblik sou fason pou w padone yon moun, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.