Gweddi i Santa Muerte am waith

Gweddi i Santa Muerte am waith Mae'n hynod bwerus.

Mae'n gweithio cymaint os ydych chi'n chwilio am swydd fel mai'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw datrys rhyw broblem sy'n cael ei chyflwyno i chi yn eich amgylchedd gwaith.

Mae'r egni negyddol yr ydym yn teimlo, ar adegau, yn ein gweithle yn ddrwg a gallant effeithio ar ein cydweithwyr, ein penaethiaid a ninnau'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Gweddi i Santa Muerte am waith

Fy Marwolaeth Fendigedig annwyl ac annwyl, erfyniaf arnoch gyda'r geiriau hyn oherwydd mae angen eich help arnaf.

Yn y gwaith rwy'n cael fy hun yn mynd trwy broblemau sy'n gwneud i mi amau ​​fy sefydlogrwydd.

Bûm yn ysglyfaeth i'r eryrod ysol ac eiddigeddus sydd am fy ngweld i lawr.

Rwy’n mynd trwy amser gwael yr wyf am ei newid, mae angen swydd arnaf lle nad oes cenfigen, lle mae fy sgiliau’n cael eu cydnabod ac yn gallu sefyll allan i fod yn well. I roi'r cysur sydd ei angen ar fy nheulu.

Gofynnaf ichi gadw fy swydd, ac os na all fod. Helpa fi i gael un gwell. Gofynnaf am y diwrnod y mae'n rhaid i mi fynd i gyfweliad.

Rwyf am gyflawni fy nodau proffesiynol i deimlo'n llawn.

Rydw i eisiau gwell swydd, gwell cyflog, nad oes terfyn ar fy nod proffesiynol.

Rwy'n ceisio sefyll allan i fod yn well. Dyna pam dwi'n dod atoch chi, mae eich caredigrwydd a'ch pŵer yn anfeidrol fy mod yn gadael fy mhroblemau yn eich dwylo. Diolch i chi, diolchaf ichi'n anfeidrol, Fi yw eich credadun ffyddlon.

Felly boed hynny.

Mae'r frawddeg hon yn cael ei chymhwyso bryd hynny pan fyddwn ni'n mynd i gyfweliad swydd, pan rydyn ni ar fin ymgeisio am y swydd rydyn ni wedi bod eisiau erioed, i ofyn mae hynny'n ein helpu i gael dyrchafiad neu gynnydd yn ein cyflog, os ydych chi'n mynd trwy gyfnod anodd yn y gweithle gyda phartner, pennaeth, cleient neu weithiwr.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fusnes

Beth bynnag, bydd y weddi hon yn eich helpu chi i wneud hynny popeth sy'n ymwneud â'r gweithle cyfan

A yw marwolaeth sanctaidd yn bwerus?

Gweddi i Santa Muerte am waith

Mae wedi bod yn uchel ei barch ers blynyddoedd lawer, yn enwedig gan bobl Mecsico.

Mae credinwyr yn fwyfwy a dim ond pŵer Marwolaeth Sanctaidd y mae hyn yn ei ddangos.

Mae yna rai sy'n ystyried ei fod yn ysbryd drwg ond mae hyn yn hollol ddi-sail pan welwn y gwyrthiau a'r help y mae'r Sanctaidd hwn wedi'i roi i bawb sy'n dod ati i chwilio am gyfeiriad a chymorth. 

A yw'n beryglus dweud y weddi hon?

Y gweddïau ynddynt eu hunain nid ydynt yn ddim byd peryglus.

Fodd bynnag, mae'n dda eu gwneud â chyfrifoldeb llwyr oherwydd lawer gwaith rydym yn gofyn am rywbeth nad yw'n addas i ni naill ai i ni, ffrind neu aelod o'r teulu.

Mae gweddïau yn fater sensitif oherwydd ein bod yn mynd i mewn i dir ysbrydol cant y cant lle mae'n rhaid i ni wybod sut i symud oherwydd bod y negyddol yn llechu i chwilio am y gwan mewn ffydd. 

Pryd y gallaf weddïo'r weddi i'r farwolaeth sanctaidd am waith?

Ar unrhyw adeg, daw'r weddi hon yn arf cudd inni bob amser waeth ble'r ydym.

Mae llawer yn cynghori gwneud allor neu baratoi'r amgylchedd cyn gweddi a gall hyn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn gwybod, os nad oes gennym yr un peth, fod gweddi yn effeithiol ac yn bwerus oherwydd ei bod yn cael ei gwneud gyda ffydd mai dyna'r unig ofyniad y mae'n rhaid i ni ei gyflawni mewn ffordd orfodol. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Forwyn Montserrat dros ferched beichiog
llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus