Gweddi i feddwl amdanaf

Gweddi i feddwl amdanaf. Rydym yn byw gyda'r angen i deimlo ein bod yn cael ein caru a'n dymuno, mae hyn, i raddau, yn normal. Mae ofn gwrthod wedi cynyddu’r angen hwnnw ymhellach ac rydym yn aml yn cael ein hunain wrth chwilio am rai gweddi felly meddyliwch amdanaf Ddydd a nos, dewch yn ôl a ffoniwch fi.

Mae hyn yn ymddangos fel mesur anobeithiol iawn ond does dim byd pellach o realiti.

Gweddïau yw ein harf ysbrydol fwyaf pwerus, felly ni ddylem ei amau ​​a'i defnyddio bob tro y byddwn yn diwallu unrhyw angen, ni waeth pa mor ddifrifol y gall fod.

Gweddi fydd yr ateb bob amser ac mae hyn yn berthnasol i bob rhan o'n bywyd.

Mae cymynroddion arbennig ar gyfer popeth ac yn yr achos penodol hwn mae yna un yr un mor effeithiol a phwerus â'r lleill.

A fydd y weddi rydych chi'n meddwl amdanaf i yn gweithio?

Gweddi i feddwl amdanaf

Mae'r holl ddedfrydau a roddir yn yr erthygl hon wedi'u profi ac mae ganddynt gannoedd o dystiolaethau o lwyddiant.

Maent i gyd yn bwerus iawn ac yn meddu ar bwerau anhygoel.

Os gweddïwch bob un ohonynt gyda ffydd fawr ac os ydych mewn angen, gallwch fod yn sicr y byddant yn gweithio.

Mae Duw a'r saint eraill yn helpu'r rhai sydd wir eu hangen. Os ydych chi mewn angen, gofynnwch am help Duw.

Bydd yn gwneud ichi feddwl amdanoch chi'ch hun, gwneud i chi garu, ceisio ac anobeithio, trwy'r dydd, ddydd a nos, bob amser.

Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Yn ddarostyngedig i (dywedwch enw'r person) i'm teimladau a fy nghorff, meddyliau corff ac enaid y person hwnnw, dewch ataf nos a dydd waeth beth fo'r amgylchiadau y byddwch wrth fy ochr.

Gofynnaf ichi, yn enw Arglwyddes Santa Muerte, gofynnaf ichi ei rhoi imi y grym a rheolaeth lwyr, er mwyn cael y person hwnnw wrth fy ochr, gofynnaf ichi ofalu amdanaf bob amser, a pheidio byth â chyflawni'r holl ffafrau hynny a ofynnaf gennych.

Hyd nes y byddwch ei eisiau, gofynnaf ichi fynd â mi i'ch presenoldeb. Galwaf arnoch, peidiwch byth â'm gadael a gofynnaf ichi beidio ag anwybyddu fi.

http://hablemosdereligion.com

Mae gwneud i gariad feddwl amdanaf yn rhywbeth ychydig yn anodd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Dyna pam mae'n rhaid i ni weddïo ar rywun cryf a gyda llawer o bwerau mewn cariad.

Santa Muerte yw'r endid iawn i'w wneud

Gweddi ichi feddwl amdanaf ar hyn o bryd

Rwy'n mynd atoch chi er mwyn i chi allu lleddfu fy nghalon a gwella fy mriwiau el mundo Gofynnaf ichi ymyrryd ar fy rhan, gofynnaf am eich help a'ch trugaredd O fy Archangel!

Helpa fi i chwalu fy newyn am gariad, fy helpu i greu bondiau emosiynol a real. Gwnewch (dywedwch enw'r anwylyd) nesáu at lygaid cariad pur.

Gwrandewch ar geisiadau fy nghalon a pheidiwch â'm gadael yn Archangel cariad cariad, tywysog y nefoedd.

Rydych chi sy'n haeddu cariad y goruchaf, yn ceisio heddwch yn fy nghalon Llenwch fi gyda'r boddhad o fod yn hapus gyda'r person hwn rydw i wedi cwympo mewn cariad ag ef. Rwy'n gwybod y bydd eich daioni yn cyffwrdd â'ch calon ac yn dod ataf, fel gwas i Dduw ein bod ni'n dau , byddwch yn gwneud y wyrth.

Anfeidrol yw dy gariad fy Archangel, mae dy fawredd yn fy llenwi a bydd fy niolch yn dragwyddol Cyffyrddwch â'i galon a byddwch yn fy iacháu ar unwaith.

Boed daioni gyda mi a'ch cariad fod gyda'r byd, Amen!

https://iglesia.info/

Yn yr achos hwn, byddwn yn gweld canlyniadau'r weddi ar unwaith hyd yn oed os na allwn ei chadarnhau a dyma'r peth pwerus am y weddi benodol hon, sy'n ein gwahodd i gredu bod y wyrth yn cael ei gwneud er nad ydym yn gweld y canlyniad ei hun.

Mae rhai yn credu hynny gweddïo neu ofyn gyda'r bwriad o feistroli dymuniadau neu feddyliau mae pobl eraill yn weithred hunanol ar ein rhan ni, ond mae eraill yn credu ei bod yn weithred o gariad a bod yna lawer o safbwyntiau.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i wella pryder

Er enghraifft yn yr achosion hynny lle mae balchder wedi rhyngosod ac yn caniatáu i berson nad yw o'i fraich droelli, yna gall un o'r weddi bwerus hon i'm hanwylyd feddwl amdanaf fod yn ddefnyddiol iawn, ond nid ein bod ni'n mynd i fod yn brifo i bawb ac yna gyda gweddi byddwn yn ceisio gwneud aneglurder a chyfrif newydd.

Y bwriad yw creu angen i ddull ddigwydd, nid plygu'r person arall i benderfynu a gwneud yr hyn yr wyf ei eisiau. 

Gweddi i edrych amdanaf yn daer

“Edrychwch amdanaf nawr, ar yr union foment hon (rydych chi'n sôn am enw'r person) rydw i eisiau i chi edrych amdanaf, o ble bynnag yr ydych chi.

Arglwydd, o'r eiliad hon gofynnaf ichi (enw'r person) roi eich meddyliau arnaf yn unig, na allaf feddwl am ddim byd heblaw fi, mai dim ond i mi y mae eich gallu i ganolbwyntio.

Eich bod fel hyn yn deall eich bod fy angen yn eich bywyd ac na ddylech dreulio diwrnod arall heb fy nghariad. Gwnewch i'r foment hon (enw'r person) anghofio'ch balchder, fy ffonio, edrych amdanaf yn daer ac eisiau fy nghael wrth eich ochr am weddill eich dyddiau.

Trwy nerth Duw, galwaf ar ei dri angel. MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, fel eu bod yn rhoi eu dwylo ymlaen (enw'r person) ac yn methu â chael eiliad allan o'u meddwl.

Boed i'w galon, ei gorff, ei enaid a'i ysbryd berthyn i mi yn unig a dim ond i mi, ei fod yn meddwl ac yn dymuno i mi yn unig, er mwyn iddo droi cefn ar bawb sy'n dymuno mynd yn fwriadol wael.

Yn enw Iesu, amen. ”

Mae gweddi yn effeithiol ar gyfer yr holl anghenion sydd gennym fel pobl ac mae teimlo ein bod ni eisiau pwynt anobaith yn aml yn angen rydyn ni'n ceisio ei fodloni bob amser.

Gweddïwch ofyn i'r person arall, y cwpl presennol, neu ryw gyn-aelod sydd wedi fy ngadael yn ddiweddar, deimlo mai edrych amdanom yw'r ffordd iachaf i'w ysgogi.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i ddenu dyn

Mae'n llawer mwy argymell gweddïwch i edrych am y person hwnnw a datgelu ein hunain i wrthodiad poenus

Gall gweddïau fod yn llawer mwy na geiriau, mae popeth yn y ffydd rydyn ni'n gweddïo gyda hi.

Gweddi i feddwl amdanaf a dod yn ôl

“Yng ngrym mawr Duw, yr wyf yn galw arnoch ysbryd anobaith, ysbryd goruchafiaeth, anesmwyth.

Rwy'n eich galw i fy helpu i ddominyddu (enw'r person) a rheoli eu 5 synhwyrau, fel na allaf fynd allan o'u meddwl eiliad.

Rwy'n eich galw, er mwyn i chi fod yn arweiniad imi ar y llwybr hwn yr hoffwn ei deithio, fel fy mod i (enw'r person) yn perthyn i mi yn unig, fel y gallwch symud i ffwrdd oddi wrth bawb sy'n dymuno mynd at fwriadau sy'n mynd y tu hwnt i gyfeillgarwch neu sy'n dymuno. cael ef i ffwrdd oddi wrthyf

Rwy'n eich galw chi, i fod eich unig feddwl yn ystod y dydd a'r nos, fel eich bod chi eisiau edrych amdanaf a bod wrth fy ochr.

Yn eich enw chi, ysbryd mawr. Amen. ”

Mae gofyn am gymorth ysbrydol i gael dychweliad rhywun sydd wedi ein gadael yn arfer sydd wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd lawer.

Maent yn ei alw la gweddi anobaith ac mae'n fwy pwerus nag yr ydych chi'n ei ddychmygu.

Gellir gwneud y gweddïau hyn ar unrhyw adeg o'r dydd, yr hyn sy'n rhaid i chi ei gofio yw'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Gan fod yn rhaid gweddïo gyda syniadau clir er mwyn osgoi gofyn am rywbeth nad ydym ei eisiau o gwbl.

A gaf fi ddweud y 3 brawddeg?

Nid yw llawer o bobl yn gwybod a allant weddïo mwy nag un gweddi. Yn yr achos hwn, gallwn ddweud ie.

Gweddïwch yr holl weddïau rydych chi eu heisiau, ond gwnewch hynny ar ddiwrnodau gwahanol yn unig.

Peidiwch byth â gweddïo gweddi i'r un pwrpas yr un diwrnod.

Ceisiwch adael y gofod o 1 diwrnod rhwng pob gweddi i feddwl amdanaf a breuddwydio fi trwy'r dydd ac yn awr.

Ffydd yw'r peth pwysicaf ym mhob gweddi. Os oes gennych chi ffydd a gweddïwch bob amser i gredu y bydd popeth yn ildio, bydd yr holl weddïau'n gweithio.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus