Gweddi i San Ramón Nonato

Gweddi i San Ramón Nonato Dyma'r arf gorau o ferched beichiog oherwydd fe'i gelwir yn un o'r seintiau sy'n helpu'r rhai sy'n feichiog yn arbennig.

Wrth gwrs gellir gofyn iddo am bethau eraill y bydd ef, waeth beth yw'r sefyllfa, yn ymyrryd ar ein rhan.

Mae gweddïau yn bwerus iawn, ni allwn danamcangyfrif eu pŵer.

Mae rhai wedi colli ffydd ac mae hynny oherwydd sut mae'r byd heddiw ond nid oes rhaid colli'r unig obaith sydd gennym.

Trwy y weddi gallwn wella popeth a phan fydd sefyllfaoedd cryf mewn bywyd, gallwn gymryd lloches ynddo i gael y cryfder a pharhau â'r llwybr.

Gweddi i Saint Ramón Nonato Pwy ydy e?

Gweddi i San Ramón Nonato

Y llysenw non natus, sy'n golygu heb ei eni.

Fe’i rhoddwyd oherwydd i’r fam golli ei bywyd cyn i San Ramón weld golau’r byd newydd a fyddai’n ei derbyn. Dyma un o'r rhesymau pam mae hi wedi dod yn un o'r seintiau i ferched beichiog. 

Mae ei stori yn mynd yn ôl i’r flwyddyn 1200 pan ddaeth yn amser cael ei eni, ar ôl iddo ddod yn oedolyn aeth ei ffydd ddiwyro ag ef i Affrica lle bu’n helpu llawer fel achubwr caeth.

Eich prif genhadaeth oedd ildio ar ran rhai carcharorion Roeddent mewn cyflwr gwael iawn.

Ar ôl dioddef camdriniaeth fe orchmynnodd yr un ynad fargen well gyda'r syniad o gael yr achub a gynlluniwyd. 

Fodd bynnag, San Ramón Nonato oedd yn gyfrifol am ddilyn pregethu a helpu'r rhai oedd ei angen a chyn gynted ag y dedfrydodd yr ynad ef i farwolaeth, dedfryd a gafodd ei hosgoi am iddynt dalu ei bridwerth a chael ei rhyddhau. 

Gweddi i San Ramón Nonato i gau cegau 

Saint Ramon Nonato am y pŵer sydd gennych a bod Duw wedi rhoi ichi roi'r hyn yr wyf yn gofyn ichi roi clo yn y geg i'r rhai sydd am fy ngwneud yn anghywir.

(Sôn am enw'r person / unigolion)

Mae pobl sy'n siarad yn fy erbyn neu sydd ag ewyllys drwg i mi, eisiau fy rhoi mewn drwg, rwy'n goleuo'r gannwyll hon i gau eich cegau.

Ac rydych chi'n cyflawni'r hyn rwy'n ei ofyn i chi, oherwydd i chi bregethu gyda gair Duw, fe'i gosodwyd fel merthyrdod i gario clo yn eich ceg ymlaen.

Gwrandewch ar fy ngweddi Saint Ramon Nonato i dawelu cegau ac ymyrryd gerbron Duw Dad am i'r rhai sy'n siarad yn sâl amdanaf ddod i ben yn eu hymgais y mae Duw holl nerthol wedi'i ganiatáu ichi.

Mae'r awydd llosgi i gaethweision rhydd, bob amser yn fy atal rhag tafodau drwg, rhag gelynion, rhag bradychu.

O'r rhai sydd eisiau fy niweidio, gwnewch i mi fyw mewn heddwch a phellhau oddi wrth bawb sy'n fy stelcio ac yn fy mhoenydio.

Oherwydd cenfigen, drygioni neu ddrwgdeimlad, rwyf am gael rhywfaint o ddrwg gan y rhai sydd am fy anfri â'u athrod, San Ramón Nonato.

Gyda'ch daioni mawr, peidiwch â gadael fy nghais heb oruchwyliaeth erfyniaf arnoch am Ein Harglwydd Iesu Grist.

Amen.

Os ydych chi am gau cegau, dyma weddi gywir San Ramón Nonato.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Leopoldo Mandic

Mae gair Duw yn rhybuddio pa mor beryglus ydyw gall fod yr iaith ddynol, yn aml gall sylwadau ladd mwy na gwn.

Dyma pam yn y eglwys gatholig ac yn gyffredinol i Grist credwn y gall San Ramón Nonatos ein helpu i dawelu’r cegau hynny sy’n agored gan ein hachosi’n wael mewn ffordd wych.

Mae hwn yn fesur heddychlon yn wyneb y weithred niweidiol hon oherwydd nid ydym yn troi at ddial uniongyrchol ond gofynnwn mai'r sant sy'n gyfrifol am dawelu'r rhai sy'n ein niweidio.

Gweddi San Ramón Nonato yn erbyn clecs 

O, enwog Saint Ramon Nonato, chi a wnaeth, trwy gyfarwyddo gair Duw, eich penodi fel artaith i gario clo ar geg y pwnc.

Clywch fy alldafliad ac ymyrryd gerbron Duw ein Harglwydd fel bod y rhai sy'n siarad yn wael amdanaf yn dod â'u hymgais i ben a byddaf yn cael fy amddiffyn rhag unrhyw neges neu bwrpas drwg a niweidiol ...

Os gwelwch yn dda, fy Nuw Duw, a roddodd yr uchelgais frwd i Saint Ramon Nonato i gaethweision rhydd, gan fynnu arnoch chi am ei gyfryngu.

Boed i chi bob amser fy nhynnu yn ôl rhag ymostwng, oddi wrth bechod sy'n fy gwahanu oddi wrthych chi, ac fy mod i'n llwyddo i fodoli mewn heddwch ac ar ei hôl hi o bawb sy'n sbïo arna i ac yn fy nghystuddio.

Ei fod yn llwyddo i gael ei wahanu am byth oddi wrth y gwrthwynebwyr sydd, am beth bynnag, gwrthnysigrwydd neu ddrwgdeimlad, yn dymuno rhywfaint o ddrwg i mi.

Neu maen nhw am fy bardduo â'u hanonestrwydd.

Dduw'r gweithredwr, rwy'n cydnabod na fyddwch chi, gyda'ch trugaredd fawr, a thrwy ymyrraeth Saint Ramon Nonato, yn gadael fy nghais yn ddirmygus.

Erfyniaf arnoch, trwy eich creadigaeth, Iesu Grist, ein Harglwydd annwyl, sydd ac yn teyrnasu gyda chi yn yr holl Ysbryd Glân Saint Ramon Nonato.

Rydych chi sy'n byw yn agos iawn at Dduw yn gofyn am fy anawsterau, nad ydw i byth yn brin o'ch amddiffyniad a'ch amddiffyniad, bod eich diplomyddiaeth enwog yn fy nghynorthwyo ym mhob cyd-destun munud gwael ac anodd.

Amen.

Mae clecs yn ddrwg a all yn aml niweidio teulu, cyfeillgarwch neu'r amgylchedd gwaith. Mae llawer o anghysur a difrod mor gynnil cymaint fel nad ydym yn sylweddoli nes bod y drwg yn cael ei wneud.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Leonardo o Porto Mauritius

Gweddi dros Saint Ramon Nonato yn erbyn clecs Mae'n eich helpu chi i gael eich amddiffyn rhag y drwg hwn.

Gallwn ofyn amdanom ni neu am ffrind neu bartner sydd mewn sefyllfa o fregusrwydd.

Y peth pwysig am y weddi hon a phopeth yn gyffredinol, y ffydd y mae'n cael ei gwneud â hiRhaid inni ymddiried, os gofynnwn, yna bydd yr ymateb dwyfol bob amser yn ein cyrraedd, ni waeth pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa sydd gennym.

Ar gyfer menywod beichiog 

O San Ramón Nonato afradlon.

I chi, rydw i'n dod yn symud gan y caredigrwydd mawr rydych chi'n trin eich ymroddiadau ag ef.

Derbyn, Fy Un Sanctaidd, y gweddïau hyn yr wyf yn eu cynnig yn barod iawn ichi, er cof am eich gweddïau mor haeddiannol, nes iddynt gyrraedd oddi wrth Dduw sydd wedi eich gwneud yn noddwr arbennig i ferched beichiog.

Dyma hi, Fy Un Sanctaidd, un ohonyn nhw sy'n dod yn ostyngedig o dan eich amddiffyniad a'ch amddiffyniad, gan bledio i chi, yn yr un modd ag yr oedd eich amynedd bob amser yn cael ei dan-drin yn yr holl wyth mis hynny y cawsoch eich merthyru mor unigryw â'r clo clap.

A phoenau eraill a dreuliasoch y tu mewn i'r dungeon tywyll ac yn y nawfed mis gwnaethoch adael yr holl garchardai hynny yn rhydd, felly Sanctaidd a'm cyfreithiwr, gofynnaf yn ostyngedig ichi fy nghyrraedd oddi wrth fy Nuw ac Arglwydd ...

Bod y creadur sydd wedi'i amgáu yn fy entrails yn cael ei gadw mewn bywyd ac iechyd am wyth mis, yn y nawfed fynd yn rhydd yng ngoleuni'r byd hwn, gan wneud i chi, fy Sanctaidd, hynny yn ogystal â'r diwrnod y daeth eich enaid allan Roedd dydd Sul ar eich corff, sy'n ddiwrnod o lawenydd a llawenydd, fel bod diwrnod fy ngenedigaeth o bob cynnen a llawenydd, gyda'r holl amgylchiadau hynny y gwyddoch sy'n gweddu orau i ogoniant mwy Duw a chi a'm hiachawdwriaeth enaid a enaid fy mab.

Amen.

La gweddi dros ferched beichiog de San Ramón Nonato yw un o'r goreuon y gallwch chi weddïo.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Fatima

Amddiffynnwr ffyddlon yr anghenus, San Ramón Nonatos anhysbys fel cynorthwyydd neu achubwr gwych menywod beichiog.

Rydyn ni'n gwybod bod bod yn feichiog bywyd arall yn sefyllfa sy'n gwneud yr unigolyn yn agored i niwed.

Mewn unrhyw achos o argyfwngOs oes beichiogrwydd risg uchel neu unrhyw broblem arall, daw'r sant hwn yn lloches fawr.

Trwy gydol y broses beichiogi, argymhellir gwneud achlysur i San Ramón Nonato i ferched beichiog bob dydd fod yr eglwys Gatholig wedi paratoi'n arbennig ar gyfer yr eiliad bwysig hon ym mywyd pob bod dynol.

Yr unig ofyniad yw'r ffydd y gofynnir amdani.  

A yw'r sant hwn yn bwerus?

Mae yna lawer credinwyr sy'n honni eu bod wedi derbyn cymorth gan y sant hwn ar ryw adeg pan oedd ei angen arnynt.

Ers iddo fod ar y ddaear mae wedi bod yn ymwneud â helpu'r anghenus waeth beth yw colli neu gyfaddawdu ar eu hiechyd neu eu rhyddid eu hunain yn y broses.

Yr hyn yr oedd bob amser yn gofalu amdano oedd helpu a chynnal ffydd ym mhob person yr oedd yn cwrdd ag ef.

Mae hyn yn aros yr un fath heddiw, hyd yn oed pan mae blynyddoedd lawer wedi mynd heibio ers ei farwolaeth, mae San Ramón Nonato yn parhau i ddarparu cymorth amserol i'r rheini mewn sefyllfaoedd o risg corfforol neu ysbrydol.

Fodd bynnag, ffydd yw'r gyfrinach sy'n gwneud pob gweddi yn bwerus, mae'r Beibl Sanctaidd yn ein hannog i ofyn ar adegau pan fydd angen help arnom a hefyd i ddiolch i'r ffafrau a roddwyd. 

Y peth pwysicaf yw gweddïwch y weddi San Ramón Nonato gyda ffydd!

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus