Gweddi i Santa Barbara

Gweddi i Santa Barbara. Yn dioddef ymhlith menywod eraill y wlad mae Santa Barbara yn deilwng o'n hedmygedd ers iddi fod yn dyst i gasineb y person a ddylai fod wedi ei charu. Codwch un gweddi i Santa Barbara Gall ein helpu mewn llawer o achosion a hyd yn oed yn y rhai lle rydym wedi colli gobaith. 

Fodd bynnag, arhosodd ei bywyd ar ffydd y ddaear yn llawn poen a dioddefaint yn yr ymladd trwy ymladd ei brwydr ei hun ac er bod gorchfygiad ei gelyn ar fin digwydd, fe gyrhaeddodd goron yr hyn a addawyd i'r saint ffyddlon sydd Maent yn ymladd â'r galon.

Menyw o ffydd ddiwyro, cryf, ffyddlon a'n cynghreiriad mewn eiliadau o ing.

Gweddi i Santa Barbara

Gweddi i Santa Barbará

Roedd yn byw ar y ddaear yn amseroedd y drydedd ganrif yn Asia Leiaf.

Yn ei fywyd dioddefodd lawer oherwydd ei gredoau crefyddol ers iddynt fynd yn groes i rai ei deulu. Dywed hanes fod ei dad ei hun yn elyn cryf i Gristnogaeth bryd hynny, crefydd yr oedd Barbara yn ei phroffesu’n rhydd.

Ef, Dioscoro, ei dad, a'i cloi mewn twr tal iawn fel cosb am ei gwahaniaethau crefyddol.

Yn yr amser a'i cadwodd dan glo roedd hi'n ffyddlon i'w ffydd, cafodd ei bedyddio a phregethu ei chrefydd bob amser.

Dywedir hynny y twr dim ond un ffenestr oedd ganddi a gorchmynnodd i ddwy arall gael eu hagor fel symbol o trindod dwyfol.

Pan ddychwelodd ei thad, fe geisiodd hi a derbyn camdriniaeth a bychanu a Dioscoro ei hun a dorrodd ei phen gyda'i gleddyf ei hun ar ben mynydd. Dywedir, ar ôl y llofruddiaeth hon, i belydr o'r nefoedd ei daro a chymryd ei fywyd.

Gweddi Santa Barbara am arian 

Santa Barbara pwerus, ymladdwr, helpwch fi i ennill y frwydr hon.

Chi, na syrthiodd i demtasiwn drygioni, chi a hawliodd â'ch cariad, pob adfyd, gan ddod allan yn fuddugol, erfyniaf arnoch i ymyrryd dros DDUW, Ein Harglwydd, i'm helpu i ymdopi â'r foment hon y mae Ef yn fy mhrofi.

Bydded iddo, o'i gartref Awst, ganiatáu imi y grym digon lle mai'r da fydd yr enillydd.

(Gwnewch eich Cais Arian cyntaf)

Arglwydd, eich bod wedi rhoi nerth anhygoel i Santa Barbara i wrthsefyll y dicter a'r poenydio mwyaf am fod yn ffyddlon i Chi, gofynnwn i ni, fel hi, fod yn gryf mewn adfyd ac yn ostyngedig mewn ffyniant i gyflawni fel ei gwynfyd tragwyddol.

Trwy Iesu Grist, ein Harglwydd.

(gwnewch eich ail Gais am Arian)

Mae Barbara Bendigedig, a liwiodd eich morwyndod chaste â purpura eich gwaed er cariad yr Arglwydd, yn fy amddiffyn rhag stormydd, tanau, trychinebau a holl helyntion y byd hwn.

Gwared fi o y farwolaeth sydyn. Ymyrryd i mi i'r Arglwydd i'm helpu i sicrhau ffyniant yn y bywyd hwn, i fyw mewn cyfeillgarwch sanctaidd ac i gyrraedd diwedd fy nyddiau mewn heddwch yn ei ras dwyfol.

(gwnewch eich trydydd ple arian)

Amen.

Mae'r weddi hon am arian Santa Barbara yn gryf iawn!

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Ioan o Avila

Mae hi wedi ein dysgu i ddibynnu ar Dduw, i gredu bod ei haddewidion yn cael eu cyflawni ac i fyw mewn llawer ac ychydig. Hi sydd wedi dioddef tlodi Gall ein helpu i gael ein ffynnu.

Mae gweddïo am arian yn dod atom yn yr amser hwn o argyfwng yn angenrheidiol ac mae gofyn am Santa Barbara mewn ffydd yn weithred ufudd-dod y mae'n rhaid i ni ei wneud yn ddyddiol.

Mae gweddïau neu weddïau Gallant ein tywys i ofyn yn y ffordd iawn. Fodd bynnag, y peth pwysig a'r unig warant y mae'n rhaid i ni wybod bod ein gweddi wedi'i chlywed yw cadw'r ffydd yn fyw.

Gweddi Santa Barbara fendigedig am gariad 

Rhyfelwr y nefoedd, bendigedig Santa Barbara, gwrandewch ar fy mhle am gariad fel bod ..

(dywedwch eich enw chi ac enw eich anwylyd)

Uno o ran corff ac enaid, gan eu hamddiffyn fel nad oes unrhyw un yn mynd yn hapusrwydd ac undeb. Bendigedig Saint Barbara yn eneinio gwallt (ailadroddwch yr enwau) tor eu syched â'th gariad anfeidrol am eu dymuniadau da cyfiawnder pwerus y frwydr amhosibl i amddiffyn y cariadon tragwyddol (ailadroddwch eich enw chi ac enw eich anwylyd).

Amen.

Mae LOVE wedi bod yn un o achosion llawenydd a gofidiau mwyaf cyffredin ers dechrau amser a hyd heddiw.

Gwrthodwyd cariad tad Santa Barbara at ei ferch ac arweiniodd hyn ato i gyflawni gweithred mor heinous â phennawd ei ferch ei hun.

Nid oes unrhyw un yn well na hi, sydd wedi cael ei gasáu gan na ddylai ei wneud, i ddeall ein poen yn achos peidio â chael ei ddychwelyd i gariad.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi y Rhyfeddol

Gall y weddi hon ein helpu i ryddhau ein hunain rhag egni drwg fel y bydd cariad yn ein cyrraedd ac yn ein synnu.

Gweddi i Saint Barbara fendigedig i'w hamddiffyn 

Saint Barbara, gwyryf fendigedig, mawr o nerth aruthrol, bydded Duw gyda chwi, a chwi gyda mi ar lwybr da.

Gyda'ch cleddyf buddugol gwared fi rhag drwg, anghyfiawnder, cenfigen a llygaid drwg. Gyda phwer mellt, amddiffyn fi rhag fy ngelynion, gogoneddu ceg dân fy nghanon a gadael iddo ddod i'r amlwg yn fuddugol.

Gyda chwpan eich cwpan a'ch gwin cadwch gryfder fy nghorff ac ysbryd ar gyfer yr ymladd caled a'r ymladd.

Derbyn fy afalau a llygaid y dydd fel offrwm yr wyf bob amser yn ei gofio yn fy meddyliau ac yn fy nghartref, ac erfyniaf arnoch, peidiwch byth â gadael fi a dod ataf pryd bynnag yr wyf yn honni ichi amddiffyn fy ffydd, fy nhir, fy nheulu a fy brwydrau; a'ch bod yn y diwedd bob amser yn mynd â fi i ogoniant fel chi.

Amen.

Dyma weddi hardd i Barbara Bendigedig amddiffyn Siôn Corn.

Yn offeryn y gallwn ei ddefnyddio pan fydd ei angen arnom, mae gweddi hefyd yn dod yn darian i ni ac nid yn unig yn erbyn peryglon ond hefyd yn erbyn yr holl negyddol y mae ein bywydau ni neu fywydau ein teuluoedd eisiau ei gyflawni. 

Mae yna lawer o dystiolaethau o gredinwyr ffyddlon sydd wedi derbyn ymateb amserol gan Santa Barbara ar adeg yr ing, pan ofynnwn am amddiffyniad i ni ein hunain neu aelod o'r teulu mae'n dod yn effeithiol.

I'r gelynion 

O dduw! i ffwrdd o fy ochr, o fy mywyd, y bodau drwg a diflas hynny sy'n llechu.

Rwy'n dod atoch chi, Santa Barbara i'w drysu, eu gwahanu oddi wrthyf fel na allant niweidio fi ac rwy'n crio allan gyda ffydd a rhoi fy mywyd i chi.

Rydych chi, amddiffynwr aruchel dynion, cymwynaswr bendigedig y rhai sy'n eich galw chi a Christion hael sy'n agor eich brest am fodau da, yn rhoi eich help i mi, rydw i'n mynd i mewn a byddaf yn gadael gyda gwaed eich calon, i gael gwared arnyn nhw. .

Tynnwch oddi wrthyf genfigen a brad, amddiffyn fi, erfyniaf arnoch rhag drygau a gelynion, nad yw drygioni yn fy nghyffwrdd ac nad yw casineb yn fy niweidio, cadwch y cymydog drwg a'r ffrind drwg i ffwrdd, dryswch fy ngelynion fel nad ydynt yn dylanwadu arnaf, helpwch fi. i ddominyddu pwy bynnag sydd fy eisiau yn wael fel y gallaf fod yn fuddugol mewn unrhyw sefyllfa sy'n fy niweidio.

Peidiwch â gadael iddyn nhw dorri ar draws fy orymdaith Gristnogol ac os ydyn nhw'n parhau, cosb yw uffern fel taliad am eu drygau.

Rhyddha fi sanctaidd Barbara bendigedig rhag pob drwg, rhyddha fi sanctaidd Barbara bendigedig rhag yr holl elynion, amddiffyn fy mywyd rhag niwed er mwyn i mi allu byw mewn heddwch a llonyddwch. I Iesu a'r Forwyn.

Felly boed hynny.

Manteisiwch ar bŵer y weddi ddominyddol honno o Santa Barbara dros elynion.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Siarl Borromeo

Mae gennym ni i gyd gelynion a hyd yn oed yn ein tŷ ein hunain. Rydyn ni'n ei weld yn hanes Santa Barbara wrth i'w thad ei hun ymosod arni i farwolaeth.

Efallai nad ydych chi'n dioddef ymosodiad mor uniongyrchol â hyn ond does dim rhaid i chi ddibynnu ar elynion byth.

Efallai mai’r weddi dros dra-arglwyddiaethu’r gelynion sy’n codi i Santa Barbara yw’r unig ffordd y mae’n rhaid i ni ryddhau ein hunain rhag erledigaeth a pherygl.

Tra-arglwyddiaethu ar bartner anffyddlon

Bendigedig Santa Barbara chi a allai wneud i gymaint o bobl gymodi, gwneud ffafr fach i mi, byddaf yn dod o hyd i gariad, yn gwneud fy nghalon yn fonheddig ac yn wir, yn gwneud cariad, yn fy nghalon yn gallu mynd i mewn a fy llenwi â hapusrwydd, rydw i eisiau er mwyn gallu gwybod gwir gariad, gwir deimlad, Santa Barbara chi sydd â chymaint o rym ynddo, caniatâ'r ffafr honno imi, bydded i'm cais ddod atoch chi, er mwyn i mi allu derbyn eich bendith, mae Siôn Corn yn caru, o gariadon perffaith heb gelwydd, chi bod gennych y rhinwedd a'ch bod wedi'ch cyffroi gymaint gan bopeth el mundo Dewch ataf a rhoi cyfle imi dderbyn eich bendith, rwyf am gael tro arall gennych i anfon fy ngweddïau.

Fy ngweddïau i Dduw fel y gall wneud fy mywyd yn llawn cariad, yn llawn heddwch gallwch ei wneud yn Santa Barbara gwyrthiol, gofynnaf ichi roi cariad i mi, mwy o gariad a mwy o gariad, llawenydd llawer o lawenydd, dymuniadau da, meddyliau da, gweithredoedd da, helpwch fi i fuddugoliaeth ynddo, cariad, bydd i mi fel cam, llwybr, Santa Barbara, chi sy'n gallu gwneud popeth, caniatáu imi a chael y gwir deimlad o gariad ataf, ymddiried yn eich pŵer a'ch daioni, amen.

Mae'r math hwn o weddi yn dal i gael ei feirniadu'n hallt gan rai sy'n credu ei bod yn weithred hunanol sy'n cael ei gwneud o'r balchder o gael eich brifo neu eich gadael. Ond nid yw hyn yn wir.

Mae gweddïo i ennill goruchafiaeth dros rywun neu sefyllfa benodol yn weithred o gariad sy'n codi o'r anobaith o fod angen gwyrth a methu ei chael. 

Bydd gweddi sy'n cael ei chredu bob amser yn derbyn yr ymateb rydych chi'n gofyn amdano, beth bynnag yw'r cais, Mae gweddi fendigedig Saint Barbara yn bwerus.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus