Gweddi o fendith

Gweddi o fendith rhaid iddo fod yn barhaus yn ein ceg oherwydd gydag ef gallwn sefydlu fel ffens o'n cwmpas lle mai'r pethau cadarnhaol yw'r rhai a all fynd i mewn. 

Mae gair Duw yn egluro wrthym nad yw bendithion Duw yn ychwanegu unrhyw dristwch ac mae hyn yn allweddol er mwyn penderfynu pa rai yw'r bendithion sy'n dod oddi wrth Dduw a pha rai sydd ddim. Yn yr achos hwn trwy wneud y gweddïau bendithiol hyn gallwn ddiolch, bendithio ein hunain neu berson arall a chydnabod pŵer Duw yn ein bywydau. 

Gweddi o fendith

Mae bendithion yn fudd-daliadau yr ydym i gyd eisiau neu eisiau eu derbyn bob amser yn ein bywydau.

Gweddi o fendith

Lawer gwaith rydym yn eu derbyn ar ein pennau ein hunain a hyd yn oed heb ei sylweddoli ac wedi hynny mae'n rhaid i ni ofyn amdanynt neu ymladd drostynt. Yn yr ystyr hwn, daw gweddi bendith yn arf pwerus y gallwn ei ddefnyddio bob amser. 

1) Gweddi i dderbyn pob math o fendithion

"Arglwydd,"
Gofynnaf ichi fy mendithio,
bendithiwch bopeth y mae fy nwylo'n ei gyffwrdd heddiw,
Bendithia fy ngwaith hefyd a helpwch fi i'w wneud yn gywir, i beidio â gwneud camgymeriadau.
Bendithia fy holl weithwyr cow;
Dad, bendithiwch bob un o fy meddyliau a'm teimladau,
er mwyn peidio â meddwl na theimlo'n ddrwg,
fel nad yw popeth ynof ond cariad;
bendithiwch bob un o fy ngeiriau,
i beidio â dweud pethau y gallaf eu difaru yn ddiweddarach.
Arglwydd
Bendithia bob eiliad o fy mywyd,
fel y gallaf fynd â'ch delwedd a'ch gair at bawb sydd ei angen.
Bendithia fi, Arglwydd, er mwyn imi fod ar dy ddelw a'th debygrwydd,
i ddod â phethau cadarnhaol i bawb
sy'n fy amgylchynu ac fel eu bod i gyd yn cael eu bendithio gennych chi.
Fy arglwydd,
Gofynnaf ichi fel y gall pawb yn fy nghalon gael eu bendithio gennych chi,
yr Ysbryd Glân a'r Forwyn;
Amen. ”

Bendithion mewn cariad, yr iechyd, yr arian, y teulu, gwaith, busnes, i aelod o'r teulu, i'r plant a hyd yn oed i adael ein tŷ bob dydd, mae bendithion yn angenrheidiol ym mhob rhan o'n bywyd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi o waed Crist

Mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod sut i sefydlu egwyddor deuluol neu bersonol i wneud y weddi hon yn ddyddiol neu hyd yn oed unwaith yr wythnos. Gallwn hefyd ei ddysgu i'n plant a'n teulu ac fel hyn cryfhau ffydd y teulu yn ogystal â threulio amser o safon gyda nhw. 

2) Gweddi o fendith y dydd

Tad bendigedig hollalluog,
Diolch i chi am y diwrnod newydd hwn,
ers gyda genedigaeth yr haul, gyda fy neffroad a chyda fy crwydro drosto,
Mae gen i gyfle i fod yn agosach atoch chi, i fod yn well gweinydd nag oeddwn i ddoe.
Diolch i chi am y teulu y gwnaethoch chi fy rhoi ynddo,
i'm ffrindiau sy'n fy arwain er daioni
a phopeth sy'n arwain ar hyd y llwybr tuag atoch chi, sy'n cynrychioli rhywbeth positif yn fy mywyd.
Gogoneddwch â'ch Ysbryd Glân, Arglwydd,
pob un o fy nghamau, i fod yn enghraifft o'ch calon dda
i bawb sy'n dod o hyd ar y llwybr.
Gogoneddwch â'ch Ysbryd Glân, Arglwydd,
fy nhafod, fy ngwefusau a fy llais,
fel eu bod yn amddiffynwyr eich gair ac yn drosglwyddwyr ohono.
Toddwch eich gwaed sanctaidd yn fy nwylo, Arglwydd,
Boed iddynt gael eu llenwi â'ch ufudd-dod dwyfol, er mwyn bendithio fy nghyflogaeth.
Bydded eich llawenydd yn cyffwrdd fy nghalon, a chadwyn fyd-eang yw gwybod mai fi yw dy was ffyddlon,
ac yn y modd hwnnw fod yn offeryn o'ch heddwch dwyfol.
Rwy'n rhoi yn eich dwylo bopeth yr wyf heddiw a beth fyddaf,
fel eich bod yn fy mowldio i'ch delwedd a'ch dewis,
yn y fath fodd o fod yn debyg i chi, er mwyn eich pobl,
ac er mwyn i'ch enw gael ei ogoneddu ym mhob man y mae'n ei groesi.
Gofynnaf hyn yn enw'r Tad, y mab a'r Ysbryd Glân.
Amen.

Mae'r weddi hon o fendith y dydd yn rhyfeddol.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi y Barnwr Cyfiawn

La mae bendith y dydd yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei ymladd yn ddyddiol. Yn ddelfrydol, gwnewch hynny yn y bore fel bod y diwrnod cyfan wedi'i fendithio. Mae rhai pobl fel arfer yn cynnau cannwyll arbennig i wneud y weddi hon, ond gellir ei gwneud ar unrhyw adeg ac mewn lle. 

Esiampl y weddi Ein Tad a welwn yn y Beibl, yn ein dysgu bod yn rhaid inni ofyn am ein bara bob dydd a bod bara hefyd yn symbol o'r holl fendithion y gallwn ofyn amdanynt neu hyd yn oed y rhai nad ydym yn gwybod beth sydd ei angen arnom ond y mae'r Arglwydd yn ei wybod. 

3) Gweddïau o fendithion Duw

"Diolch i Dduw am roi'r fendith i mi o gael un diwrnod arall,
Diolch oherwydd heddiw gallaf weld eto pa mor wych yw'ch creadigaeth a'ch cariad.
Heddiw, rwy'n berson hapus,
yn ffodus ac yn ddiolchgar o gael cyfle newydd i gymryd diwrnod yn llawn heddwch,
Cariad, amddiffyniad ac yn bwysicaf oll, eich canllaw.
Arglwydd, rho nerth imi oresgyn pob rhwystr sy'n mynd yn fy ffordd,
gwna fi'n ddewr a chryf fel yr wyt ti,
Gwnewch i'ch cariad gwmpasu ar hyd fy oes a phawb o'm cwmpas ac ar fy ffordd.
Tad nefol,
Bob dydd sy'n dechrau, gweddïaf y byddwch yn gwrando arnaf ac yn ymateb gyda'ch haelioni a'ch caredigrwydd mawr.
Rwy'n gwybod bod fy enaid eich angen chi bob dydd, ac rydych chi'n caniatáu'r holl fendithion i mi.
Yn enw Iesu,
Amen. ”

Rhaid i allu codi gweddi o fendith gan Dduw a bendithio enw Duw a gofyn iddo ein bendithio fod yn un o'r camau rydyn ni'n eu cymryd yn ein gweddïau defosiynol.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Drindod Sanctaidd

Derbynnir bendithion Duw gyntaf yn y byd ysbrydol ac yna'n gorfforol Dyna'r ffordd y mae'n rhaid i ni ymladd dros yr hyn yr ydym am ei gael ac mai dim ond yn yr ysbrydol y gallwn ei gyflawni. 

4) Gweddi i ddiolch i Dduw am yr holl fendithion

Mae diolchgarwch yn werth sydd dros amser ac mae'n ymddangos bod gofalon y winwydden ar goll ond mae'r arglwydd da yn ei air yn dweud wrthym y dylem fod yn ddiolchgar.

Mae stori am un o wyrthiau Iesu pan iachaodd ddeg gwahanglwyf a dim ond un a ddaeth yn ôl i ddiolch, aeth y lleill yn syml i fwynhau bywyd gyda chorff hollol iach, mae hyn yn ein dysgu pa mor anniolchgar y gallwn ddod yn hynny dim ond deg fydd yn dychwelyd, dyna ni ddylai fod, cofiwch bob amser y diolch i Dduw am y bendithion rydyn ni'n eu derbyn ganddo. 

Mae agor ein llygaid i ddiwrnod newydd, anadlu a chael ein teulu, yn bethau bach yr ydym yn anghofio diolch i Dduw lawer gwaith. Dewch i ni ddysgu bod yn ddiolchgar a chodi gweddi o ddiolch yn ddyddiol am yr holl fendithion rydyn ni wedi'u derbyn 

A yw'r weddi fendithiol hon yn wirioneddol bwerus?

Y weddi sy'n bwerus yw'r hyn sy'n cael ei wneud gyda ffydd oherwydd dyma'r unig ofyniad gorfodol ar ei gyfer ein gweddïau Cael eich clywed.

Os gofynnwn gydag amheuaeth neu hunanoldeb, heb gredu y gall yr Arglwydd roi'r hyn yr ydym yn gofyn amdano, gweddi wag yw honno na fydd yn cyflawni ei phwrpas. Heb ffydd mae'n amhosibl plesio Duw, dysgeidiaeth ogoneddus sydd yn y Beibl y mae'n rhaid i ni ei chofio bob amser. 

Mae gennych chi lawer o ffydd bob amser wrth weddïo gweddi fendithiol y dydd i Dduw a derbyn pob math o fendithion.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus