دعای بره نازنین

دعای بره نازنین

دعای بره کوچک حلیم. بره کوچک حیوانی بود که خداوند از آن برای پاک کردن گناهان دنیا استفاده کرد. توسط…

لیر ماس

دعای مقدس قبرس

دعای مقدس قبرس

دعا به سنت سیپریان. او به داشتن قدرت های آسمانی بسیار معروف است. برای محافظت از سنت سیپریانو دعا کنید...

لیر ماس

دعا به شیطان

دعا به شیطان

دعا به شیطان. از بین تمام دعاهایی که وجود دارد، می توان گفت که دعای شیطان برای بسیاری از آنها به حساب می آید، …

لیر ماس