Iachau gweddi i adfer eich iechyd yn gyflym

Iachau gweddi i adfer eich iechyd yn gyflymDaeth i ategu meddyginiaeth dynion. Trwy weddïo, daw eich angen hyd yn oed yn gryfach i Dduw, a fydd yn dod o hyd i'r ffordd orau i'ch gwella.

Efallai bod y gwellhad hwn yn cyfeirio at feddyg gwell, er enghraifft. Mewn rhai achosion, gall ddeillio o ddarganfod triniaeth neu feddyginiaeth newydd. Gall iachâd ddod hyd yn oed trwy wyrth.

Fodd bynnag, er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen cyflawni'r weddi iachaol gyda'ch holl nerth a pharhau'n gadarn yn y ffydd y gallwch ei chael allan o'r cyflwr hwn bob amser. Optimistiaeth yw'r arf gorau yn erbyn unrhyw afiechyd.

Iachau gweddi i adfer eich iechyd yn gyflym

Er bod meddygon eisoes wedi agor eu llygaid i bosibiliadau bach iachâd, nid oes dim yn amhosibl i Dduw.

Gyda'r weddi iachaol gallwch gael eich gwyrth a chael gwared ar y clefyd sy'n gwneud ichi ddioddef cymaint.

Yn ogystal â gweddi Salm 133 a gweddi Archangel Raphael, yr ydym eisoes wedi'i dangos yma, mae yna rai eraill gweddïau pwerus o iachâd. Edrych i lawr.

Gweddi dros iechyd

“Arglwydd Dad, ti yw'r meddyg dwyfol. Rydych chi'n rhoi bywyd a bywyd i'r rhai sy'n eich ceisio chi.

Dyna pam heddiw, Arglwydd, mewn ffordd arbennig, rwyf am ofyn am iachâd pob math o afiechydon, yn enwedig y rhai sy'n fy nghystuddio ar yr adeg hon.

Rwy'n gwybod nad ydych chi eisiau drwg, nid ydych chi eisiau'r afiechyd sy'n absenoldeb iechyd, oherwydd chi yw'r Goruchaf Dda.

Gweithiwch arnaf iachâd ysbrydol dwfn ac, os ydych chi eisiau, iachâd corfforol hefyd.

Gadewch iddo gael ei ffugio'n uniongyrchol trwy weithred bwerus Eich Ysbryd Glân neu trwy'r meddyg a'r meddyginiaethau!

Cynydda fy ffydd yn Dy Grym, Arglwydd, ac yn y Cariad anfeidrol sydd gennyt tuag ataf. Cynyddu fy ffydd, Arglwydd, sydd weithiau mor wan.

Rwy'n credu yn eich pŵer iachâd, fy Nuw, ac rwy'n diolch yn ostyngedig i chi am yr holl waith rydych chi'n ei wneud yn fy nghalon a'm corff ar hyn o bryd. Amen, felly bydded!

Gweddi Cure Clefyd

“Arglwydd, rhowch iechyd i mi ar fy nghorff a gallaf gydweithredu â bywyd disgybledig i fod yn deilwng o'ch help.

Arglwydd, am eich anrhydeddu a rhoi gwybod ichi am ddiolch a chlod, faint yr ydych yn fy nghyfoethogi, heb adael imi golli'r hyn sydd ei angen arnaf, gan goroni gyda llwyddiant mawr yr holl deithiau nad ydynt bob amser yn hawdd.

Pan fyddaf yn eich canmol am y fath garedigrwydd, diolchaf ichi, Arglwydd, nid yn unig â geiriau, ond yn anad dim gyda bywyd sancteiddrwydd.

Chi sy'n cosbi'r rhai rydych chi'n eu caru, fel y tad sy'n cosbi'r mab gwrthryfelgar y mae'n ei drysori, rwy'n diolch i chi am yr holl weithiau y gwnes i ddioddef pan roeddwn i'n teimlo bod eich llaw yn cwympo arna i, ond bob amser yn llawn trugaredd.

Faint rydw i wedi'i ddysgu a dysgu gennych chi, fy nhad!

Ni all unrhyw beth gyd-fynd â'ch cariad.

Diolch syr.

Mae eu llwybrau’n cael eu hau gyda llawer o ymwadiadau, ond dim ond y rhai sy’n cerdded arnyn nhw all deimlo eu hyfrydwch unigryw. ”

Gweddi iachaol bwerus

“Arglwydd Iesu, rwy’n credu eich bod wedi codi ac yn fyw. Rwy'n credu eich bod chi'n bresennol yn sacrament yr allor i'm bwydo; Rwy'n credu eich bod chi'n ateb gweddïau pawb sy'n eich ceisio chi o'r galon. Rwy'n dy addoli ac yn dy ganmol. Diolch i chi, Arglwydd, am ddod i garu bodau dynol.

Nid oes unrhyw un yn angof gennych chi, chi yw'r cyflawnder yn fy mywyd, i chi rydyn ni'n cael maddeuant, gyda'ch help chi rwy'n ymweld â heddwch ac iechyd. Gyda'ch pŵer adnewyddwch fi. Bendithia fy anghenion a thosturio wrthyf.

Iachau fi, Arglwydd Iesu. Iachau fy ysbryd, gyda buddugoliaeth dros bechod. Iachau fy emosiynau, cau'r clwyfau a achosir gan fy mriwiau, casinebau, rhwystredigaethau neu achwyniadau.

Yn gwella fy nghorff, gan roi fy iechyd corfforol i mi.

Heddiw, Arglwydd, rwy'n cyflwyno i chi'r afiechydon rwy'n eu dioddef: (dywedwch eich afiechyd yn uchel) a gofynnaf ichi fod yn hollol rydd, fel gyda'r rhai a'ch ceisiodd pan oeddech ar ein planed ddaear.

Credaf fod y Gair yn addo: Fe wnaeth Ef Ei Hun gario ein pechodau yn ein corff yn y goeden, fel y gallwn farw i bechodau a byw i cyfiawnder; trwy eich clwyfau rydych wedi cael eich iacháu. '(1 Pdr 2,24).

Rwy’n ymddiried yn eich cariad tuag ataf, a hyd yn oed heb ganlyniadau fy ngalwadau, rwy’n cadarnhau gyda ffydd: Diolch, Arglwydd Iesu, am y fendith yr ydych eisoes yn ei thywallt arnaf. ”

Gweddi dros iechyd rhywun.

“Arglwydd y bydysawd, crëwr pob peth.

Rwy'n dod i'ch presenoldeb sofran ar yr adeg hon i ofyn am help gan y rhai sy'n dioddef o anhwylderau corfforol neu feddyliol.

Rydyn ni'n gwybod y gallwn ni, trwy salwch, gael eiliadau o fyfyrio, sy'n ein ffafrio'n fawr, gan ddod â ni'n agosach atoch Chi, trwy lwybrau distawrwydd.

Ond rydym yn apelio at ei drugaredd ac yn gofyn iddo: estyn eich llaw ddisglair i'r rhai sy'n sâl, yn dioddef poen, ansicrwydd a chyfyngiadau.

Gadewch i ffydd ac ymddiriedaeth gryfhau yn eich calonnau. Mae'n lleddfu eu poen ac yn rhoi tawelwch iddynt.

Iachau eu heneidiau i helpu i adfer eu cyrff.

Rhowch gysur, rhyddhad iddynt a throwch olau gobaith yn eu calonnau fel y gallant, gyda chefnogaeth gobaith a ffydd, deimlo cariad y bydysawd.

Boed eich heddwch gyda phob un ohonom.

Gweddi i'r Archangel Saint Raphael i ofyn am iachâd o'r afiechyd

"S. Raphael, y mae ei enw yn golygu "meddyg Duw," chi, a gyhuddwyd o fynd gyda Tobias ifanc ar ei daith i wlad Medes, ac a iachaodd ddallineb tad Tobias ar ôl dychwelyd.

Saint Raphael, Chi a helpodd ac a helpodd dad Tobias i wireddu ei ddymuniadau a'i ddyheadau, erfyniwn arnoch a gofyn am eich help.

Byddwch yn amddiffynwr gerbron Duw, oherwydd chi yw'r meddyg elusennol sy'n anfon ei ffyddloniaid.
S. Rafael, gwellhewch fi o unrhyw salwch.

Gwnewch fi'n iach bob amser, oherwydd ni fyddwn yn rhoi'r gorau i'ch esgor. Diolch yn fawr

Felly boed. "

gweddaidd a Ein Tad, Un Ave Maria a Credo.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi Ave Maria mewn Portiwgaleg, Ave Maria.

Gweddi i Our Lady of Fatima i ofyn am iechyd.

“Arglwyddes Fatima, Mam gariadus pawb sy'n dioddef yn y corff a'r enaid.

Gofalwch am iechyd eich plant, lleddfu’r poenau sy’n ein cystuddio ac yn ein disconcert ac yn ein gwanhau.

Gofynnwch i'ch annwyl Fab sydd wedi iacháu cymaint o bobl sâl yn ffyrdd ei amser, i dosturio wrthym, i fod yn gryfder inni. Bydded ein dioddefaint iddo. Boed i Dduw roi iechyd inni ei wasanaethu bob amser, i ofalu am ein gilydd. Ond yn anad dim a phob amser, bod ewyllys Duw y Tad yn cael ei wneud, sy'n gofalu amdanom â chariad anfeidrol a thynerwch digymar. Ewch â ni â llaw, Mam annwyl, a mynd â ni at Iesu.

Amen!

Pwysigrwydd iachâd gweddi

Pan fyddwn yn sâl, boed yn gorfforol, yn ysbrydol neu'n feddyliol, rydym yn ymylu ar anobaith. Mae'r poen meddwl hwn hefyd yn ein taro pan fydd rhywun annwyl â phroblemau iechyd. Yn yr eiliadau hynny, mae gwybod bod gennym rywun i droi ato yn rhoi rhyddhad inni.

Nid yw Duw byth yn cefnu ar ei blant. Felly, pwysigrwydd gweddi iachaol yw ei bod yn rhoi cysur inni. Daw'r weddi hon â thawelwch a gobaith yn yr amseroedd anodd hyn.

Lawer gwaith rydyn ni'n cael ein hunain gerbron Duw heb wybod sut i ofyn am ein hiachau, pa iaith i'w defnyddio. Mae'r weddi iachaol yn dod â'r geiriau cywir a fydd, os cânt eu siarad â ffydd, â phwer mawr i'n hiacháu.

Mwynhewch ymgolli yn y weddi iachâd i adfer eich iechyd yn gyflym a dysgu mwy am bob Trydydd math sy'n bodoli.

Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau