Gweddi i'r Drindod Sanctaidd

Gweddi i'r Drindod Sanctaidd Mae Catholig am gariad, achosion anodd a brys ac amddiffyniad yn un o'r rhai mwyaf pwerus gan ei fod yn gofyn i'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân fel ei gilydd.

Mae gair Duw yn dangos i ni Dduw Dad Tad pob peth, yna'n ein cyflwyno i Iesu Grist yr un dyn a wnaeth Duw, a oedd yn ein plith ac a roddodd ei fywyd er mwyn dynoliaeth, pan aeth i'r nefoedd gadawodd ni i'r Ysbryd Santo a nawr gallwn ni ddibynnu ar y tri.

Mae'r Tad a'r Mab yn y nefoedd ac mae'r Ysbryd Glân yn symud yn ein calonnau fel tân.

Mae gan yr Eglwys Gatholig gyfres o gweddïau sy'n cael eu cyfeirio'n arbennig at y tri sydd gyda'i gilydd yn un, y drindod ddwyfol.

Gweddïau ydyn nhw sy'n codi mewn amrywiol achosion lle mae llaw dyn ac yn methu gweithio ac yna rydyn ni'n dibynnu ar weddi oherwydd mai dim ond gwyrth Duw sy'n ddigon. 

Gweddi i'r Drindod Sanctaidd Pwy yw'r Drindod Sanctaidd?

Gweddi i'r Drindod Sanctaidd

Undeb Tad; Mab a'r Ysbryd Glân yw'r rhai sy'n ffurfio'r Drindod Sanctaidd.

Roedd ei ymddangosiadau yn raddol a gallwn eu gweld trwy gydol y Biblia.

Ar y dechrau, yn y genesis mae Duw yn ymddangos yn creu'r nefoedd a'r ddaear a phob bod byw.

Yna yn efengylau Testament Newydd gwelwn fod Iesu Grist yn cyrraedd, wedi ei eni o forwyn trwy waith a gras yr Ysbryd Glân. 

Yno, rydyn ni'n dechrau gwybod holl fywyd y Gwaredwr, yna pan fydd yn marw, yn codi ac yn esgyn i'r nefoedd, mae'n gadael addewid yr Ysbryd Glân inni, ond dim ond ar ôl amser yn nydd y Pentecost a amlygwyd yn llyfr Deddfau'r Sant y cafodd hyn ei amlygu. Apostolion ac yn parhau i fynd gyda ni hyd heddiw. 

Y Drindod bwerus sy'n caniatáu inni geisiadau ein calon, y rhai yr ydym yn eu gwneud gan yr enaid lawer gwaith.

Mae'r Drindod Sanctaidd bob amser yn barod i wrando arnom.

Gweddi i'r Drindod Gatholig Sanctaidd

Rwy'n eich addoli, paraclito'r Ysbryd Glân, dros fy Nuw ac Arglwydd, a diolchaf ichi yn anfeidrol gyda'r holl lys nefol yn enw'r Forwyn Fendigaid, eich Gwraig gariadus am yr holl roddion a breintiau y gwnaethoch ei haddurno â hi, yn enwedig am y perffaith a'r dwyfol hwnnw. elusen y gwnaethoch llidro ei chalon fwyaf sanctaidd a phur yng ngweithred ei Ragdybiaeth fwyaf gogoneddus i'r nefoedd; ac yn ostyngedig yr wyf yn erfyn arnoch yn enw eich Gwraig ddiamwys, caniatâ imi ras i faddau i mi yr holl bechodau bedd yr wyf wedi eu cyflawni ers yr eiliad gyntaf y gallwn bechu; hyd heddiw, yr wyf yn galaru yn anfeidrol, gyda'r pwrpas o farw yn hytrach na throseddu dy Fawrhydi dwyfol eto; ac am rinweddau uchaf ac amddiffyniad mwyaf effeithlon eich Gwraig fwyaf cariadus, erfyniaf arnoch i roi'r rhodd werthfawrocaf o'ch gras a'ch cariad dwyfol i mi ac i'r Gogledd, gan roi'r goleuadau a'r cymorth arbennig hynny y mae eich Providence tragwyddol wedi ei bennu ymlaen llaw i'm hachub, ac arwain fi at ie

Gweddi y Drindod Gatholig Sanctaidd yn cael effeithiau ar unwaith.

Gweddi, arf pwerus sy'n perthyn yn unig i'r rhai ohonom sydd wedi credu yng ngrym yr Arglwydd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Fendigaid

Offeryn pwerus y mae'r Eglwys Gatholig wedi gwybod sut i'w ddefnyddio ac sy'n gadael model inni, enghraifft fel ein bod yn gwybod sut i ofyn, pa eiriau i'w defnyddio. 

Nid yw gweddi yn ddrwg, maen nhw'n gyfle i ddod i arfer â gweddi, i ddysgu gweddïo'n gywir, dyna pam mae gweddïau'n bodoli i'n tywys yn y broses. 

Gweddi i'r Drindod Sanctaidd am gariad 

Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, Amen.

Y Drindod Sanctaidd, ein dechrau a'n diwedd, fy nerth a'm help a'm help dwyfol, sy'n byw yn fy nghalon ac sy'n bresennol yn fy enaid ac yn gorchuddio fy modolaeth gyfan.

Y Drindod Sanctaidd fendigedig, yn haeddu pob anrhydedd, gogoniant a mawl, credaf yn dy allu, Duw Dad, Duw y Mab, Duw yr Ysbryd Glân.

Rwy’n ymddiried yn ddall yn eich anrhegion ac rwy’n gobeithio ynoch chi, ac mae fy ngobaith ac elusen rwy’n eu rhoi yn eich dwylo, yn fy helpu i gynyddu fy ffydd a phob dydd gyda’ch cariad yn berson gwell ac yn deffro’n llawn anogaeth a brwdfrydedd.

Dduw bendigedig, chi yw'r ffynhonnell y mae cariad a bywyd yn tarddu ohoni, eich bod chi wedi ein creu ni yn ôl eich delwedd a'ch tebygrwydd, a'ch bod chi, o gariad tuag atom ni, wedi anfon Duw y Mab er mwyn iddo, gyda'n bywyd, ein hachub a'n hachub rhag pechod, I ...

(Dywedwch eich enw)

Rwy'n rhoi i chi ac yn cysegru popeth sy'n trigo yn fy mod ac mae'n ddrwg iawn gen i ofyn i chi faddau i mi am yr holl gamgymeriadau rydw i wedi'u gwneud ac am y pechodau rydw i wedi'u cyflawni heddiw ac sy'n fy ngwahanu oddi wrthych chi.

Y Drindod Sanctaidd, erfyniaf arnoch i drugarhau wrthyf, a rhoi eich help imi, fel bod fy enaid yn llawn llonyddwch, gan drawsnewid fy hun yn glaf, yn ddeallus, yn ostyngedig ac wedi gwisgo yn eich daioni.

Ysbryd Glân Bendigedig, ffynhonnell pob cysur, gofynnaf ichi gyfoethogi fy enaid â digonedd eich rhoddion.

Ti yw fy ngobaith a'm tarian yn fy mrwydrau, ti yw fy nerth mewn adfydau a phryderon.

Am y rheswm hwn, deuaf ar fy ngliniau ger eich bron i ofyn ichi estyn eich llaw am help ac ymyrryd ar fy rhan gerbron Duw Dad i dderbyn ei gymorth prydlon.

Ysbryd Nefol Sanctaidd, adnewyddwch fy nerth a chynyddwch fy dewrder i barhau â'r frwydr hon rwy'n ei hwynebu, pwyswch eich clust tuag at fy deisyfiadau a chaniatâ i mi'r hyn yr wyf yn ei ddymuno a gofyn ichi ar y diwrnod hwn.

Os gwelwch yn dda goleuwch yn fy nghalon gariad Duw sy'n goleuo calonnau eich dilynwyr ffyddlon. Er eich Cariad, Pwer a Thrugaredd gofynnaf ichi fy rhyddhau o bob adfyd, ac nad oes dim yn tarfu ar fy heddwch nac yn gwneud imi ddioddef.

Y Drindod Sanctaidd, deuaf â hyder llwyr i Chi, a chyda holl ffydd fy enaid, fel y gallwch leddfu’r gofidiau sy’n achosi dioddefaint mawr imi, os gwelwch yn dda iacháu clwyfau fy nghalon ac arllwys eich trugaredd arnaf a bod arnaf ei angen gyda chymaint brys:

(Dywedwch wrth y Drindod Sanctaidd beth sydd ei angen arnoch ar frys a gofynnwch am eu cymorth gogoneddus)

Dduw Dad, diolch i ti am dy fod yn gwrando ar fy ngweddïau, am Dy gariad anfeidrol, ac am y sicrwydd y mae dy gariad yn ei roi imi, sy'n fy nghysgodi ac yn dod â chysur i mi.

Erfyniaf arnoch i'm helpu, y Drindod Sanctaidd, gofynnaf ichi am ymyrraeth a theilyngdod y Forwyn Fair Fendigaid, Mam Iesu a'n mam.

Amen.

Oeddech chi'n hoffi gweddi'r Drindod Sanctaidd am gariad?

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros y Plant

Cariad yw peiriant ein gweddïau bob amser, p'un a yw'n ein symud i ofyn am eraill neu a ydym yn gofyn am gariad i groesi ein llwybr.

Beth bynnag yw'r achos, y peth pwysig yw gofyn o'r galon, oddi wrth yr enaid a chyda llawer o ffydd.

Yr hyn sy'n gwneud ein gweddïau'n bwerus ac yn cael atebion yw ein bod ni'n credu y gellir caniatáu'r hyn rydyn ni'n ei ofyn.

Mae gofyn am gariad, fel ein bod yn gwybod sut i'w adnabod ar hyn o bryd ei fod yn croesi ein llwybr o'r pwys mwyaf gan fod gair Duw yn dysgu bod y galon yn twyllo ac yn gallu gwneud inni gredu ein bod yn dod o hyd i gariad pan nad yw. 

Dyma pam mae cael arweiniad y Drindod Sanctaidd bron yn weithred o fywyd a marwolaeth. 

Gweddi’r Drindod Sanctaidd am achosion anodd a brys

Y Drindod Sanctaidd, Triune Duw ac Un, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, ein dechreuad a'n diwedd, puteinio o'ch blaen Rwy'n talu gwrogaeth: bendigedig a mawl fydd y Drindod Sanctaidd!; I chi, y Drindod Sanctaidd, byddwch yn anrhydedd, yn ogoniant ac yn ganmoliaeth i bob tragwyddoldeb, credaf ynoch â'm holl galon a hoffwn fod yn ddefosiwn ffyddlon i mi, deuaf atoch yn gwbl hyderus i ofyn ichi fy ngweld bob amser yn rhydd o ddrwg yn ogystal ag oddi wrth bawb. adfydau a pheryglon, ac yn fy anghenion, erfyniaf arnoch, caniatewch eich ffafr imi.

Dad y Nefoedd, Iesu Bugail Da, Ysbryd Glân, erfyniaf arnoch am ymyrraeth a haeddiant y Forwyn Fair Fendigaid, rhowch eich cymorth, eich arweiniad a'ch amddiffyniad i mi ym mhob mater a phryder yn fy mywyd.

Gogoniant i Ti Dduw Dad, ffynhonnell daioni a doethineb tragwyddol, daw bywyd oddi wrthych, daw cariad oddi wrthych, gwnewch i bob eiliad weithio gyda chyfiawnder a doethineb i fwynhau'r nwyddau a'r cysuron rydych chi'n eu hanfon ataf; cofiwch mai fi yw eich plentyn, a chymryd trueni am fy nyoddefiadau, fy anghenion a rhoi cymorth imi yn y sefyllfa anodd hon:

(gofynnwch yn ddidwyll beth rydych chi am ei gyflawni)

Diolch i ti, Dad trugarog am fod yno.

Gogoniant i Chi Dduw Fab y Tad Nefol y mae fy enaid yn dod o hyd i loches, fy nysgu i ddynwared yn ffyddlon eich bywyd a'ch rhinweddau, rhoi cadernid a dyfalbarhad imi gyflawni eich dysgeidiaeth a gwneud imi ymarfer gwaith elusennol yn amlach, peidiwch â'm cefnu i mewn y brwydrau beunyddiol, rhyddha fi rhag y cysylltiadau sydd gan y gelyn i mi, symudwch fi i ffwrdd a gwarchod fi rhag pob adfyd sy'n fy aflonyddu a chaniatáu i chi eich help gwyrthiol yn y broblem hon: (ailadroddwch y cais gyda gobaith mawr).

Diolch fy Iesu da am fod wrth fy ochr mewn eiliadau o anobaith ac ing.

Gogoniant i Chi Ysbryd Glân, eglurder sy'n goleuo popeth, ac mai chi yw llawenydd, cytgord a llawenydd y greadigaeth, gwnewch iddo bob amser docile i'ch ysbrydoliaeth ddwyfol roi heddwch i mi, rhoi help i mi yn fy mhroblemau a'ch problemau a rhoi eich help i mi er mwyn i mi allu cyflawni'r hyn sydd ei angen arnaf gymaint ar hyn o bryd.

Diolch Ysbryd Cariad Dwyfol am fy helpu pan fydd popeth yn dywyll ac angen Golau arnaf.

Mam a Brenhines i mi, Arglwyddes y Nefoedd Rydych chi, gan eich bod mor agos at y Drindod Sanctaidd, yn gweddïo drosof fi a'm problemau a'm diffygion cyfredol, byddwch Chi yn gyfreithiwr a hanner i mi er mwyn mynychu fy ymbil, gwnewch i mi gael y wyrth y mae cymaint o angen arnaf ynddi. fy mywyd

Diolch fy Mam annwyl, y Forwyn Fair fendigedig, am fod mor ddeallus a rhoi sylw i'n gofynion bob amser.

Y Drindod Ddwyfol, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, caniatâ dy drugaredd imi, caniatâ dy garedigrwydd imi a rho ateb cyflym imi yn fy ngofidiau a'm pryderon.

Dad, Mab ac Ysbryd Glân, Bendigedig a Mwyaf y Drindod Sanctaidd, dwi'n dy garu di, dwi'n dy addoli di ac rydw i'n rhoi fy mod i.

O Drindod Cariad, Dduw tosturi, yr wyf yn cefnu ar dy Ewyllys Ddwyfol, oherwydd mae dy amseroedd yn berffaith a dim ond Ti a wyddost beth sydd orau i mi. Gogoniant i'r Tad, Gogoniant i'r Mab, Gogoniant i'r Ysbryd Glân, gogoniant i'r Drindod Sanctaidd a Di-rannu, fel yr oedd yn y dechreuad, yn awr ac yn wastad, byth bythoedd.

Felly boed hynny.

 

Yr achosion hynny lle nad oes unrhyw beth yn ddynol y gallwn ei wneud.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am lawdriniaeth

Yr achosion hynny lle maent wedi rhoi diagnosis meddygol inni, lle mae aelod o’r teulu wedi diflannu, lle mae angen help Duw ar blentyn ac nad yw’n ei wybod neu nad yw am ofyn amdano, dioddefaint, poen, analluedd, aflonyddwch a rhai sefyllfaoedd ac emosiynau sy’n ein gwneud yn fwy anobeithiol maen nhw lle mae llaw nerthol Duw yn symud gyda nerth. 

Gall gweddi’r Drindod Sanctaidd fod yn help inni cyn bo hir yng nghanol y problemau anoddaf i'w datrys.

Mae popeth yn weithred o ffydd ac ymddiriedaeth yn yr Arglwydd, gan gredu bod ganddo reolaeth ar bob peth a'i fod yn gwybod beth mae'n ei wneud.

Yn fyr i'w amddiffyn 

Rwy'n eich adnabod chi ac rwy'n eich parchu chi, O Forwyn Sanctaidd Mwyaf, Brenhines y Nefoedd, Arglwyddes a Noddwr y bydysawd, fel Merch y Tad tragwyddol, Mam ei Mab anwylaf, a Gwraig gariadus yr Ysbryd Glân; ac yn puteinio wrth draed dy Fawrhydi gyda'r gostyngeiddrwydd mwyaf, erfyniaf arnoch am yr elusen ddwyfol honno; eich bod yn hynod lawn yn eich Rhagdybiaeth i'r nefoedd, eich bod yn fy ngwneud yn ras a thrugaredd unigryw o fy rhoi o dan eich amddiffyniad mwyaf diogel a mwyaf ffyddlon, ac o fy nerbyn yn nifer y gweision hapus a ffodus iawn hynny yr ydych wedi'u cerflunio yn eich bron forwyn.

Ymneilltuwch eich hunain, o Mam a fy Arglwyddes fwyaf trugarog, i dderbyn fy nghalon ddiflas, fy nghof, fy ewyllys, a phwerau mewnol ac allanol eraill a'm synhwyrau; Derbyn fy llygaid, fy nghlustiau, fy ngheg, fy nwylo a fy nhraed, rheolwch nhw yn ôl cymeradwyaeth eich Mab, fel ei fod, gyda'i holl symudiadau, yn bwriadu rhoi gogoniant anfeidrol i chi.

Ac am y doethineb hwnnw y gwnaeth eich Mab anwylaf eich goleuo ag ef, erfyniaf ac erfyn arnoch i gyrraedd goleuni ac eglurder imi er mwyn adnabod fy hun yn dda, fy dim byd, ac yn enwedig fy mhechodau, eu casáu a'u twyllo bob amser, a hefyd fy nghyrraedd yn ysgafn i adnabod y maglau. o'r gelyn israddol a'i frwydrau cudd ac amlwg.

Yn enwedig, Mam dduwiol, erfyniaf ar eich gras ... (sôn).

Hyn gweddi wyrthiol Mae Ala Santísima Trinidad i ofyn am ein hiechyd, ein hamddiffyniad a'n ffyniant yn gryf iawn!

Yn ein hamddiffyn, yn gofalu amdanom y tywys ni i wneud dim ond yr hyn yw ewyllys Duw. Gallwn ofyn am amddiffyniad i ni'n hunain neu i'n teulu a'n ffrindiau.

Cofiwch fod yr holl egni cadarnhaol hynny yn llifo oddi wrthym yn treiddio popeth o'n cwmpas.

Nid oes unrhyw beth na all y drindod Dwyfol ein hamddiffyn rhag, nid oes unrhyw beth sy'n gryfach neu'n gryfach na Duw, dyma pam yr ydym yn ymddiried mai ef yw'r un sy'n gofalu amdanom ni a'n un ni waeth ble maen nhw.

Pryd y gallaf weddïo?

Gallwch weddïo pryd bynnag y dymunwch.

Nid oes gan y weddi i'r Drindod Sanctaidd ddiwrnod, awr na moment ddelfrydol.

Rhaid inni weddïo pan fyddwn am weddïo. Rhaid inni gael ffydd a chredu bob amser bod popeth yn mynd yn dda.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus