Gweddi i Saint Charbel

Gweddi i Saint Charbel. Dywedir bod St. Charbel wedi gallu rhoi gobaith yn ôl i fam ifanc a oedd yn dioddef o glefyd ofnadwy. Mae hanes yn dweud wrthym fod y fenyw hon wedi colli ffydd a bod offeiriad un diwrnod wedi ei chynghori i wneud gweddi i sant charbel i'ch helpu gyda'ch problem iechyd.

Fodd bynnag, roedd y fenyw yn argyhoeddedig nad oedd unrhyw un yn gwrando ar ei gweddïau, mewn ymgais olaf, bellach bron heb nerth, cododd y weddi hon a derbyn y wyrth yr oedd hi wedi bod yn aros amdani gymaint. 

Yn gryf, yn bwerus a'n hunig offeryn yn yr eiliadau hynny pan ymddengys bod gobeithion yn diflannu, gweddi yw hynny i gyd a mwy.

Gweddi i Saint Charbel

Gweddi i Saint Charbel

Cyn gweddïo’r weddi dros Saint Charbel rhaid i ni weld pwy yw’r sant hwn.

Dywedwch y stori mai ei enw oedd Youssef Anton Makhlouf ac fe'i ganed mewn tref yn Libanus ym 1828.

Cysegrodd i grefydd, rhoddodd ei hun i'w gorff a'i enaid ac fe'i gelwid yn Maroniad a phan aeth i mewn i un o'r mynachlogydd hyn derbyniodd enw Charbel ac ym 1859 ordeiniwyd ef yn offeiriad.

Oddi yno Parhaodd â'i fywyd yn llwyr ymroddedig i'w ffyddI Duw, yr eglwys y l gweddi. Pregethwr y gair a oedd hefyd yn drawmatolegydd. 

Am un mlynedd ar bymtheg bu’n byw yn lleiandy San Marón ac wedi anghofio am deulu, tŷ, ffrindiau a’i dir.

Ar adeg ei farwolaeth, dywed rhai pobl, o'i fedd, a oedd ym mynwent yr un fynachlog, y daeth goleuadau syndod allan, ffenomen a arhosodd am sawl diwrnod.

Mewn bywyd cefais y rhodd o iachâd a roddwyd gan Dduw ac wedi ei farwolaeth parhaodd i wella pobl.

Dechreuodd credinwyr ymweld â'i fedd ar ôl un diwrnod pan gafodd ei dynnu oherwydd y goleuadau, fe wnaethant sylwi bod ei groen yn chwysu a gwaed yn llifo o'i gorff.

Ers hynny bu llawer o bobl sydd wedi derbyn iachâd o afiechydon difrifol.

Gweddi i Saint Charbel am achosion anodd

O sant gogoneddus! Bendigedig Saint Chbelbel,
wedi ei alw gan Dduw i fyw mewn unigedd,
cysegredig am gariad yn unig iddo,
a hynny gyda phenyd a chyni,
ac wedi ei ysbrydoli gan olau y Cymun,
gwnaethoch gario'ch croes gydag amynedd a gadael,
goleuo ein llwybr gyda'ch ffydd aruthrol,
a chyda dy anadl yn cryfhau ein gobaith.
Mab annwyl Sant Barbara i Dduw,
hynny yn y meudwy, ar wahân i bopeth ar y ddaear
a chyda thlodi a gostyngeiddrwydd dilys,
gwnaethoch chi brofi dioddefaint corff ac enaid
i fynd i mewn i'r awyr yn ogoneddus,
dysg ni i arwain anawsterau bywyd
gydag amynedd a dewrder,
ac achub ni rhag pob anffawd
Na allwn sefyll
Saint Barbara, sant gwyrthiol
ac ymbiliau pwerus pawb mewn angen,
Rwy'n dod atoch gyda holl hyder fy nghalon
i ofyn am eich help a'ch amddiffyniad yn y sefyllfa anodd hon,
Erfyniaf ichi roi gras imi ar frys
y mae gen i gymaint o angen amdano heddiw,
(gwnewch y cais)
Un gair gennych chi at eich cariad, Iesu Croeshoeliedig,
ein Gwaredwr a'n Gwaredwr,
Mae'n ddigon iddo drugarhau wrthyf
ac ymateb yn gyflym i'm cais.
Rhith Saint Barbara,
ti a garodd y Cymun Bendigaid gymaint,
eich bod wedi bwydo ar Air Duw
yn yr Efengyl Sanctaidd,
eich bod wedi ildio hynny i gyd
bydd hynny'n eich gwahanu oddi wrth gariad yr Iesu Atgyfodedig
ac i'w Fam Fendigaid, y Forwyn Fair,
peidiwch â gadael ni heb ddatrysiad cyflym,
a helpwch ni i adnabod Iesu a Mair fwy a mwy,
fel bod ein ffydd yn cynyddu,
i'ch gwasanaethu'n well a thrwy hynny glywed llais Duw,
a chyflawni ei ewyllys a byw ar ei gariad.
Amen.

O achos cyntaf hysbys y fam ifanc a dderbyniodd wyrth iachâd pan feddyliodd nad oedd gobaith, mae'r Sant hwn wedi dod mewn gwyrthiol ar gyfer achosion anodd, y rhai y credwyd nad oes ganddynt ateb.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Helena

Gwyrthiol hyd yn oed ar ôl ei farwolaeth, oherwydd o'i gorff mae'n deillio sylwedd olewog y mae ei bwerau iacháu yn wyrthiol.

Mae'r eglwys Gatholig yn cadw'r hylif hwn ac fe'i gelwir yn greiriau Sn Charbel, sant achosion anodd. 

Gweddi wyrthiol i Saint Charbel am gariad 

Y Tad Charbel hoffus, chi sy'n disgleirio fel seren ddisglair yn awyr yr Eglwys, yn goleuo fy llwybr, ac yn cryfhau fy ngobaith.

Gofynnaf ichi am ras (…) Intercede i mi gerbron yr Arglwydd croeshoeliedig, yr ydych wedi ei addoli’n barhaus. O! Mae Saint Charbel, enghraifft o amynedd a distawrwydd, yn ymyrryd i mi.

O! Arglwydd Dduw, Ti sydd wedi sancteiddio Saint Charbel ac wedi ei gynorthwyo i gario ei groes, caniatâ i mi y dewrder i ddioddef anawsterau bywyd, gydag amynedd a chefnu ar dy ewyllys sanctaidd, trwy ymyrraeth Sant Charbel, i Ti fod yn ras am byth…

O! Y Tad serchog San Charbel, trof atoch gyda holl hyder fy nghalon.

Felly, trwy eich ymyriad pwerus gerbron Duw, eich bod yn caniatáu i mi'r gras a ofynnaf gennych ...

(rhowch eich archeb am gariad)

Dangoswch imi eich hoffter unwaith eto.

O! Mae Saint Charbel, gardd rhinweddau, yn ymyrryd i mi.

O! Dduw, Ti sydd wedi rhoi gras i Sant Charbel i ymdebygu i Ti, caniatâ imi am dy gymorth, dyfu mewn rhinweddau Cristnogol.

Trugarha wrthyf, felly gallaf eich canmol am byth.

Amen

HeraldsChristCR

Oeddech chi'n hoffi'r gweddi Gwyrthiol i Saint Charbel am gariad?

Gwrthododd gariad cwpl, teulu a ffrindiau i roi cariad llawer puraf ac angerddol tuag at Dduw.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Fatima

Dyma pam mae Sant Charbel hefyd yn cael ei wneud deisebau am gariad, oherwydd ei fod yn fwy na neb yn gwybod cariad Duw dyna'r cariad puraf sy'n bodoli.

Help  datrys achosion anodd yn y teulu ac i allu dod o hyd i wir gariad, ni waeth faint o obeithion sydd gennych neu os collwyd pob un, mae'n arbenigwr mewn achosion amhosibl.

Gweddi Saint Charbel dros y sâl 

O! Sanctaidd Sanctaidd.

Chi, a dreuliodd eich bywyd mewn unigedd, mewn meudwy ostyngedig ac a dynnwyd yn ôl.

Na wnaethoch chi feddwl amdano el mundo nac yn eu llawenydd.

Eich bod yn awr yn eistedd ar ddeheulaw Duw Dad.

Gofynnwn ichi ymyrryd ar ein rhan, fel ei fod Ef yn estyn ei law fendigedig ac yn ein helpu. Goleuwch ein meddwl. Cynyddu ein ffydd.

Cadarnhewch ein hewyllys i barhau â'n gweddïau a'n deisyfiadau o'ch blaen chi a'r holl saint.

O Saint Charbel! Trwy eich ymyriad pwerus, mae Duw y Tad yn gweithio gwyrthiau ac yn perfformio rhyfeddodau goruwchnaturiol.

Mae hynny'n iacháu'r sâl ac yn dychwelyd y rheswm i'r rhai sydd wedi aflonyddu. Mae hynny'n dychwelyd y golwg i'r deillion a'r symudiad i'r parlysu.

Dduw Dad yr Hollalluog, edrychwch arnom yn drugarog, caniatâ inni y grasusau yr ydym yn eu erfyn arnoch, am ymyrraeth bwerus Sant Charbel, (Yma gwnewch y cais (au)) a'n helpu ni i wneud daioni ac osgoi drygioni.

Gofynnwn am eich ymyrraeth bob amser, yn enwedig ar awr ein marwolaeth, Amen.

Ein Tad, Ave Maria y Gloria San Charbel ruega por nosotros.

Amen

Manteisiwch ar y pŵer y weddi wyrthiol i St Charbel am y sâl ac i ofyn am ffafr.

Cafodd Saint Charbel ei guro ac yna ei ganoneiddio gan fod miloedd o achosion gwyrthiol ledled y byd yn cael eu priodoli iddo.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Cyprian

O'i wyrth hysbys gyntaf dangosodd nad oedd yr anrheg a roddwyd iddo unwaith wedi gadael ei gorff hyd yn oed ar ôl yr un farwolaeth.

Mae gweddi Sant Charbel dros y sâl yn wyrthiol, mae'r eglwys Gatholig yn cadw tystiolaethau dwsinau o gredinwyr sy'n honni eu bod wedi derbyn gwyrth gan Sant Charbel a phob dydd ychwanegir llawer mwy o straeon am bobl sydd wedi adennill a chryfhau eu ffydd. o un o'r digwyddiadau gwyrthiol hyn.

Gweddi wyrthiol dros waith

'Mae'r Arglwydd Iesu, ymyrrwr ym mhob problem anodd, yn dod o hyd i swydd i mi gyflawni fy hun fel bod dynol ac nad oes gan fy nheulu ddiffyg digon mewn unrhyw agwedd ar fywyd.

Cadwch ef er gwaethaf yr amgylchiadau a'r bobl niweidiol.

Fy mod i ynddo bob amser yn symud ymlaen i wella ansawdd fy mywyd a mwynhau iechyd a chryfder.

A fy mod bob dydd yn ceisio bod yn ddefnyddiol i'r rhai o'm cwmpas ac rwy'n addo lledaenu'ch defosiwn fel mynegiant o fy niolchgarwch am eich ffafrau. '

Amen.

Mae'r weddi hon gan Saint Charbel am waith yn bwerus iawn!

Mewn achosion llafur gallwch hefyd fynd at y sant hwn a all ein helpu i ddatrys sefyllfaoedd cymhleth.

Gall sefyllfaoedd anodd mewn bywyd gwaith ddod yn achosion lle mai'r ateb gorau o bosib yw rhoi'r gorau iddi a drifftio heb swydd.

Gall San Charbel ein helpu i ddod allan o unrhyw gamddealltwriaeth, sy'n gyffredin iawn mewn amgylcheddau gwaith, beth bynnag yw maint yr anhawster. 

Mae'r gweddïau'n bwerus ac yn yr achosion hyn o waith fe'ch cynghorir i'w gwneud cyn dechrau'r diwrnod, yn y modd hwn mae'r dirgryniadau drwg yn symud i ffwrdd a gellir rheoli'r anian fel y gellir ei drin yn y ffordd orau os bydd sefyllfa'n codi. .

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus