Gweddi i dawelu a thawelu meddwl person

Gweddi i dawelu a thawelu meddwl person Mae'n bwysig gan nad ydym yn gwybod ar ba adeg y gallai fod angen i ni ei wneud. 

Lawer gwaith rydyn ni'n cerdded o gwmpas neu gyda'r teulu ac rydyn ni'n dod o hyd i sefyllfaoedd lle mae angen i ni dawelu rhywun sy'n cael ei newid neu sydd yn syml yn mynd trwy angen ysbrydol lle mai gweddi yw'r unig fesur y gellir ei gymhwyso i'w thawelu, oherwydd Dyna pryd y daw'r weddi hon yn bwysig. 

Gweddi i dawelu a thawelu meddwl person

Nid oes ots a yw'n ddieithryn, y gweddïau Maent yn hynod bwerus a gellir eu gwneud yn unrhyw le.

Gall fod lle rydyn ni bob amser weddi ddod yn unig arf y gallwn ni ei ddefnyddio pryd bynnag mae gennym ni ffydd.

1) Gweddi i dawelu meddwl rhywun ymosodol

“Fy Arglwydd, mae fy enaid yn gythryblus; ing, ofn a phanig yn cymryd drosodd fi. 

Gwn fod hyn yn digwydd oherwydd fy niffyg ffydd, y diffyg cefnu yn eich dwylo sanctaidd a pheidio ag ymddiried yn llwyr yn eich pŵer anfeidrol. Maddau i mi, Arglwydd, a chynyddu fy ffydd. Paid ag edrych ar fy ngofid a'm hunan-ganolog.

Gwn fy mod wedi dychryn, oherwydd fy mod yn mynnu, oherwydd fy nhrallod, parhau i gyfrif ar fy ngrymoedd truenus, fy rhai truenus, gyda fy nulliau a'm hadnoddau. Maddeuwch imi, Arglwydd, ac achub fi, o fy Nuw.

Rho imi ras ffydd, Arglwydd; Mae'n rhoi i mi'r gras i ymddiried yn yr Arglwydd heb fesurau, heb edrych ar berygl, ond edrych arnoch chi yn unig, Arglwydd; Helpa fi, o Dduw!

Rwy'n teimlo'n unig ac wedi fy ngadael, ac nid oes unrhyw un a all fy helpu, ac eithrio'r Arglwydd. 

Rwy'n cefnu ar fy hun yn eich dwylo, Arglwydd, ynddynt maent yn gosod awenau fy mywyd, cyfeiriad fy nhaith gerdded, ac rwy'n gadael y canlyniadau yn eich dwylo. Rwy'n credu ynoch chi Arglwydd, ond cynyddwch fy ffydd. 

Gwn fod yr Arglwydd atgyfodedig yn cerdded wrth fy ochr, ond yn yr un modd rwy'n dal i ofni, oherwydd ni allaf gefnu ar fy nwylo'n llwyr. Cynorthwywch fy ngwendid, Arglwydd. 

Amen. "

Mae'r weddi hon i dawelu a thawelu meddwl rhywun yn wirioneddol bwerus!

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Yn yr amseroedd hyn gall fod yn gyffredin iawn gweld pobl yn cynhyrfu Mae'n ymddangos eu bod yn aros i unrhyw sefyllfa ffrwydro mewn ymddygiad ymosodol.

Siawns ein bod wedi dod ar draws sefyllfaoedd lle gellir ystyried ymosodol fel bygythiad cudd i’n bywydau neu i’r bobl eraill o’n cwmpas ac mae yn yr eiliadau hynny pan ddaw gweddi yn lloches berffaith lle nad oes gan ymosodol ran. 

2) Gweddi i dawelu meddwl rhywun blin

"Gwych San Miguel
Capten pwerus byddinoedd yr Arglwydd
Chi sydd wedi goresgyn drygioni lawer gwaith 
A byddwch chi'n ei guro pryd bynnag y dymunwch
Ewch i ffwrdd oddi wrthyf i gyd yn anghywir
Pob gelyn sy'n ceisio yn erbyn fy uniondeb
A thawelwch y rhai sy'n dal i aros yn fy mywyd 
Caniatâ iddynt dawelwch a thawelwch 
Dangoswch iddyn nhw'r ffordd i fynd
Amen"

Mae dicter yn un o'r emosiynau sydd gan fodau dynol ac mae'n anodd ei reoli, yn enwedig yn yr eiliadau hynny o ddicter lle nad ydyn ni'n gofyn am yr hyn rydyn ni'n ei wneud na'r hyn rydyn ni'n ei ddweud.

Gallwn ni bod yn agored i bobl ddig yn gyson a gall y dicter hwnnw ffrwydro ar unrhyw foment, heb inni ei weld yn dod a heb allu gwneud dim i'w osgoi. 

Fodd bynnag, pan fydd gennym wybodaeth am y byd ysbrydol o'n cwmpas, gallwn gael goruchafiaeth dros y sefyllfaoedd hyn trwy godi brawddeg yn unig. Gall y person sy'n teimlo dicter deimlo yn ei gorff sut mae popeth yn digwydd a Duw sy'n dechrau cymryd rheolaeth dros ei weithredoedd fel nad yw dicter yn ei ddominyddu mwyach.  

3) Gweddi i dawelu ing a dicter y cwpl

"Annwyl angylion, bodau nefol, dwyfol a phwerus trwy waith Duw 
Chi sy'n caru ac yn rhoi cariad
Fe'u ganed i gyflawni eu dyletswydd a hyd yn hyn nid ydynt wedi methu 
Helpwch fi i oresgyn y broblem hon.
Helpwch fi ei fod ef / hi yn fy neall i
Deall fy mhroblemau, i mi ddeall eich un chi 
Deall fy nghaledi, i ddeall eich un chi 
Gadewch iddo ildio a siarad â mi, i mi ei ildio a'i garu 
Helpwch ni i oresgyn y broblem ddifrifol hon 
Annwyl angylion, ti yw fy ngoleuni 
Fy nghanllaw, a fy ngobaith 
Chi yw fy ateb"

Gellir defnyddio'r weddi hon i dawelu ing a dicter y cwpl bob amser ac amgylchiadau.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fusnes

Er enghraifft, gall rhywun sy'n mynd trwy ormod o boen corfforol neu enaid dawelu ar ôl derbyn un o'r gweddïau hyn.

Cofiwch, mewn eiliadau o ing neu pan aflonyddir ar y corff dynol a'r meddwl mewn ffordd anghyffredin, mae gweddi yn adnodd y gallwn ei ddefnyddio ac y gwyddom ei fod yn effeithiol bob amser a lleoedd. 

4) Gweddi i dawelu rhywun annifyr

“Annwyl Arglwydd, rwy’n gosod y dicter a’r chwerwder fy mod yn rhy aml yn harbwrio yn fy nghalon wrth dy draed ac yn gweddïo eich bod yn dy ras yn datgelu popeth sy’n achosi’r gwenwyn chwerw sy’n lletya yn fy nghalon mor aml i’r wyneb, A rhyddha fi ohono 
Arglwydd, rwy’n cyfaddef fy holl ddicter a chwerwder a gwn pan fyddaf yn caniatáu i hyn ddod i’r wyneb yn fy nghalon, ei fod yn torri’r cymun sydd gennym gyda’n gilydd.
 Rwy'n gwybod pan fyddaf yn cyfaddef fy dicter, eich bod yn ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau ffrwydradau dicter yn fy nghalon ac i'm glanhau rhag pob drwg, yr wyf yn canmol eich enw amdano. 
Ond, Arglwydd, hoffwn ichi fy rhyddhau o'r halogiad hwn o fewn fy nghalon fel y bydd gwraidd dicter yn ein gadael y tu mewn, a gofynnaf ichi fy archwilio a chymryd popeth nad yw'n plesio'ch llygaid. 
Diolch yn enw Iesu, 
Amen "

Lawer gwaith mae anghysuron beunyddiol yn cronni yn y corff a'r ysbryd nes bod eiliad yn cyrraedd sy'n ymddangos fel pe bai'n pasio'r terfynau a phopeth yn ffrwydro, rydym yn colli rheolaeth arnom ein hunain a gallwn gyflawni unrhyw wallgofrwydd. 

Yng nghanol yr eiliadau hynny mae'r gweddïau'n bwysig oherwydd gallwn ni eu defnyddio ar hyn o bryd bod ei angen arnom ac ni waeth pwy sydd o'n cwmpas. Mae gweddïau yn offer ysbrydol a fydd bob amser ar gael inni. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd

Pryd y gallaf weddïo'r gweddïau?

Y gweddïau gellir ei wneud pryd bynnag y bo angen.

Mae yna rai sydd fel arfer yn neilltuo swm dyddiol arbennig i weddïo, ond yn yr achosion hyn lle mae angen y gweddïau, gellir eu gwneud ers iddyn nhw ddod yn ein hunig adnodd y gallwn ei ddefnyddio 

Efallai y byddwn yn gweddïo yn y teulu neu yn y gwaith gyda ffrindiau, ond mae'n dda cael eiliad ar ein pennau ein hunain i weddïo oherwydd dyna lle mae ein calon yn agor cyn presenoldeb yr Arglwydd a gallwn siarad ag ef.

Nid oes ots a ydym yn defnyddio canhwyllau, os ydym yn chwarae rhywfaint o gerddoriaeth feddal neu ysbrydol, rydym yn ei wneud yn dawel neu'n uchel, y peth pwysig yw bod y weddi yn real, yn dod o ddyfnderoedd ein calon ac yn cael ei gwneud gyda ffydd, gwybod bod Duw yn gwrando arnom ac yn barod i ateb yr hyn yr ydym yn gofyn amdano. 

Manteisiwch ar bŵer gweddi i dawelu a thawelu meddwl person. Arhoswch gyda Duw

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus