Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri. Anpil moun pa ka fè diferans ant nanm ak lespri. La nanm se pèsonalite endividyèl yon moun ak lespri se pati nan moun ki konekte ak Bondye. Nanm ak lespri yo mare epi de yo dwe konprann ansanm. Bib la bay kèk fonksyon ni nan lespri ni nan nanm.

Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri selon Bib la

Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri selon Bib la

Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri selon Bib la

Nanm lan

Nanm nan se pati ki fè pèsonalite nou. Li gen santiman, volonte, ak rezònman. Se pa yon bagay fizik, men li konekte ak kò nou. Nanm nan entèprete enfòmasyon an sansoryèl nan kò a ak enfliyanse aksyon li yo.

Nan Bib la, nanm nan vle di tou sans lavi endividyèl. Kreyati ki gen nanm yo vivan ak bagay ki mouri yo pa gen nanm. San yon nanm, kò a mouri. Lè mouri, nanm nan separe ak kò a. Lè rezirèksyon an, nenpòt moun ki renmen Jezi ap resevwa yon nouvo kò pou nanm li.

Se konsa tou se rezirèksyon mò yo. Li simen nan koripsyon, li leve nan enkoripsyon. Li simen nan dezonè, li leve nan laglwa; nan feblès, li pral leve nan pouvwa. Si simen kò bèt, yo pral resisite yon kò espirityèl. Gen yon kò bèt, e gen yon kò espirityèl. 1 Korentyen 15: 42-44

Ki sa ki lespri a dapre Bib la

Lespri nou se koneksyon nou ak bagay espirityèl yo. Bondye se lespri. Lespri a se sa ki bay lavi, paske tout lavi soti nan Bondye.

Lespri a defini pi gwo enfliyans nan lavi nou. Se lespri ki resevwa enfliyans Lespri Sen an, ki kondane peche, bezwen repantans ak delivrans, epi ki bay aksè a yon relasyon pèsonèl ak Bondye. Yon lòt bò, lè lespri a revòlte kont Bondye, li ka resevwa move enfliyans.

"Lespri a li menm ki rann temwayaj ak lespri nou ke nou se pitit Bondye." Romans 8: 16

Lè lespri a separe ak Lespri Bondye a, se kòmsi li mouri, paske Bondye se sous tout lavi. Nou ka sèlman konnen

Bib la di tou lespri a gen emosyon e li pran desizyon, menm jan ak nanm nan. Li enpòtan sonje ke nanm nan ak lespri a byen mare ansanm ak kò a. Gen kèk nan fonksyon li yo sipèpoze epi yo tout travay ansanm. Kò a, nanm nan ak lespri a fòme yon antye, ki se moun nan, yo pa twa bagay separe.

Epi menm Bondye lapè a mete nou apa nèt; ak tout moun ou yo, lespri, nanm ak kò, dwe kenbe san repwòch pou vini nan Jezi Kris la, Seyè nou an. 1 Tesalonisyen 5:23

Nou espere atik sa a ede ou konprann ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri selon Bib la. Si kounye a ou vle konnen ki diferan kalite lapriyè ki egziste, kontinye navige Dekouvri.online