Gweddi Sant Ignatius o Loyola

Gweddi i Saint Ignatius o Loyola Mae'n bwerus iawn oherwydd ers iddo fod ar y ddaear hon y prif beth iddo bob amser oedd credu a helpu eraill.

Dyma pam y cyflawnodd bethau mawr ar wahân i fod yn gredwr selog yng ngair Duw ac ymarfer athrawiaeth Gristnogol. Y ffydd bwerus honno oedd bob amser â'r hyn a'i helpodd tan ei anadl olaf i wneud ewyllys yr Arglwydd.

Nawr mae'n sant wedi'i guro a'i ganoneiddio gan yr Eglwys Gatholig oherwydd y gwyrthiau mawr yr oedd yn eu rhoi hyd yn oed ar ôl iddo adael y wlad hon.

Gwas i air y Duw creadigol sydd heddiw yn dod yn gynghreiriad i'n helpu ni allan o sefyllfaoedd gwael.

Beth bynnag yw'r angen yr ydym yn mynd drwyddo, siawns nad oes gan San Ignacio de Loyola yr help yn ei ddwylo i'w ddarparu i ni.  

Gweddi Sant Ignatius o Loyola Pwy ydyw? 

Gweddi Sant Ignatius o Loyola

Mae hanes yn dweud wrthym i Ignacio de Loyola gael ei eni yn y flwyddyn 1491. Gwnaeth yrfa filwrol fel yr oedd arfer ei deulu. Fodd bynnag, dioddefodd anaf a rwystrodd rhag parhau â'i astudiaethau milwrol ac felly dechreuodd fod yn gredwr ffyddlon o'r ffydd Gristnogol. 

Wedi dechrau gwneud rhai encilion ysbrydol a phenderfynodd ychwanegu ychydig mwy o ymarferion at yr hyfforddiant a dyna pryd y dechreuodd gael ei feirniadu gan eraill a ddilynodd un model hyfforddi. Ar ôl i lawer o brosesau yr oedd yn rhaid mynd drwyddynt ddechrau gyda'r Cwmni Iesu sy'n organeb sy'n codi heddiw yn gweithio ym mhopeth el mundo

Bu farw yn Roma yn y flwyddyn 1556 a chafodd ei guro yn y flwyddyn 1609 ac yna ei ganoneiddio ym 1922. Dyfarnwyd ef ar Orffennaf 31 i ddathlu ei eni ac mae'n cael ei gofio ledled y byd.     

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i ddod o hyd i bethau coll

Gweddi Sant Ignatius o Loyola i ddieithrio pobl

O! Y Forwyn Sanctaidd fwyaf, mam ddyrchafedig a nefol, a ysbrydolodd gyda'ch goleuni mamol Saint Ignatius o Loyola, i ddilyn llwybr gwasanaeth offeiriadol, i gysegru ei fywyd gyda'i ysbrydolrwydd i wasanaethu, fel gwaith ac esiampl, i ddynoliaeth , Gofynnaf ichi, yn ostyngedig, faddau fy beiau a chaniatáu imi, trwy'r defosiwn mawr yr wyf yn ei broffesu ichi, fod Sant Ignatius o Loyola yn fy amddiffyn, gyda y grym o ffydd, gan dynnu oddi ar fy amgylchedd bobl sydd ddim ond am ddod â niwed i mi, erfyniaf arnoch i'w cadw o fy ochr a rhoi gwybod iddynt ei bod yn well iddynt wneud daioni. Amen.

Os ydych chi am symud pobl i ffwrdd, dyma'r Gweddi Sant Ignatius o Loyola yn gywir.

Ar ôl pasio San Ignacio de Loyola trwy erlidiau lluosog oherwydd ei ffydd, daeth yn oroeswr.

Yn gryf, yn ymladdwr ac, hyd heddiw, yn enghraifft o sancteiddrwydd er gwaethaf y sefyllfaoedd niferus. Fe all ein helpu ni i sefyll yn gadarn mewn sefyllfaoedd anodd.

Naill ai i yrru pobl annifyr, egni gwael, sefyllfaoedd gwael neu unrhyw beth sy'n dwyn ein heddwch.

Mae'n rhaid i chi gredu bod ganddo'r pŵer i eirioli ar ein rhan o flaen y tad nefol ac fel bod y sefyllfa neu'r person hwnnw'n symud i ffwrdd o'n bywydau yn llwyr. 

Gweddi i Saint Ignatius o Loyola yn erbyn gelynion 

Y Tad Sanctaidd mwyaf Saint Ignatius o Loyola, sylfaenydd Cymdeithas Iesu; wedi eu dewis ymhlith miloedd i ledaenu gogoniant Duw i bedair cornel y byd; dyn mwyaf blaenllaw ym mhob math o rinweddau ...

Ond yn enwedig yn y purdeb bwriad yr oeddech chi bob amser yn dyheu amdano am ogoniant mwy Duw; arwr nodedig penyd, gostyngeiddrwydd a doethineb; anniffiniadwy, cyson, mwyaf ymroddgar, mwyaf afradlon; o'r elusen fwyaf rhagorol tuag at Dduw, o'r ffydd fwyaf bywiog a'r gobaith mwyaf cadarn ...

Rwy'n llawenhau, fy annwyl Dad, i'ch gweld chi'n cael eich cyfoethogi â chymaint o uchelfreintiau mor amlwg, ac rwy'n erfyn arnoch chi i gyrraedd eich holl blant yr ysbryd hwnnw a'ch anogodd chi, ac i mi fwriad mor unionsyth, fy mod i hyd yn oed yn y pethau lleiaf yn ceisio'r gogoniant dwyfol yn unig, i ddynwared eich un chi, a thrwy hyn llwyddais i fod o'ch cwmni mewn gogoniant.

Amen

Gweddïwch weddi Sant Ignatius o Loyola yn erbyn y gelynion gyda ffydd fawr.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Roedd y gelynion yn bodoli o ddechrau'r greadigaeth ac roedd gan San Ignacio de Loyola nhw a daethant allan yn enillydd yr holl sefyllfaoedd yr aeth drwyddynt, ac nid oedd yr un ohonynt yn hawdd.

Dyma pam yr wyf yn gofyn iddo yn enwedig mewn brawddeg yn erbyn y gelynion Gall Saint Ignatius o Loyola ein helpu i ddatrys llawer o sefyllfaoedd y gall fod yn anodd eu goresgyn yn ddynol.

Y gweddïau a wneir gyda ffydd yn bwerus a phan fydd y dibenion yn dda a'r weddi yn tarddu fel gwaedd oddi wrth yr enaid anghenus nid oes unrhyw beth y gellir ei ddwyn atom.  

Gweddi amddiffyn 

Gogoneddus Saint Ignatius o Loyola, sylfaenydd Cymdeithas Iesu a chyfreithiwr ac amddiffynwr arbennig i mi!

Gan eich bod mor uchel yn y Nefoedd am wneud eich gweithredoedd er anrhydedd a gogoniant mwy i Dduw, ymladd gelynion yr Eglwys, amddiffyn ein ffydd sanctaidd, ei hehangu trwy eich plant ledled y byd ...

Cyrraedd fi o'r duwioldeb dwyfol, am rinweddau anfeidrol Iesu Grist, ac ymyrraeth ei Fam ogoneddus, maddeuant cyfan am fy mhechodau, cymorth effeithiol i garu Duw a'i wasanaethu â phob ymdrech o hyn ymlaen, cadernid a chysondeb yn llwybr rhinwedd, a'r llawenydd o farw yn ei gyfeillgarwch a'i ras, i'w weld, ei garu, ei fwynhau a'i ogoneddu yn eich cwmni am bob canrif.

Amen.

Oeddech chi'n hoffi gweddi amddiffyn San Ignacio de Loyola?

Roedd yn gwybod sut i gadw ac amddiffyn ffydd a'i gredoau hyd yn oed yn yr eiliadau gwaethaf ac mae hyn yn ei wneud yn amddiffynwr yr eglwys Gristnogol.

Iddo fe allwn ni godi ein gweddïau iddo gofyn am amddiffyniad mewn cyfnod anodd naill ai i ni neu i'n teulu yn gyffredinol. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Alejo

Dylai'r holl sefyllfaoedd hynny sy'n achosi aflonyddwch inni gael eu gadael o flaen ei bresenoldeb fel y gall ein helpu. 

I gadw cymdogion drwg i ffwrdd 

Saint Ignatius o Loyola, sant ffyddlon o'r ffydd Gatholig, a'i gwarchododd rhag y rhethreg gam, rhag yr apostasi ac rhag yr heresi rhagrithiol, y codwyd dros Babyddiaeth, erfyniaf arnoch oddi wrthyf, wrth i chi a'ch disgyblion Jeswit ffyddlon droi i ffwrdd. a hyrwyddodd eu moethusrwydd dros yr eglwys, erfyniaf arnoch, tynnwch oddi ar fy ochr bobl byw drwg, gyrru'r cymdogion drwg i ffwrdd, tynnu fy ngelynion oddi ar fy llwybr, Saint Ignatius o Loyola, ymroddwr sanctaidd Iesu Grist, i'ch daioni a Gras Rwy'n ymostwng. Amen

Os ydych chi am yrru cymdogion drwg i ffwrdd, rhaid i chi ddweud y weddi wrth Saint Ignatius o Loyola.

Mae'r cymdogion, lawer gwaith, yn dod yn deulu i ni oherwydd mewn sawl sefyllfa nhw yw'r agosaf sydd gennym ni.

Gall hyn fod yn beth da, oherwydd nid yw cael rhywun yn agos atoch chi byth yno, ond pan maen nhw'n gymdogion drwg, mae popeth yn mynd yn gymhleth. Nhw yw'r bobl hynny sy'n dod yn elynion i ni ac sydd bob amser yn gwneud ein bywydau yn amhosib.

Gweddïwch, dyna ddylai fod ein hunig amddiffyniad hyd yn oed yn y sefyllfaoedd hynny nad ydyn ni'n gwybod yn iawn beth i'w wneud.

Saint Ignatius o Loyola a allwch chi ein helpu i gadw'r cymdogion drwg hynny i ffwrdd sydd wedi dod i newid llonyddwch ein bywydau a phawb o'n cwmpas.

Dylanwadau gwael sy'n llenwi'r gymuned gyfan ag egni negyddol y mae'n rhaid i ni symud i ffwrdd cyn iddynt achosi mwy o ddifrod i gytgord cyfan yr amgylchedd.

Rhaid i ni gofynnwch iddyn nhw symud i ffwrdd heb achosi unrhyw ddifrod, heb adael eu dylanwadau a chymryd ymaith yr holl egni negyddol, gweddi bwerus a fydd yn ein helpu bob amser. 

A gaf fi ddweud y 4 brawddeg?

Gallwch chi a rhaid i chi wneud hynny.

'Ch jyst angen i chi fod â ffydd yn eich calon. Mae ffydd yn mynd i wneud i bob un ohonyn nhw weithio.

Mae'n rhaid i ni gredu bob amser yng ngrym gweddi Sant Ignatius o Loyola i gadw pobl a gelynion i ffwrdd.

Felly, gallwch fod yn sicr y bydd gennych help dwyfol bob amser.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus