Gweddi o waed Crist

Gweddi o waed Crist. Ymhlith yr holl elfennau sydd gennym yn yr Eglwys Gatholig, mae gwaed Crist yn un o'r rhai mwyaf pwerus a dyna pam mae gweddi i waed Crist.

Mae'n elfen sy'n dal yn fyw hyd heddiw oherwydd ei bod yn dal yn nwylo clwyfedig yr Iesu Grist atgyfodedig. Mae ein ffydd yn cadw delwedd Iesu yn fyw ar y groes lle mae ei waed yn llifo am gariad dynoliaeth.

Pa bynnag gais sydd gennym, credwn fod gan waed pwerus Crist ddigon o bŵer i roi'r hyn yr ydym yn gofyn amdano.

Gellir gwneud gweddi yn unrhyw le a'r cyfan sydd ei angen yw cael y ffydd bod y wyrth yn cael ei rhoi inni.

A yw gweddi gwaed Crist yn bwerus?

Gweddi o waed Crist

Mae pob gweddi i Dduw yn bwerus.

Os gweddïwch yn ffyddlon bydd gennych bopeth yr ydych yn edrych amdano.

Meddu ar ffydd a chredu ym mhwerau ein Harglwydd Iesu Grist.

Gweddi gwaed Crist dros y plant 

O fy Nhad, deuaf i erfyn arnoch ac erfyn arnoch i glywed fy llais, yr wyf yn ofidus, yn ymyrryd fel bod fy mab yn symud i ffwrdd o gwmni gwael ac nad yw'n syrthio i yfed cyffuriau, alcohol, mae'n ymuno eto ysgol, gofynnaf ichi â'm holl galon am bŵer gwaed Iesu Grist, Arglwydd, gwnewch ef yn ddyn da eto.

Arglwydd, Dad nefol, purwch enaid ein mab, glanhewch ef o ddrwg, casineb, drwgdeimlad, ofn, ing, unigrwydd, tristwch a phoen ... trwy eich gwaed, gofynnwn ichi ei drawsnewid yn fod sy'n caru eraill , siriol, digynnwrf, caredig, heb ofn, sy'n trosglwyddo cariad, heb ing, mowldio'r ysbryd i'w amddiffyn â'ch gwaed gwerthfawr.

Dduw trugarog, chi sy'n gwybod popeth, yn gweld popeth, yn rhoi doethineb i ni oherwydd mai ni yw'r rhieni rydyn ni ac eisiau bod yn well, helpwch fi i fod yn deall gyda nhw, rydyn ni'n gwybod pa mor hen ydych chi a phryd maen nhw'n fwy aflonydd a / neu'n wrthryfelgar.

O, mae gwaed bendigedig Iesu Grist yn taflu Iesu, ar ein mab, eich gwaed bendigedig a phuredig, er mwyn iddo roi nerth iddo.

Gofynnaf ichi o ddyfnderoedd fy mod.

Amen.

Gallwch weddïo gweddi Gwaed Crist dros y plant gyda'ch plentyn.

Y plant gyda'r peth harddaf a allai fod wedi digwydd i ni. Yn ffrwyth ein cariad ac rydyn ni'n eu derbyn yn y byd hwn yn llawn llawenydd â ffydd y bydd popeth yn gweithio iddyn nhw mewn bywyd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi y Barnwr Cyfiawn

Ond mae yna adegau pan fyddwn ni, fel rhieni, yn byw profiadau nad ydyn nhw'n ddymunol a dyna pryd y gall y Gwaed Crist Mae'n dod yn ein hunig obaith.

Gofyn am ein plant yw'r weithred ddewr o gariad y gallwn ei wneud.

Gweddi waed Crist am achosion anodd 

O waed bendigedig Iesu Grist! Gwaed di-fwg, dynol a dwyfol, golch fi, glanha fi, maddau i mi, llanw fi â'ch presenoldeb; Gan buro gwaed sy'n rhoi nerth, rwy'n eich addoli yn eich presenoldeb Ewcharistaidd ar yr Allor, rwy'n credu yn eich pŵer a'ch melyster, hyderaf eich cadw rhag pob drwg a gofynnaf ichi o ddyfnderoedd fy mod: treiddiwch fy enaid a Glanhewch ef, llenwch fy nghalon a'i llidro.

Sied Gwaed Gwerthfawr ar y Groes a throbbing yng Nghalon Gysegredig Iesu, yr wyf yn dy addoli ac yn cynnig i mi gwrogaeth fy moliant a'm cariad, a diolchaf ichi Arglwydd Eich Gwaed a'ch Bywyd ers diolch i'r dynion yr ydym wedi ein hachub ac rydym yn cael amddiffyniad o'r blaen Popeth drwg o'n cwmpas.

O Iesu, sydd wedi rhoi rhodd werthfawr eich Gwaed i mi, ac ar Galfaria, gyda dewrder ac ildio hael, rydych chi wedi fy nglanhau o bob staen ac wedi tywallt pris fy mhrynu; O Grist Iesu, pwy ar fy allor yw fy mywyd, rydych chi'n cyfleu bywyd i mi, chi yw ffynhonnell pob gras hysbys, a rhodd fawr Duw i'w blant, chi yw prawf ac addewid Cariad Tragwyddol inni.

Rwy'n gwerthfawrogi'r holl gyfleoedd yr wyf wedi cael fy achub a'u hamddiffyn gyda'ch cryfder a'ch pŵer, sy'n fy nghynnal yn y sicrwydd o ddealltwriaeth lwyr o fy ngwendidau, fy ngwendid ac o'ch gallu i'm hamddiffyn rhag y drwg sy'n fy amgylchynu, o lleisiau'r diafol sydd bob amser yn ein dilladu y tu hwnt i'n cryfderau a'n posibiliadau.

Diolch i chi am fod yn Waed Brenhinol sy'n rhyddhau ein bywydau rhag tywyllwch ac oddi wrth offerynnau drygioni sy'n aml yn dod i'n niweidio.

Amen.

Tyfodd gwaed Crist ar hyn o bryd pan roddodd ei fywyd dros gariad dynoliaeth ac ynddo mae pŵer Duw wedi'i ganoli i roi'r gwyrthiau sydd eu hangen arnom.

Gallant fod yn geisiadau anodd. Gwir wyrthiau lle mai dim ond pŵer goruwchnaturiol all weithredu a gall hynny fod yn bwer Gwaed Crist.

Gellir gwneud y weddi hon ynghyd â'r teulu neu ffrind, y peth pwysig yw gwybod bod yn rhaid i ni gredu, dyna sy'n gwarantu bod y weddi yn effeithiol. 

Gweddi i waed Crist i ddiarddel y problemau 

Mae problemau, yn y rhan fwyaf o achosion, yn aros y tu mewn i ni ac yn eich niweidio. Rydyn ni'n treulio nosweithiau di-gwsg yn meddwl am y sefyllfa broblemus sydd gyda ni ac mae hyn yn dod â chanlyniadau corfforol sy'n annifyr iawn i ni. 

Mae gallu diarddel y problemau y tu allan i ni, o'n cartrefi a hyd yn oed y tu allan i'n perthnasau agos yn weithred angenrheidiol ac yn hyn gall pŵer Gwaed Crist ein helpu.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fam ymadawedig

Gweddïwch gyda'r cais penodol hwn a chredwch fod ymateb yr Arglwydd ar ei ffordd.

O amddiffyniad â gwaed Crist

Arglwydd Iesu, yn dy Enw, a chyda nerth dy Waed Gwerthfawr rydym yn selio pawb, ffeithiau neu ddigwyddiadau y mae'r gelyn am ein niweidio.

Gyda Grym Gwaed Iesu rydym yn selio pob pŵer dinistriol yn yr awyr, ar y ddaear, mewn dŵr, mewn tân, o dan y ddaear, yng ngrymoedd satanaidd natur, yn nyfnderoedd uffern, ac yn el mundo y byddwn yn symud ynddo heddiw.

Gyda nerth Gwaed Iesu rydyn ni'n torri holl ymyrraeth a gweithred yr un drwg.

Gofynnwn i Iesu anfon y Forwyn Fendigaid i’n cartrefi a’n gweithleoedd yng nghwmni Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael a’i holl lys yn Santos Angeles.

Gyda Grym Gwaed Iesu rydyn ni'n selio ein tŷ ni, pawb sy'n ei breswylio (enwwch bob un ohonyn nhw), y bobl y bydd yr Arglwydd yn eu hanfon ato, yn ogystal â bwyd, a'r nwyddau y mae Ef yn hael yn eu hanfon atom ni ar gyfer ein cynhaliaeth

Gyda phwer Gwaed Iesu rydyn ni'n selio daear, drysau, ffenestri, gwrthrychau, waliau a lloriau, yr awyr rydyn ni'n ei anadlu ac mewn ffydd rydyn ni'n gosod cylch o'i Waed o amgylch ein teulu cyfan.

Gyda Grym Gwaed Iesu rydyn ni'n selio'r lleoedd lle rydyn ni'n mynd i fod heddiw, a'r bobl, y cwmnïau neu'r sefydliadau rydyn ni'n mynd i ddelio â nhw (enwwch bob un ohonyn nhw).

Gyda phwer Gwaed Iesu rydym yn selio ein gwaith materol ac ysbrydol, busnesau ein teulu cyfan, a’r cerbydau, ffyrdd, alawon, ffyrdd ac unrhyw fodd cludo y byddwn yn eu defnyddio.

Gyda'ch Gwaed gwerthfawr rydym yn selio gweithredoedd, meddyliau a chalonnau holl drigolion ac arweinwyr ein Mamwlad fel bod Eich heddwch a'ch Calon yn teyrnasu ynddo o'r diwedd.

Rydyn ni'n diolch i ti Arglwydd am dy Waed a'th Fywyd, oherwydd diolch iddyn nhw rydyn ni wedi ein hachub ac rydyn ni'n cael ein cadw rhag pob drwg.

Amen.

Teledu Gloria

Mae'r weddi hon o amddiffyniad gyda Gwaed Crist yn gryf iawn!

Gallwn ofyn bod gwaed pwerus Crist yn ein gorchuddio fel mantell o amddiffyniad o'n cwmpas fel nad yw'r un drwg yn ein cyffwrdd. Nid ydym ni na'n babanod nac unrhyw un o'n teulu a'n ffrindiau.

Fel y digwyddodd yn y testament newydd a ysgeintiodd waed ar linteli’r tai fel symbol o amddiffyniad, yn yr un modd trwy ffydd a wnawn heddiw yn gofyn hynny mae gwaed Crist yn cael ei feddiannu ar fynedfeydd ein cartrefi ac amdanom ni a amddiffyn ni rhag pob drwg.  

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi o fendith

Gweddi am bob dydd

Fy Nuw dewch i'm cymorth, Arglwydd, brysiwch i'm helpu.

Galwaf ar amddiffyniad pwerus Gwaed Gwaredigaeth Gwerthfawr Crist, Brenin y bydysawd a Brenin y brenhinoedd.

Yn enw Duw Dad, yn enw Duw y Mab ac yn enw Duw yr Ysbryd Glân: gyda Phwer Gwaed Iesu Grist yr Arglwydd, rwy'n selio ac yn amddiffyn, amddiffyn a selio, fy ymwybodol, anymwybodol, isymwybod, fy rheswm, fy nghalon, fy nheimladau, fy synhwyrau, fy bod corfforol, fy bod meddyliol, fy deunydd a fy bod ysbrydol.

Fy Nuw dewch i'm cymorth, Arglwydd, brysiwch i'm helpu.

Mae popeth ydw i, popeth sydd gen i, popeth y galla i, popeth rydw i'n ei wybod a phopeth rwy'n ei garu, yn cael ei selio a'i amddiffyn gyda nerth Gwaed Iesu Grist yr Arglwydd. Fy Nuw, dewch i'm cymorth, Arglwydd, brysiwch i'm helpu.

Rwy'n selio fy ngorffennol, fy mhresennol a fy nyfodol, rwy'n selio fy nghynlluniau, nodau, breuddwydion, rhithiau, popeth rwy'n ymgymryd ag ef, popeth rwy'n ei ddechrau, popeth rwy'n ei feddwl a'i wneud, mae wedi'i selio'n dda a'i amddiffyn gyda phwer Gwaed Iesu Grist. yr Arglwydd. Fy Nuw, dewch i'm cymorth, Arglwydd, brysiwch i'm helpu.

Rwy'n selio fy mherson, fy nheulu, fy eiddo, fy nhŷ, fy ngwaith, fy musnes, fy nghoeden deulu, cyn ac ar ôl, mae popeth wedi'i selio a'i amddiffyn, gyda Grym Gwaed Iesu Grist yr Arglwydd.

Fy Nuw dewch i'm cymorth, Arglwydd, brysiwch i'm helpu.

Rwy'n cuddio fy hun yng nghlwyf ochr glwyfedig Iesu, rwy'n cuddio fy hun yng Nghalon Ddi-Fwg y Forwyn Fair Fendigaid, fel na all unrhyw beth a neb effeithio arnaf â'u drygioni, eu geiriau drwg a'u gweithredoedd, â'u dymuniadau drwg neu â'u twyll, fel na all unrhyw un fy niweidio yn fy mywyd emosiynol, yn fy economi, yn fy iechyd, â'u hesgidiau wedi'u hanfon, â'u cenfigen, â'u llygaid drwg, clecs ac athrod, na gyda hud, swynion, swynion na hecsau.

Fy Nuw dewch i'm cymorth, Arglwydd, brysiwch i'm helpu.

Mae fy holl beth wedi'i selio, mae popeth o'm cwmpas wedi'i selio, ac rydw i'n ……. Rydw i wedi fy amddiffyn am byth â Gwaed Mwyaf Gwerthfawr ein Gwaredwr.

Amen, amen, amen.

Gweddïwch y gweddi Gwaed Crist am bob dydd gyda ffydd fawr.

Mae hwn yn arferiad sy'n ein helpu i gadw ffydd yn fyw yn y teulu ynghyd â meithrin undod corfforol ac ysbrydol pob aelod.

Gellir ei wneud yn y boreau i gyflwyno'r diwrnod newydd cyn presenoldeb pob Duw pwerus. Gallwch chi wneud dilyniannau brawddeg naw diwrnod neu wneud gweddi ddigymell. Y peth pwysig yw peidio â rhoi'r gorau i'w wneud.

Mae yna oesoedd lle mae ffydd yn ymddangos yn hawdd iawn i'w thorri ac yn yr eiliadau hynny mae gweddïau beunyddiol yn dechrau dwyn ffrwyth. Mae gofyn bod ein diwrnod ni, trwy waed Crist, yn fendigedig yn bwysig ac yn bwerus. 

Bob amser yn credu bod gan weddi Gwaed Crist bwer.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus