Gweddi i ddenu dyn

Gweddi i ddenu dyn Efallai ei fod yn cael ei feirniadu'n hallt ond mae'n hynod effeithiol a phwerus.

Gweddi na fwriedir iddi gael ei gwneud gan fenywod yn unig, er mai dyma'r rhai sy'n defnyddio'r arf hwn fwyaf i ymladd am y berthynas gariad honno sydd angen ymyrraeth ddwyfol. 

Dylid nodi nad oes angen disgwyl i'r berthynas ddirywio yn ei chyfanrwydd i wneud y weddi hon ond gellir ei wneud o'r symptomau cyntaf nad yw pethau'n mynd yn dda. 

Gweddi i ddenu dyn cyflym

"Ysbryd Glân, ti sy'n fwy na neb yn gwybod cryfder fy enaid ...

Gofynnaf ichi roi sylw i'm cais, eich bod yn gwneud i mi agosáu (enw'r anwylyd) gyda'ch pŵer, bod y person hwnnw'n teimlo fy holl rinweddau ac yn cwympo yn cael ei ddenu o'u blaenau, gofynnaf ichi, Dduw Sanctaidd blygu ei ewyllys ac mai ei awydd yw fod wrth fy ochr

Edrych arnaf a theimlo fy holl gariad ac ymroddiad iddo.

Ysbryd Glân annwyl, goruchafiaeth eneidiau, gofynnaf ichi ddod ataf, gofynnaf am eich help brwd i ateb fy ngweddi ...

Gofynnaf ichi nad yw ei gariad yn fwy difater tuag ataf, nad yw'n fy osgoi, ei fod bob amser yn barod i siarad â mi, bod yr egni'n cynllwynio o blaid yn unig ...

Gofynnaf ichi, a fydd y dyn sy'n eich caru yn dod ataf ac efallai mai dim ond un yw ein hegni, a fydd eich pŵer yr un sy'n ymuno â mi gyda'r dyn hwnnw yr wyf yn ei garu gymaint.

Er mwyn prynedigaeth ddwyfol fy Ysbryd Nefol Sanctaidd annwyl, rhowch yr egni sy'n angenrheidiol i'r person hwnnw fy ngharu i, rydych chi'n adnabod ein heneidiau a heddiw yw'r amser i chi ymuno â nhw ...

Rwy'n addo i chi gyda fy nghalon ei garu, hynny (person annwyl) bydd bob amser yn hapus gyda mi, na fydd byth ddigon na thristwch yn ei galon os yw'n dibynnu arnaf.

Heddiw ysbryd sanctaidd gofynnaf ichi gyda brwdfrydedd mawr am eich cariad a'ch cwmni. Amen "

Rhaid i'n dyheadau fod y cryfder mewnol hwnnw sy'n ein harwain i ofyn yn ddwys am yr hyn sy'n llosgi fel fflam fyw ynom.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi yr oen addfwyn

Yr hwn sydd y dyn hwnnw'n dod yn ôl yn gyflym Mae'n ein gwarantu y gellir achub teimladau'r dyn hwnnw yn haws oherwydd nad ydym wedi rhoi amser i'w galon gael ei halogi ag asiantau a allai rwystro neu rwystro'r pwrpas yr ydym yn ei ddymuno. 

Nid mympwy nac awydd a anwyd o falchder ond mae'n ymwneud ag achub cartref, teulu, perthynas sydd mewn perygl o ddod i ben am byth.

Os yw un o'r ddau berson yn dal i fod eisiau i'r berthynas hon barhau, yna mae popeth yn bosibl. 

Gweddi i syrthio mewn cariad â dyn gyda'r meddwl

“Mae tymor y cariad arnon ni.

Mae'r galon yn deffro eto Rwy'n honni fy enedigaeth-fraint ac yn ochri gyda fy hunan-barch fy hun, fy ngallu cynhenid ​​i garu a byw yng nghofleidiad cariad.

Rwyf wedi cael problemau gyda chariad yn y gorffennol.

Rwyf wedi cael fy siomi.

Mae fy nghalon wedi cael ei brifo. Unwaith roeddwn i ar fy mhen fy hun, yn ddig, yn anhapus, yn drist ac yn poeni.

Roeddwn i'n arfer credu nad oedd hi'n bosibl dod o hyd i gariad gwir, parhaol a theimladwy.

Ond dwi'n dewis gwella hyn nawr.

Rwy'n dewis cariad ac yn dewis dod o hyd i'm gwir gariad.

Rwy'n gwneud dewis newydd i adennill diniweidrwydd fy nghalon ac ailgysylltu â chariad dwfn a theimladwy. "

Yn yr eiliadau hyn lle rydyn ni'n amau ​​ein swyn neu ble nid oes gennym unrhyw gyswllt corfforol â'r dyn hwnnw Gallwn wneud y weddi bwerus hon fel bod y teimlad o gariad yn dechrau tyfu trwy'r cysylltiadau meddyliol neu ysbrydol. 

Gall hefyd weithio yn y perthnasoedd hynny o bell, gall cadw meddwl y dyn hwnnw bob amser feddwl amdanom ni ein helpu ni lawer a gall hyd yn oed wneud iddo ddisgyn yn anobeithiol mewn cariad. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda

Gweddi i anobeithio dyn mewn eiliadau

“Ysbryd diamheuol pwerus, gofynnaf ichi heddiw fy helpu, anobaith wedi troi’n ysbryd, heddiw rwy’n eich galw, ysbryd Don Juan da Conquista yn dod i fy nghymorth, ysbryd cariad, dewch ataf, ysbryd Sant Ioan y glöwr, rhedeg at fy nghymorth. , ysbryd pwerus y pedwar gwynt, llwybr a lle.

Ysbryd nerthol a chyfiawn Sant Marc o Leon, Saint Martha nerthol a chynddeiriog, Ysbryd duwiol Sant Helena O Jerwsalem.

Ysbryd Sant Gwaredwr Horta, Ysbryd Mair Pennaeth, Ysbryd Gwaredwr Gwaredwr Horta, ysbrydion llawn daioni a llesgarwch, heddiw gofynnaf am eich help, galwaf arnoch a'ch gorchymyn i'ch helpu.

Meistr y pum synhwyrau, meddyliau barn, ewyllys ac ysbryd byw, heddiw deuaf i ofyn ichi, i'm helpu i feistroli: (enw'r person hwnnw) Gofynnaf sant y dydd hwn.

Gofynnaf sant y diwrnod y ganed y person hwn a diwrnod y sant y cefais fy ngeni arno.

Fy angel gwarcheidiol, i'w angel gwarcheidiol.

Rwy'n clymu'r gannwyll hon fel nad oes yn ei feddwl unrhyw beth nad yw'n fy nghynnwys, bod ei gorff fy angen i, bod ei aelod rhywiol yn cynhyrfu gyda mi yn unig, bod ei ben yn meddwl amdanaf yn unig, mai dim ond cyffwrdd fy nghorff y mae ei ddwylo eisiau, ei mae traed eisiau cerdded ataf yn unig, mai dim ond i mi y bydd eich meddwl, eich barn a'ch ewyllys.

Caniatâ i mi ysbrydion y pŵer i feistroli ei ewyllys, nad yw (enw'r person) ond yn meddwl amdanaf, fy eisiau ac eisiau dim ond iddo ef, neu seintiau, dim ond gofyn iddo fy helpu a rhoi ei gariad imi oherwydd fy mod yn ei haeddu. "

Dyma weddi y mae'n rhaid ei gwneud yn gyfrifol a gwybod ei bod yn fater sensitif yr ydym yn mynd i'w ofyn.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i wahanu dau berson

Anobeithiol dyn a hefyd er mwyn ei gyflawni mewn eiliadau yn unig mae'n ofynnol ein bod yn rhoi ein holl egni ar yr hyn a ofynnwn ac, yn bwysicaf oll, ein bod yn gofyn gan wybod mai dim ond trwy wneud y weddi hon y gellir sicrhau'r hyn sydd ei angen arnom. 

Mae ffydd yn bwerus, oherwydd mae'n dibynnu ar effeithiolrwydd hyn a yr holl weddïau y gallwn ei wneud ni waeth beth yr ydym yn gofyn amdano.

Gweddïau i anobeithio dyn mewn eiliadau os ydyn nhw'n gweithio ac yn hynod bwerus.

Nid yw'n ymwneud â hud nac unrhyw felltith sy'n cael ei chymhwyso, ac nid ydym yn ceisio dominyddu cydwybod y person arall yn ôl ein hwylustod, yr hyn yr ydym yn ei ofyn yw y gall y dyn hwn weld yr holl rinweddau sydd gennym a mynd yn wallgof am fod gyda ni.  

Beth yw pwrpas y weddi hon?

Gweddi i ddenu dyn

Mae hyn a phob gweddi arall yn gwasanaethu llawer o bethau, un ohonynt yn fyd-eang yw cadw ein ffydd yn fyw.

Yn yr achos penodol hwn gallwn gael rhai ceisiadau arbennig. 

Mae'n bwysig cofio y gallwn wneud y weddi hon i endidau allanol fel y bydysawd neu ryw Dduw ond gallwn hefyd ei wneud i ni'n hunain, i'n bod mewnol.

Y peth pwysig yw profi cysylltiad arbennig â el mundo ysbrydol a dyna lle mae'r brwydrau go iawn yn cael eu hymladd.  

Yna gallwn ofyn am ein perthynas gariad, ar gyfer y dyn hwnnw a symudodd i ffwrdd oddi wrthym ac nad yw am ddychwelyd, gallwn ofyn am i gariad gael ei aileni yn ei galon ac eisiau dychwelyd i'r cartref hwnnw a adawodd. 

A gaf fi ddweud yr holl weddïau?

Ydy, mae'r holl weddïau rydyn ni eu heisiau yn denu egni da i ni ac yn glanhau'r amgylchedd ysbrydol sy'n symud o'n cwmpas.

Mae hwn yn fudd y gallwn ddechrau ei fwynhau o'r eiliad y byddwn yn dechrau gwneud ein gweddïau.

Argymhellir gweddïo'n ddyddiol a'i wneud o ddyfnderoedd yr enaid, gan ddilyn gweddi arbennig neu ddefnyddio ein geiriau ein hunain a gyda ffydd fawr.

Meddu ar ffydd mewn gweddi i ddenu cariad dyn.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus