Sut i fod yn fwy cymdeithasol a hoffi pobl. Yn wahanol i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, ni all unrhyw un fod yn braf neu'n gas trwy'r amser. Efallai y bydd rhai pobl yn fwy swil, mewnblyg, ac ansicr, ond maen nhw bob amser ymatebion braf a chadarnhaol i rai pobl neu sefyllfaoedd. Mae hefyd yn digwydd y gellir tynnu pobl allblyg a bywiog yn ôl o bryd i'w gilydd. Mae casineb neu gydymdeimlad yn ymatebion i ryngweithio dynol ac yn cynnwys llawer o ffactorau a newidynnau.

Yn yr erthygl ganlynol rydyn ni'n mynd i'w rhoi i chi yr allweddi i fod yn fwy cymdeithasol a chael eich hoffi gan bobl. Ydych chi'n mynd i'w fethu?

Beth sy'n cynhyrchu cydymdeimlad neu atgasedd?byddwch yn fwy cymdeithasol a phobl fel chi

Gall ffactorau amrywiol gynhyrchu ymateb negyddol, fel personoliaeth, ymddangosiad, hwyliau, cymhwysedd, a chefndir emosiynol. Mae yna sawl un hefyd ffactorau sy'n sbarduno teimladau cadarnhaol, megis uniaethu â'r bersonoliaeth, chwaeth a breuddwydion cyffredin, edmygedd, tosturi ac undeb at yr un achos.

Pryd bynnag y bydd gennych berthynas â rhywun, byddwch yn actifadu eu holl gynnwys emosiynol, a all sbarduno atgofion o boen neu gariad, llawenydd neu dristwch, ofn neu ddicter. Os oedd gennych fam sy'n rheoli iawn, er enghraifft, efallai y byddwch chi'n teimlo'n llidiog iawn wrth ryngweithio â pherson sy'n gweithredu fel ef neu hi yn iawn ac yn gadael dim lle i unrhyw un siarad.

Mae hyn yn golygu bod gallu sMae gan fod yn gymdeithasol lawer mwy i'w wneud â hunan-wybodaeth na chydymdeimlad. Mae cysylltu ag eraill yn dibynnu'n arbennig ar allu'r unigolyn i fyfyrio ar ei emosiynau ei hun a deall stori ei fywyd.

Sut i fod yn fwy cymdeithasol a phobl fel chi gam wrth gamSut i fod yn fwy cymdeithasol a phobl fel chi gam wrth gam

Gwybod eich hun

Y cam cyntaf tuag at gaffael hunan-wybodaeth a bod yn fwy cymdeithasol yw dod i adnabod eich personoliaeth yn fanwl, yn ogystal â'ch galluoedd, eich cyfyngiadau a'ch hanes bywyd. Mae hyn oherwydd bod pobl yn ddrychau sy'n adlewyrchu'n union pwy ydym ni. Rydyn ni'n aml yn gwylltio neu'n casáu rhywun dim ond oherwydd bod y person hwnnw fel ni, neu'n rhywbeth yr hoffem ni fod.

Caru eich hunCaru eich hun

Dysgu caru'ch hun, gyda'ch holl gryfderau a'ch gwendidau. Os na dderbyniwch eich hun fel yr ydych chi, bydd yn anodd iawn i chi dderbyn pobl fel y maen nhw, gan feddwl bob amser bod y broblem gydag eraill.

Meddu ar hyder ynoch chi'ch hun

Mae pob el mundo mae ganddo stori dda i'w hadrodd, gydag enghreifftiau a dysgeidiaeth dda. Pan fyddwch chi'n ymddiried ynoch chi'ch hun, rydych chi'n colli'r angen i gymharu a chystadlu â phobl.

Parchwch wahaniaethau

Cadwch mewn cof bod pob person yn wahanol a bod ganddo gryfderau a gwendidau. O'r wybodaeth hon, dysgu byw a pharchu'r gwahaniaethau rhwng unigolion, peidio â chreu disgwyliadau a rhwystredigaethau mewn perthnasoedd.

Peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadauPeidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau

Mae'n well gan lawer o bobl ynysu eu hunain yn hytrach na mentro siarad nonsens a gwneud camgymeriadau yn gyhoeddus. Mae bodau dynol yn gwneud camgymeriadau, ac yn amlwg byddwch chi'n gwneud camgymeriadau lawer gwaith, ond dim bydbydd marw yn stopio eich derbyn neu eich caru oherwydd camgymeriad. Deallwch eich bod yn amherffaith, fel pawb arall.

Byddwch yn chi'ch hun

Peidiwch â cheisio bod yn wahanol, mae gan bob person ei gefndir a'i stori ei hun, a bydd pobl yn eich hoffi chi yn union fel yr ydych chi. Rydyn ni i gyd yn wahanol ac yn unigryw ac nid yw'n angenrheidiol bod pawb fel ni. Byddwch yn chi'ch hun ac amgylchynwch eich hun gyda phobl sy'n eich hoffi chi am bwy ydych chi.

Dewch o hyd i'ch atebion

Myfyriwch ar pam nad ydych chi'n gyffyrddus â pherson, pa deimladau maen nhw'n eu cynhyrchu ynoch chi, beth sydd angen i chi ei dderbyn neu ei faddau. Mae hyn yn bwysig, nid yn unig i adeiladu perthynas gadarnhaol, ond i cynyddu eich hunanymwybyddiaeth a datrys eich gwrthdaro mewnol.

Mae'r rhain wedi bod yr holl awgrymiadau i wybod sut i fod yn fwy cymdeithasol ac fel pobl. Gobeithio y byddwch chi'n eu rhoi ar waith ac yn eich helpu chi yn eich nod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynyddu eich gwybodaeth, daliwch i bori darganfod.online a pheidiwch â cholli gweddill ein herthyglau.

Sut