زره خدا

زره خدا

آیا زره خدا را می شناسید؟ درست مثل جنگ که سربازان به زره های ویژه مانند جلیقه نیاز دارند…

لیر ماس