Gweddi i fendithio bwyd

Gweddi i fendithio bwyd Mae'n draddodiad sy'n parhau'n ddilys tan heddiw ym mhob teulu.

Mae'n rhan o hyfforddiant plant ac mae'n rhywbeth sydd hyd yn oed mewn ysgolion yn cael ei weithredu fel addysgu.

Pwysigrwydd gwneud y weddi hon yw bod yn ddiolchgar, wrth werthfawrogi'r bwyd y mae'n rhaid i ni ei fwyta ac wrth ofyn am y rhai nad ydyn nhw'n ei gael.

Mae'n arwydd o ddiolch i Dduw pwy yw'r un sy'n rhoi'r nerth inni fynd i'r gwaith, i brynu bwyd, sy'n rhoi'r doethineb inni eu paratoi a'r fendith o gael teulu i'w rhannu.

Mewn achosion lle nad oes teulu wrth y bwrdd, mae'n rhaid i ni fod yn ddiolchgar o hyd oherwydd bod yna bobl na allant fwyta, nad yw hynny oherwydd nad oes ganddyn nhw ond oherwydd na allant am resymau iechyd neu amgylchiadau eraill, mae'n rhaid i hyn wneud inni deimlo'n ddiolchgar ac un Un o'r ystumiau sy'n dangos hyn yw dweud ychydig o weddi cyn bwyta. 

Gweddi i fendithio bwyd A yw'n gryf?

Mae pob gweddi yn bwerus cyhyd â'u bod yn cael eu gwneud gan gredu yn eu pŵer.

Mae bendithio bwyd yn weithred o ffydd yr ydym nid yn unig yn diolch iddi ond hefyd yn gofyn am i fwyd ddisgyn yn dda yn ein corff, i ildio, fel nad ydyn nhw'n stopio bod wrth ein bwrdd ac i roi'r buddion maethol i ni Dewch â phob un ohonyn nhw.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddiolch am gyfleoedd

 Yn ei dro, gallwn hefyd ofyn am y rhai sydd mewn angen ac nad oes ganddynt fwyd ar eu bwrdd, a all fwyta brathiadau bach o fwyd yn unig, gofynnwn am y rhai nad oes raid iddynt roi eu plant, i'r rhai sy'n llwglyd ac nad oes ganddynt y adnoddau i'w dychanu.

Mae gweddi i fendithio bwyd a bwyd yn gryf gan fod ffydd.

Fel y gallwch weld, nid diolch am fwyd yn unig mohono, mae'n weithred o ffydd a chariad tuag at eraill lle rydyn ni'n rhoi ein hunain yn lle'r llall ac yn gofyn am eu hanghenion.

Pan fydd gweddi yn cael ei gwneud yn ymwybodol o angen rhywun arall ac yn gofyn am ein hafaliaid rydym yn arddangos cariad Duw yn ein bywydau.

Gweddi i fendithio bwyd

Arglwydd Dduw; cyfryngau fel bod cyfnewidiad brawdol yn y Tabl hwn rhwng y gwesteion;

Eiriolwr i'r bwyd a roesoch inni heddiw fod o elw cyfiawn;

Gadewch i'r sawl nad yw eto wedi bwyta Rhowch gynnig ar ffrwyth eich creadigaeth hardd.

Rydyn ni'n dy garu di Dduw Dad, ac rydyn ni'n diolch yn anfeidrol am rannu dy fod ti heddiw yn dy ddarparu i ni.

Amen.

https://www.devocionario.com/

Gallwn ddechrau'r weddi trwy ddiolch am y cyfle y mae Duw yn ei roi inni i allu bwydo ein hunain yn gywir.

Yna gallwn ofyn am yr unigolyn sydd wedi cymryd y drafferth i baratoi'r bwyd fel y gallwn ei fwyta, ar gyfer yr un a helpodd yn yr holl broses fel bod y bwydydd hyn yn cyrraedd ein bwrdd.

Gofynnwn i'r rhai nad oes ganddynt a gofynnwn i'r bara beunyddiol gael ei adneuo yn llaw pob person ac, yn olaf, diolchwn eto am wyrth bywyd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa Margarita de Cortona, trydyddol Ffransisgaidd a gwarchodwr menywod gadawedig.

Gweddi i ddiolch am fwyd 

Tad Sanctaidd; heddiw rydyn ni'n gofyn i chi

Boed i chi ymuno â ni wrth y bwrdd hwn a bendithio'r bara y byddwn ni'n ei flasu mewn eiliad; Mae'n golygu mai ffrwyth ein hiechyd yw'r rhain A pheidiwch â gadael yr un sydd bellach yn ei chael hi'n anodd cael brathiad.

Clodforwn di, Arglwydd, ac mae ein gras yn fyr am Pa mor lwcus ydyn ni am y bwydydd hyn!

Dywedwch wrthym am eich cariad a goleuo'r ffordd sy'n arwain at eich ystafell.

Amen.

Mae diolchgarwch yn rhinwedd mai ychydig iawn sy'n ei ddangos heddiw, rydyn ni'n byw mewn byd sy'n mynd ar gyflymder uchel ac ychydig iawn sy'n stopio i ddiolch.

Yng ngair Duw mae stori sy'n adrodd hanes rhai gwahangleifion y rhoddodd Iesu wyrth iachâd iddynt a dim ond un oedd ar ôl i ddiolch.

Lawer gwaith mae hyn yn digwydd yn ein bywydau.

Nid ydym ond yn poeni am fwyta, am fwydo ein hunain ond nid am ddiolch ac mae'n rhywbeth y mae'n rhaid iddo fod yn anghenraid yn ein bywydau.

Gweddi o fwyd 

Bendithia heddiw, dad annwyl, I bawb sydd wrth y bwrdd hwn;

Bendithia'r hwn sydd wedi paratoi bwyd; Bendithia'r un sydd wedi caniatáu iddyn nhw fod yma; Bendithia, yn ychwanegol, pwy sydd wedi tyfu pob un o'r rhain.

Tad Sanctaidd! Am y ffortiwn a roddwch inni heddiw, rydym yn ddiolchgar iawn a chyda thynerwch anfeidrol o addoliad a chlod am y bara a roesoch ar y bwrdd hwn heddiw.

Amen.

Gwelir yr enghraifft orau o weddi am fwyd yn yr un Iesu o Nasareth a ddiolchodd am y bwyd roeddent yn ei fwyta.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddyfalbarhad

Mae yna wyrthiau sy'n aros am a gweddi i'n cyrraedd ni a gall gwyrth bwyd bob dydd fod yn un ohonyn nhw.

Yn yr eiliadau hyn sy'n ymddangos mor anodd diolch trwy weddi mae'r fraint o gael y bwyd sydd ei angen arnom yn weithred o ffydd a chariad at Dduw.

A ddylwn i weddïo'r holl weddïau?

Dim ond unwaith cyn pob pryd y mae angen i chi weddïo gweddi i fendithio’r bwyd. Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw gweddïo gweddi wahanol ym mhob pryd bwyd.

Gall amrywio o ddydd i ddydd, wythnos i wythnos neu hyd yn oed fis i fis.

Cofiwch bob amser mai'r peth pwysig yw cael ffydd yn Nuw ein Harglwydd. Ffydd a chred yw sylfaen unrhyw weddi.

Mwy o weddïau:

Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau