Thov Vajtswv Souls

Yog tias koj xav tias tus ntsuj plig yog dab tsi, nws yog tsim thaum ib tug neeg tuag, qhov ntawd yog qhov kev sib cais ntawm ...

Xauj Les

Kev thov Vajtswv

Thaum ib tug Catholic xav tias tsis muaj kev pab, tsis muaj kev tiv thaiv los yog lawv muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau lawv, thawj yam uas lawv ua thaum ntsib nws yog ...

Xauj Les

Kev Thov Vajtswv

Thaum kev sib khi yog hais nyob rau hauv Catholicism, nws yog hais txog lub cim nco txog ntawm kev cai raus dej los ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv, vim hais tias ...

Xauj Les