Gweddi i wella pryder

Gweddi i wella pryder. Pryder yw'r teimlad hwnnw sy'n troi'r pethau da mewn bywyd yn achosion gwaethygol o bryder a dioddefaint. Os ydych chi'n berson ffydd neu eisiau dod yn un, mewnosodwch a gweddi i wella pryder. Efallai mai dyma'r feddyginiaeth orau i ddelio ag eiliadau o ansicrwydd ac anobaith.

Gweddi i wella pryder

Y diffiniad gwyddonol a ddefnyddir amlaf ar gyfer pryder yw: “cyflwr emosiynol annymunol, darpar, anghymesur, goddrychol o ofn ansawdd anghysur emosiynol,” ond nid yw'r geiriau hyn bob amser yn mynd i fynegi mewn gwirionedd sut rydych chi'n teimlo, ydyn nhw? ? Ond nawr mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun beth sy'n eich gwneud chi'n bryderus a sut a gweddi i wella pryder gallwch chi helpu. Heddiw, y ddau brif sbardun ar gyfer pryder yw perthnasoedd gwaith a chariad, gan mai dyma ddau faes bywyd lle rydyn ni'n cael ein gorlwytho ac rydyn ni'n ofni mwy o fethu. Nid yw'r broblem yn peri pryder, y broblem yw pan fydd gormod o bryder ac ymroddiad i waith a pherthnasoedd yn ein hatal rhag cael iechyd da, noson dda o gwsg a hyd yn oed fwyta'n iawn. Nawr eich bod yn fwy ymwybodol o'ch problem a sut mae'n effeithio ar eich bywyd, mae'n bryd dod o hyd i ffordd i reoli'r holl bryder hwn ynoch chi! Mae llawer yn ceisio triniaethau meddygol, seicolegwyr, ond mae yna hefyd ffordd effeithlon iawn o ffydd. Gallwch hefyd geisio cymorth meddygol, ond os byddwch chi'n codi o'r gwely bob dydd wrth weddïo gweddi i wella pryder, mae'n sicr y bydd eich diwrnod yn ysgafnach, gyda mwy o heddwch mewnol a mwy o gydbwysedd emosiynol.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Aimee de Vercelli, crefyddol ac amddiffynnydd pobl unig.

Gweddi am wella pryder

"Credaf, Arglwydd, mai ti yw Duw Dad Hollalluog, crëwr nefoedd a daear. Rwy'n credu yn Iesu Grist, gwaredwr yr holl ddynoliaeth. Rwy'n credu yn yr Ysbryd Glân sancteiddiol dwyfol. Arglwydd, heddiw rydyn ni'n gofyn am ras rhyddid rhag pryder ynom ni. Yn enw Iesu, rhyddha fi rhag yr ing hwn, rhyddha fi rhag y pryder hwnnw. Arglwydd, bydded i'ch pŵer rhyddhaol ryddhau unrhyw ysbryd iselder, gan gael gwared ar bob cysylltiad a phob math o amlygiad o bryder. Iachau, Arglwydd, lle mae'r drwg hwn wedi setlo, gwreiddiwch y broblem hon wrth wraidd, gwella atgofion, marciau negyddol. Arglwydd Dduw, bydd llawenydd yn gorlifo'n ddwfn i'm bod. Gyda'ch pŵer ac yn enw Iesu, ail-wneud fy hanes, fy ngorffennol a'm presennol. Rhyddha fi, Arglwydd, rhag pob drwg, ac er mwyn imi gael fy iacháu a'm rhyddhau yn eich presenoldeb mewn eiliadau o unigrwydd, cefnu a gwrthod. Rwy'n ymwrthod yng ngrym rhyddhaol ein Harglwydd Iesu Grist, pryder, ansicrwydd, anobaith, ac rwy'n glynu wrth ei allu, syr, yn ei ras. Rho imi, Arglwydd, y gras i'ch rhyddhau rhag pryder, ing ac iselder. Amen. Mae yna un arall hefyd gweddi i wella pryder sy'n fyrrach. Gallwch ei ysgrifennu ar bapur a'i wneud pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'n bryderus:

Gweddi i wella ffydd ar unrhyw adeg

“Arglwydd Hollalluog, cais cwrtais a heb ddidwyll. Gofynnaf am ychydig o'ch heddwch, eich bendith a'ch pryderon. Er mwyn gwella, gofynnaf ichi ddileu'r pryder hwn. Diolch yn fawr, byddaf bob amser yn ddiolchgar tan y diwedd. Amen.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa María de la Paz, cysegriad Marian a gwarchodwr heddwch.

Gweddi i wella pryder brys

“Arglwydd, dim ond ti sy’n adnabod fy nghalon, felly gyda ffydd a gostyngeiddrwydd, gofynnaf ichi am y gras i ddysgu adneuo fy mhryderon a phryderon arnoch chi. Rwyf am gefnu ar fy mreichiau, ymddiried ac aros yn bwyllog am eich gweithred yn fy mywyd! Arbedwch fy meddyliau, fy nheimladau a'm synhwyrau fel nad wyf yn poeni cymaint. Helpa fi i ganolbwyntio fy meddwl ar yr hyn sy'n dda i mi a'ch Teyrnas. Sancteiddiwch fi, er mwyn i mi allu bod yn berson sydd wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân, gan belydru tawelwch, pwyll a heddwch! Rhowch nerth i mi er mwyn i mi allu cadw fy emosiynau a meddyliau yn gyson trwy ymddiried yn Nuw. Syr, diolch oherwydd gwn eich bod yn gofalu amdanaf. Byddaf yn ceisio dilyn pob cam rydych chi'n ei ddangos i mi sy'n angenrheidiol er mwyn i'ch cynllun gael ei gyflawni yn fy mywyd. Hyderaf ynoch chi a'ch gair. Rhoddaf fy holl bryderon a phryderon ichi. Iachau fi o bob pryder gormodol! Hyderaf a gobeithiaf ynoch. Amen.
Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau