Gweddi i Forwyn Carmen

Gweddi i'r Forwyn o Carmen, nid oes sefyllfa anodd na ellir ei datrys gyda brawddeg ac yn yr achos hwn y gweddi i forwyn Carmen Y strategaeth ddefosiynol y mae angen inni ei hwynebu o ddydd i ddydd lawer gwaith, oherwydd nid ydym yn gwybod ar ba adeg y bydd yn rhaid i ni fyw rhywbeth anodd ac mae'n dda cael ein hatal.

Gweddi yw'r arf pwerus hwnnw y gallwn ei ddefnyddio unrhyw bryd yr ydym ei eisiau neu ei angen.

Mae'r forwyn hon yn cael ei hystyried yn anobeithiol ac mae hyn oherwydd ei bod yn wyrthiau a gellir dechrau gweld yr atebion mewn ychydig funudau ar ôl gweddïo, mae hyn yn wir yn y rhan fwyaf o achosion.

Mae gwybod bod gennym rywun yn y nefoedd sy'n ein deall ac a all hefyd eirioli ar ein rhan mewn unrhyw amgylchiad yn ein llenwi â heddwch a hyder y bydd popeth yn iawn.

Gweddi i'r Virgen del Carmen Pwy yw'r Virgen del Carmen? 

A elwir yn Arglwyddes Carmen, mae'n un o'r dadleuon a roddwyd i'r Forwyn Fair. Daw ei enw o Fynydd Carmel yn Israel a'i ystyr yw Gardd.

Mewn rhai gwledydd mae hi'n cael ei hystyried yn nawddsant y môr ac mewn eraill, fel yn Sbaen, mae'n cael ei hystyried yn nawddsant Armada Sbaen. Dywedir i'r forwyn hon ymddangos yn Saint Simon Stock yn y flwyddyn 1251 a oedd yn uwch-gadfridog yr Urdd. 

Yn y cyfarfyddiad hwnnw cafodd y dyn scapular a'i arferion, y ddau symbol o'r hyn a elwir yn gwlt Marian y Carmeliaid ledled y byd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Lasarus

Mae defosiwn i'r Forwyn Fair yn arferiad o'r eglwys Gatholig sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd y forwyn wrth gyrraedd ein Harglwydd Iesu Grist fel math o ddyn ar y ddaear hon.

Offeryn Duw Dad i gyflawni dibenion dwyfol hyd heddiw.

Gweddi i'r Virgen del Carmen am achosion anodd 

Mae gen i fil o anawsterau: helpwch fi.

O elynion yr enaid: achub fi.

Yn fy nghamgymeriadau: goleuwch fi.

Yn fy amheuon a'm gofidiau: dywedwch wrthyf.

Yn fy afiechydon: cryfhewch fi.

Pan maen nhw'n fy nirmygu: codi fy nghalon.

Mewn temtasiynau: amddiffyn fi.

Mewn oriau anodd: cysurwch fi.

Gyda'ch calon famol: carwch fi.

Gyda'ch pŵer aruthrol: amddiffyn fi.

Ac yn eich breichiau pan ddaw i ben: derbyn fi.

Forwyn Carmen, gweddïwch drosom.

Amen.

Fel mam, mae'r Forwyn Fair yn gwybod beth yw ing i rywun annwyl sydd mewn sefyllfa beryglus.

Mae hi'n gymwysedig ac mae ganddi awdurdod i eiriol dros ein hanghenion gerbron Duw creawdwr pob peth. 

Mae gweddïau a wneir gyda ffydd gan yr enaid yn effeithiol, ni allwn ofyn a ydym yn credu y gellir rhoi’r wyrth yr ydym yn aros amdani, ni waeth pa mor anodd y mae’n ymddangos i ni fod hyn yn bosibl, cofiwch pan weddïwn ei fod oherwydd Rydym yn gofyn am rywbeth na ellir ond ei gyflawni mewn ffordd naturiol. 

Gweddi’r Virgen del Carmen am oleuedigaeth ac amddiffyniad

O Forwyn sanctaidd Carmen! Mam ein Harglwydd Iesu Grist ac amddiffynwr pawb sy'n gwisgo'ch scapular cysegredig.

Heddiw, gweddïaf o flaen eich gwisg osgeiddig y byddwch bob amser yn fy ngoleuo Trwy lwybrau tywyll y bywyd hwn y gallaf fynd ar gyfeiliorn heb eich help llaw.

Maddeuwch fy holl bechodau Rwy'n eich edmygu gymaint Ac rwy'n eich parchu o ddydd i ddydd. Peidiwch â'm gadael mewn eiliadau o ddryswch. Heb eich help chi byddwn i ddim ond yn ddafad tuag allan.

Amen.

Nid yw gofyn am oleuadau ac amddiffyniad i ni, i aelod o'r teulu neu am gyfeillgarwch arbennig yn ddim byd newydd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Ioan Chrysostom

Mewn gwirionedd mae'n cael ei ystyried yn un o'r ceisiadau amlaf ar ôl gwyrthiau iechyd.

Mae'n arferol teimlo'n ansicr neu'n agored i niwed mewn byd lle mae'n ymddangos bod drygioni ar gynnydd a dyna pam mae codi cais gweddi i'r Virgen del Carmen neu unrhyw sant arall a all ein helpu yn wirioneddol wyrthiol.  

Gweddi ac offrwm diolchgarwch 

O Forwyn Sanctaidd Carmen!

Ni allwn fyth ymateb gydag urddas i'r ffafrau a'r diolch yr ydych wedi'u rhoi inni trwy roi eich Scapular sanctaidd inni.

Derbyniwch ein diolch syml, ond dwfn iawn, a chan nad oes unrhyw beth y gallwn ei roi ichi sy'n deilwng ohonoch chi a'ch trugareddau.

Rydyn ni'n cynnig ein calonnau, gyda'i holl gariad, a'n holl fywydau, rydyn ni am eu defnyddio yng nghariad a gwasanaeth eich Mab, ein Harglwydd, ac wrth ledaenu eich defosiwn melys ...

Gan geisio bod ein holl frodyr yn y ffydd, y mae Divine Providence yn ein gwneud ni'n byw ac yn uniaethu â nhw, yn parchu ac yn diolch i'ch rhodd fawr, yn gwisgo'r Holy Scapular, ac y gallwn ni i gyd fyw a marw yn eich cariad a'ch defosiwn.

Amen.

Oeddech chi'n hoffi gweddi o ddiolch a chynnig i Forwyn Camen?

Lawer gwaith rydyn ni'n anghofio'r gweddïau ar ôl i ni dderbyn yr hyn rydyn ni wedi bod yn gofyn amdano ond ni ddylai hyn fod felly.

Mae'r Beibl yn adrodd straeon am bobl na ddangosodd unrhyw ddiolch ac eraill a wnaeth.

Yn yr un modd â'r cynigion rydyn ni'n eu gwneud, rydyn ni'n anghofio popeth pan fydd gennym ni'r hyn roedden ni ei eisiau.

Mae gweddïo mewn diolchgarwch yn ystum nad yw'n mynd heb i neb sylwi yn y nefoedd. Pan fyddwn yn gwneud cynigion ac nad ydym yn eu cyflawni, mae hefyd yn dangos yn yr awyr.

Ni waeth pa mor hir y mae'n ei gymryd i ddiolch neu roi'r hyn a addawyd gennych, y peth pwysig yw ei wneud.

Gweddi Virgen del Carmen i gyrraedd ei chariad

O Forwyn Carmen, Mair Mwyaf Sanctaidd!

Chi yw'r creadur mwyaf bonheddig, y mwyaf aruchel, y puraf, harddaf a sancteiddiaf oll.

O, pe bai pawb yn eich adnabod chi, fy Arglwyddes a Mam, pe bai pawb yn eich caru chi fel rydych chi'n ei haeddu!

Ond rwy'n gysur oherwydd bod cymaint o eneidiau bendigedig yn y Nefoedd ac ar y ddaear yn byw mewn cariad â'ch daioni a'ch harddwch.

Ac rwy'n falch mwy oherwydd bod Duw yn eich caru chi ar eich pen eich hun yn fwy na phob dyn ac angel gyda'i gilydd.

Mae fy mrenhines fwyaf cariadus, myfi, bechadur truenus, hefyd yn dy garu di, ond dw i'n dy garu di fawr o'i gymharu â'r hyn rwyt ti'n ei haeddu; Rydw i eisiau, felly, gariad mwy a mwy tyner tuag atoch chi, a bydd yn rhaid i chi fy nghyrraedd, gan fod eich caru chi a chario'ch Scapular Sanctaidd yn arwydd o ragflaenu i ogoniant, a gras y mae Duw yn ei roi i ddim ond. y rhai sydd i bob pwrpas eisiau cynilo.

Rydych chi, felly, eich bod chi'n cyrraedd popeth oddi wrth Dduw, yn cael y gras hwn i mi: bydded i'm calon losgi yn eich cariad, yn ôl yr anwyldeb rydych chi'n ei ddangos i mi; Fy mod yn eich caru chi fel gwir fab, gan eich bod yn fy ngharu â chariad mwyaf tyner Mam, fel na fyddaf, ar ôl ymuno â chi am y cariad yma ar y ddaear, yn gwahanu oddi wrthych yn nes ymlaen yn nhragwyddoldeb.

Amen.

Mae'r weddi hon i'r Virgen del Carmen i gyrraedd ei chariad yn gryf iawn.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Mae cael gwir gariad yn bryder sydd bob amser yn bresennol yn ein bywydau, yn enwedig pan gyrhaeddir oedran penodol eisoes neu pan fyddwch yn aros yn sengl ar ôl byw fel cwpl am amser penodol.

Yn yr un modd mae'r weddi hon yn effeithiol yn yr achosion hynny lle mae cael partner yn cynrychioli rhywfaint o anhawster neu mewn achosion lle mae'n anodd iawn cwympo mewn cariad neu goncro rhywun, y gweddïau hyn i gael neu gyflawni eu cariad.

Cofiwch fod arfau ysbrydol yn bwerus ac ni allwn eu hanwybyddu hyd yn oed os nad ydym yn gwybod sut mae'n gweithio, mae'n strategaeth bwerus y gallwn ei defnyddio ar yr adeg yr ydym ei eisiau gyda ffydd a hyder y bydd y weddi hon yn cael ei hateb yn rymus.

A gaf fi ddweud y 4 brawddeg?

Gallwch chi ddweud y 4 brawddeg heb broblem.

Mae pob un ohonynt er daioni, i ofyn am help ac axulio ac mae'n anghywir gwneud hynny fwy nag unwaith.

Manteisiwch ar bŵer gweddi i Forwyn Carmen i newid eich bywyd.

Mwy o weddïau:

 

Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau