Gweddi i ddofi'r gŵr

Gweddi i ddofi'r gŵrMae cynnal cytgord gartref bob amser yn dasg anodd ac weithiau mae angen cymorth dwyfol arno. Gweddi i ddofi'r gŵr dewch â mwy o amynedd, llonyddwch a chydbwysedd i'ch cariad.

Mae pob person yn ymateb yn wahanol i sefyllfaoedd anodd mewn bywyd. Os yw'ch gŵr yn profi llawer o straen yn y gwaith neu os nad yw pethau'n mynd yn ôl y bwriad, dywedwch y weddi hon i dawelu gŵr nerfus.

Mae'n gyffredin iawn bod holl straen eiliadau cymhleth yn atseinio yn amgylchedd y teulu. Os yw'ch partner wedi dioddef gorddos, mae'r weddi i ddofi gŵr blin a brys wedi cyrraedd mewn pryd i chi.

Gyda ffydd bydd yn bosibl adfer cytgord yn y cartref a bydd eich priodas yn hapusach.

Gweddi i ddofi'r gŵr

Arglwydd, dwi'n dod i'ch presenoldeb ar hyn o bryd. Mae'r Arglwydd yn fawr, mae'r Arglwydd yn bwerus, yr Arglwydd yn Un. Nid oes Duw arall ond chi a dim ond chi all helpu i wneud fy mhriodas yn llwyddiant. Helpwch fy ngŵr i fod yn ddyn gwell, i fod yn dawelach, i'm trin â mwy o barch, i weithredu'n well gyda mi a gyda'n plant. Mae'n eich dysgu sut i wella fel gŵr, fel tad, fel pennaeth y teulu. Rwyf am i'm priodas fod yn llwyddiant, ond mae'r anhawster hwn yr ydych yn ei gael yn rhwystredig am ein perthynas. A rhowch ddoethineb imi fel y gallaf ddelio â fy ngŵr gyda'r bwriad y bydd yn gweld fy agweddau ac yn cael fy ysbrydoli i wella, i fod yn dawelach, yn llai blin, yn serchog ac yn ffrind gwell i mi. Diolch ymlaen llaw am y fendith y byddaf yn ei derbyn. A gofynnaf ichi unwaith eto fy nysgu sut i weithredu'n gywir gydag ef i newid ei lwybr. Amen

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Dysgwch weddi bwerus priodas sownd

Gweddi i ddofi'r gŵr brys

"O seintiau nerthol!

Eich bod chi'n gallu deall y gri sy'n dod o fy nghalon.

Gall hynny deimlo'r cariad rwy'n ei deimlo (er enghraifft, enw'r anwylyd).

Rwy'n erfyn arnoch chi, helpwch fi i goncro (dywedwch enw'r person annwyl) yn bendant, oherwydd (dywedwch beth sy'n digwydd yn eich bywyd) a theimlaf y gallaf eich colli am byth!

Ymyrryd i mi, dofi'ch calon sy'n edrych yn debycach i garreg!

Os yw hyd yn oed asyn gwirion wedi cael ei ddofi gennych chi, yna gwn fod fy nghais yn bosibl. Amen.

Gweddi Saint Amanso i ddofi'r gŵr

Gweddi i'r gŵr dof - Sant Marc

"(Dywedwch yma enw'r person rydych chi am ei dawelu),

Boed i Sant Marc eich tawelu a lleddfu’r dicter a’r cynddaredd hwn rydych chi erioed wedi’i gario o fewn eich hun, sy’n meddalu eich ysbryd a’ch enaid.

(Dywedwch yma enw'r person sydd eisiau ymdawelu),

Mae Sant Marc wedi dofi llewod, nadroedd a bodau annirnadwy a chyda'i rym gall hefyd ei ddofi, meistroli ei ddicter, ei gynddaredd a'i holl nerfau y mae wedi'u cario erioed.

Gall San Marcos gyffwrdd â'ch calon, ei gwneud yn feddalach, yn ysgafnach ac yn fwy sentimental.

Bydd yn cyffwrdd â'ch enaid ac yn ei ryddhau o'r holl gynddaredd a'r holl wrthryfeloedd y mae'n eu golygu.

Bydd yn gwneud eich corff yn ysgafnach, yn fwy rhydd ac yn dawelach.

Bydd Sant Marc yn defnyddio ei holl nerth i'ch tawelu a dileu'r holl ddicter rydych chi wedi'i gael ers eich geni. Bydd yn dileu'r marc ofnadwy hwn fel eich bod chi'n berson gwahanol, yn berson gwell a thawelach.

(Dywedwch enw'r person rydych chi am dawelu),

Tyngaf i Iesu Grist iddo gario'r groes â dioddefaint mor fawr fel y bydd yn bloeddio ac yn dof unwaith ac am byth, y bydd yn berson gwahanol o hyn ymlaen ac na fydd byth yn teimlo mor nerfus ag o'r blaen.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i gadw egni negyddol i ffwrdd.

Byddwch yn diarddel yr holl ddicter hwn unwaith ac am byth a byddwch yn berson gwell a thawelach. "

Gweddi i'r gŵr dof - Saint Tame

"(Dywedwch enw'r gŵr nerfus),

Boed i Saint Meek eich marcio, bydded i Sant Meek eich tawelu ac y bydd Iesu Grist yn eich meddalu.

Mai Saint Tame yn dileu'r cynddaredd a'r cynddaredd hwn sydd weithiau'n rhyddhau'r bobl anghywir.

(Dywedwch enw'r gŵr nerfus),

Mai Saint Meek ddal y cynddaredd syth hon a'i gymryd i ffwrdd. Claddwch eich holl broblemau a thrwsiwch gyda'r holl ddicter sy'n gysylltiedig â nhw.

Bydded i'r Saint Tame pwerus a doeth lwyddo i gael gwared ar y swyn ddrwg honno sy'n tristau eich teulu ac sy'n eich clywed yn ddryslyd.

(Dywedwch enw'r gŵr nerfus),

Bydd Saint Tame yn eich gwella, yn dileu'r holl ddicter hwn, yr holl ing hwn ac yn eich gwneud yn gryfach i wynebu'ch holl broblemau heb fod yn ddig ac yn ddig am ddim rheswm.

Mae Saint Tame, yn iacháu holl ddicter fy ngŵr, yn ei ddofi yn eiliadau anoddaf a llawn tyndra ei fywyd.

Helpwch eich enaid, person a phersonoliaeth i fod yn fwy hyblyg a dioddef y pethau drwg a ddaw.

(Dywedwch enw'r gŵr nerfus),

Bydd Saint Tame yn eich dofi, yn eich tawelu ac yn cael gwared ar yr holl bethau drwg sydd gennych. "

Gweddi i'r gŵr dof - Saint Catherine

“Santa Catarina, chi sydd wedi dioddef cymaint yn eich bywyd, chi sydd wedi mynd trwy'r hyn nad oes neb yn haeddu mynd drwyddo, gofynnaf ichi edrych y tu mewn i mi a fy nheulu a fy helpu gyda fy ngŵr (dywedwch enw llawn y gŵr).

Mae'n nerfus iawn, yn ddig iawn a hyd yn oed yn ymosodol, a gwn na allaf fod yn hapus.

Rwy’n bwriadu rhoi cynnig arni, a dim ond un yn fwy, felly gofynnaf ichi fy helpu i ei dawelu.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi rymus enaidwyr

Tawelwch fy ngŵr Santa Catarina, tawelwch ei galon, tawelwch ei feddyliau.

Mae'n eich helpu i ymdopi ag eiliadau mwyaf cymhleth eich bywyd, yn enwedig y rhai mwyaf dirdynnol, ac yn atal eich nerfau rhag ffrwydro bob dydd, bob nos a phob munud.

Mae'n darparu tawelwch yn eich calon, yn rhoi rhyddhad meddyliol ac emosiynol i chi ac yn pylu'r holl feddyliau drwg yn eich pen sy'n eich gwneud chi'n nerfus.

Helpwch fi ar y diwrnod ofnadwy hwn Santa Catarina.

Helpwch fi, fy nheulu a fy ngŵr fel y gallwn fod yn wirioneddol hapus o'r diwedd.

Rwy'n credu ynoch chi Santa Catarina. Amen.

Sut i weddïo gweddi i ddofi'r gŵr

Gellir gweddïo'r gweddïau domestig a gyflwynir yma gyda'i gilydd neu ar wahân. Trwy eu gweddïo, bydd hi'n ymdawelu wrth iddi ofyn am help i dawelu meddwl ei gŵr.

Os ydych chi am ddweud y gweddïau hyn wrth wahanol seintiau, does dim problem chwaith. Mae hyn hyd yn oed yn dda oherwydd bydd yn cynyddu'r siawns y bydd eich cais yn cael ei gyflawni.

Gellir gweddïo i ddofi gŵr bob dydd. Yn ddelfrydol, dylech fynd i mewn iddo ar amser penodol yn eich trefn arferol i gofio gweddïo bob amser. Po fwyaf y byddwch chi'n gweddïo, y mwyaf fydd eich cysylltiad â Duw.

Wrth weddïo i ddofi gŵr, rhaid bod gennych ffydd fawr a chredu y bydd yr Arglwydd yn gweithredu i wneud eich partner yn fwy tawel a thawel, waeth beth yw eich sefyllfa.

Ond byddwch yn ofalus: Mae brawddeg yn effeithiol dim ond os yw ei bwriad yn dda. Os ydych chi am dawelu'ch gŵr i wneud eich priodas yn llwyddiant, a'i fod yn dod yn ddyn gwell, yna rydych chi ar y trywydd iawn.

Ond os ydych chi am dawelu'ch gŵr i ddod yn was iddo, gwyddoch na fydd y weddi hon yn gweithio o gwbl. Dim ond pan fydd y bwriad yn ei galon yn fonheddig y mae'r weddi i ddofi gŵr yn gweithio.

Mwynhewch fewnosod y weddi hon yn eich trefn arferol a hefyd ymdrochi yn y fideo nesaf a fydd yn dod â heddwch i'ch teulu.

(gwreiddio) https://www.youtube.com/watch?v=dS5XLaNQMww (/ embed)

Dysgu hefyd y gweddi i adfer priodas.

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus