Gweddi i gael arian taledig

Gweddi i gael arian taledig Fel arf ysbrydol y gallwn ei ddefnyddio pryd bynnag y mae ei angen arnom, mae'n bwysig iawn gan fod angen cymorth ysbrydol fel bod gennym bob amser berthynas dda â ffrindiau a theulu, yn enwedig pan fydd materion ariannol ynghlwm. 

Mae benthyca arian i rywun yn gofyn am ymddiriedaeth a dyna pam mae cael yr arweiniad ysbrydol i wneud ein penderfyniadau ariannol yn dda yn hanfodol i sicrhau bod y busnes yn mynd i fod ar delerau da ac nad yw cyfeillgarwch yn mynd i ddioddef dirywiad. 

Gall gweddïau ddod yn arf cyfrinachol ond hynod bwerus i fynd allan o sefyllfaoedd anodd neu'r problemau hynny sy'n rhy gymhleth yn ein barn ni i adael yn ddianaf. 

Gweddi am arian i'w dalu Beth yw pwrpas hwn? 

Gweddi i gael arian taledig

Gyda'r frawddeg hon mae'r rheswm yn glir iawn ond nid yn unig am cael rhywfaint o arian ond i hyn gael ei ganslo'n wirfoddol a heb yr angen i fynd i broblemau mawr gyda'r person arall. Fe'i defnyddir ar adegau pan fydd y sefyllfa wedi mynd rhywfaint yn anghyfforddus. 

Mae nid yn unig yn gyfyngedig i sefyllfaoedd benthyca ond pan ydym yn aros am rywfaint o daliad o'n gwaith neu rywbeth arall.

Y taliadau llafur hynny sy'n aros fel carcharorion, gallwn eu rhyddhau trwy wneud y weddi bwerus hon. 

1) Gweddi i adennill arian a fenthycwyd 

Senhor, meu pai, chi sydd i gyd yn bwerus, yn gyntaf oll, diolchaf ichi am y bendithion yr ydych yn eu rhoi imi o ddydd i ddydd, croen croen, croen saúde, gwallt bwyd a gwallt wedi'i wisgo;

Amcangyfrifwch fi oddi wrthych fel filho teu ac yn ostyngedig I Peço bod y sefyllfa hon mor ofidus i mi, rydych chi'n fy helpu i (dywedir neu ddim yn gyflawn da pessoa) talu i mi neu dinheiro bod ffydd eu de boa a busnes hael.

Gan ddeall bob amser a bod yn ymwybodol ei bod bob amser yn angenrheidiol helpu Nossos irmãos em situções precárias, hoffwn ichi leddfu eich coração e seu espírito fel eich bod yn ail-lenwi ac yn talu'r dinheiro hwn i mi fod angen i mi allu parhau â bywyd urddasol, gonest. i allu parhau i fy helpu semelhantes, assim mesmo i allu dilyn eu desígnios.

Tudo isso eu te peço em nome o Deus pai, Deus filho a Deus Espírito Santo.

Amém

Mae'n bwysig gweddïo'r weddi hon fel eu bod yn talu arian i chi gyda ffydd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa Muerte am waith

Mae cyfleoedd busnes yn aml yn dod law yn llaw â sefyllfaoedd anodd.

Rydym mewn cymdeithas lle mae'n ymddangos mai ceisio budd-dal eich hun yw peiriant y mwyafrif, yn aml mae pobl yn gofyn am fenthyciadau ariannol i fentro mewn busnesau nad ydynt bob amser yn mynd yn dda ac yn y pen draw yn cario mwy o ddyled a phroblemau drostynt eu hunain.

Yn y sefyllfaoedd hyn lle mae angen rhywfaint o arian a fenthycwyd arnom i gael ei ddychwelyd atom, gallwn droi at yr arf pwerus hon y byddwn yn sicr o weld yr ateb gydag ef mewn llai o amser nag yr ydym yn ei ddychmygu. 

2) Gweddi i gael eich talu

Duw hollalluog a thrugarog a roddodd sancteiddiad José Gregorio de la Rivera, a gafodd ei ragflaenu gan y merthyr o ganol Golgotha ​​...

Yna cadarnhawyd gan y Fatican i fod yn warcheidwad ystadau eich devotees, ceidwad eu harian, eu tlysau a'u cerrig o lwc dda, gyda'r rhodd o wneud iddynt dalu'r arian sy'n ddyledus i ni. Gan wybod y rhinweddau yr ydych wedi buddsoddi ynddynt, deuaf atoch i ofyn i chi ...

(Gwnewch eich cais) Os gwelwch yn dda fi, José Gregorio de la Rivera.

Cynorthwywch fi i gyrraedd oddi wrth yr Arglwydd yr hyn a ofynnaf yn y weddi hon am fwy o anrhydedd a gogoniant i chi ac er budd fy enaid. Os gwelwch yn dda San José Gregorio i wneud eich enw yn hysbys a gwneud mwy o ddilynwyr eich achos.

Popeth rydych chi'n ei wneud yn dda i mi, rwy'n addo ei wneud i eraill hefyd. Byddaf yn ymweld â'r saith eglwys ac yn gweddïo'r salmau a nodwyd gennych. Nid wyf yn dymuno unrhyw un yn wael, ond yn syml adennill fy nyled.

Yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

Santes Fair, amddiffyn ni.

Amen.

Gyda'r weddi hon i'm talu ac i adennill arian a fenthycwyd byddwn yn rhyddhau'r arian sydd wedi'i ddal yn ôl gennym o dan unrhyw amgylchiadau.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fusnes

Yn y rhanbarthau nefol ymladdir brwydrau pwysig ac mae'r maes ariannol yn un o'r rhai mwyaf problemus sydd gan y bod dynol gan ei fod yn cynnwys anghenion corfforol, perthnasoedd personol a rhai amgylchiadau y gellir eu hystyried yn gymhleth. 

3) Gweddi effeithiol i gasglu arian

Arglwydd Hollalluog;
Heddiw, cyhoeddaf y weddi hon i'r nefoedd drosoch chi
Helpa fi yn yr oriau tragwyddol hyn lle
Nid wyf wedi sicrhau'r hyn a ddymunaf;
Heddiw, ac er gwaethaf fy ymddygiad elusennol,
Rwyf wedi troi fy nghefn ac ni allwn wella
Yr arian sy'n ddyledus i mi.
Am hyn, o dad nefol, deuaf at dy gymorth
I chi fy rhyddhau o'r ddryswch hwn
A gwnewch yr un y gwnes i ei helpu
Ar y pryd cadwch eich gair a minnau 
Datryswch y ddyled y cytunwyd arni beth amser yn ôl.
Dim ond chi all wneud i mi ddod i'r amlwg yn fuddugol
O'r cyfarfyddiad hwn, ers cydbwysedd cyfiawnder
Mae'n gwyro o'm plaid.
Gofynnaf ichi gymryd rhan yn yr enaid, cydwybod a moesol
O'r pwnc hwnnw a hynny, wedi'i symud gan eich edafedd, ei hun
Talais yr arian a fenthycwyd heb i mi gael
Na mynnu mwy arno.
Gadawaf y cais hwn yn eich ewyllys gysegredig a gobeithio
Caniatâ i mi yr hyn a ofynnaf.
Amen.


Nid peth hawdd yw bod yn gyfrifol am gasgliadau. Rhaid inni fod yn ymwybodol o'r anghenion gan ein cymydog wrth fynnu talu taliad neu gwota o arian y cytunwyd arno o'r blaen.

Bydd y weddi effeithiol hon i gasglu arian, yn ogystal â’n helpu i wneud y broses yn fuddiol, yn ein llenwi â doethineb i ddefnyddio’r geiriau cywir wrth godi tâl. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi yr oen addfwyn

Yn ogystal â hyn i gyd, cofiwch fod gair Duw yn ein galw i beidio â gwneud yr hyn nad ydyn ni'n hoffi cael ei wneud i ni, mae'n egwyddor sy'n cael ei galw'n rheol euraidd a bod yn rhaid i ni gofio yn anad dim yw'r math hwn o waith. Bydd hyn ac unrhyw weddi arall y gallwn ei gwneud yn gwneud inni deimlo'n llawer agosach at yr Arglwydd a bydd hynny'n ein llenwi â sensitifrwydd a dynoliaeth wrth wneud unrhyw gasgliad. 

A yw'r weddi hon i'w thalu yn arian pwerus iawn?

I una oración Mae'n bwerus yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw credu o'r galon oherwydd dyma'r unig ofyniad y gofynnwyd amdano o ddechrau'r broses o greu'r byd fel bod mae'r gweddïau yn effeithiol a phwerus yr oedd y bydysawd credo trwy eiriau a dyma pam y mae'n rhaid i ni wneud ein ceisiadau gan yr enaid ond gyda llawer o gyfrifoldeb ac yn ymwybodol o'r hyn yr ydym yn gofyn amdano, maent yn syrthio i hunanoldeb, bob amser yn meddwl am ein cyd-ddynion o'n blaen ein hunain neu ein buddion ein hunain. 

Os gwnawn hyn, siawns nad yw'r gweddïau a wnawn yn bwerus iawn heb yr angen i gynnau canhwyllau na pharatoi amgylcheddau gweddi arbennig. 

Manteisiwch i'r eithaf ar bŵer gweddi. Felly maen nhw'n talu arian i chi.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus