Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda yn y gwaith neu mewn treial mae'n wir weithred o ffydd.

Lawer gwaith credir ei bod yn weithred anobeithiol neu ei bod yn dangos gwendid neu anallu i wneud pethau ar ein pennau ein hunain, ond nid yw hyn yn wir yn y lleiaf.

Mae'r angen am gefnogaeth ddwyfol yn dangos ein bod ni'n fodau ysbrydol ac rydyn ni am i bawb fod yn y mater sy'n ein poeni ni neu oherwydd ein bod ni'n mynd i gychwyn busnes newydd. 

Y peth mwyaf doeth yw gwneud y weddi hon tua thair gwaith y dydd, gallwch ei hymestyn y dyddiau rydych chi eu heisiau.

Efallai y bydd yn ddigon gyda dim ond tridiau neu efallai y bydd angen ychydig mwy o ddiwrnodau ar y cais sydd gennych.

Y gwir yw mai'r unig ofyniad i weddi fod yn effeithiol yw'r ffydd y mae'n cael ei gwneud gyda hi. 

Gweddi i bopeth fynd yn dda - Pwrpas

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda

Mae pwrpas y frawddeg hon yn eithaf clir a gellir ei ddefnyddio ym mhob achos posib.

Lawer gwaith rydym yn cychwyn prosiect newydd lle nad ydym gant y cant yn siŵr ond rydym yn dal eisiau ceisio, oherwydd yn yr achosion hynny mae hyn gweddi mae'n bwysig

Mae'n bwysig gofyn i Dduw am gyfarwyddyd yn y pethau rydyn ni'n eu gwneud neu iddo ein helpu ni i wneud pethau'n iawn ac yn iawn. 

Gall mentrau newydd hefyd fod ym maes astudiaethau, lle mae ffafr Duw bob amser yn fuddiol.

Neu gallwn ofyn i'r goruchaf fod yn ein helpu i barhau mewn perthynas sy'n sydyn yn cymryd naws diangen.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i werthu tŷ

Yn fon, gellir defnyddio'r weddi honno fel bod popeth yn mynd yn dda mewn sawl achos.

Gellir ei wneud gyda'r teulu cyfan ac fel hyn, gan fod pawb gyda'i gilydd yn gofyn am yr un pwrpas, daw gweddi hyd yn oed yn fwy pwerus.

Cofiwch fod gair Duw yn dweud, os bydd dau neu dri yn cytuno ac yn gofyn i Dduw y bydd yn caniatáu'r ceisiadau a wneir.

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda yn y gwaith 

“Fy Nuw, gofynnaf pan ewch i mewn i'm gwaith bod eich hanfod yn bresennol, galwaf ar eich presenoldeb i ddiolch i chi am y diwrnod newydd hwn rydych chi'n ei roi i mi. Gofynnaf iddo fod yn ddiwrnod o heddwch a bod yn llawn o'ch gras, eich trugaredd, eich cariad a phopeth yn digwydd yn ôl eich cynllun perffaith.

Heddiw, gofynnaf i'm holl brosiectau gael eu cyflawni, cyflawni fy syniadau ac mae hyd yn oed y cyflawniadau lleiaf yn fy mywyd a'm gyrfa yn rhan o'ch tystiolaeth ogoneddus.

Arglwydd Iesu, bendithiwch fy ngwaith, fy mhenaethiaid, fy nghleientiaid, fy nghydweithwyr a'r holl bobl sy'n gwneud i'r cwmni hwn ffynnu.

Dad Nefol, adnewyddwch fy ewyllys a'm nerth i wneud fy swydd yn y ffordd orau.

Y diwrnod hwn, hoffwn galon garedig i wasanaethu fy nghleientiaid a chydweithwyr â charedigrwydd bob amser. Arglwydd, rhowch geg sy'n gwenu i mi, meddwl optimistaidd a llygaid sy'n gwerthfawrogi popeth maen nhw'n ei weld o'ch cwmpas.

Dileu geiriau sarhaus oddi wrthyf a fy ngwneud yn berson da.

Rhowch ddwy law i mi weithio bob amser yn anrhydeddu fy nheulu, rhowch frwdfrydedd i mi godi o ddydd i ddydd gyda gwên.

Arglwydd, tywys fi ym mhob eiliad fy mod yn teimlo fy mod yn colli'r gogledd, bydded fy nerth a'm dewrder, rho imi galon mor ddewr â'ch un chi.

Dad Nefol Dduw, gwna'r diwrnod hwn a phob diwrnod gwaith y gorau oll, cymer fi o dy law.
Amen. ”

Mae yna amgylcheddau gwaith neu heriau gwaith newydd sydd, heb os, yn gofyn am gymorth ychwanegol mewn gweddi.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i San Antonio i ddod o hyd i gariad

Gofynnwch am mae popeth yn mynd yn dda yn y gwaith Gweddi yw honno gellir ei wneud bob dydd, cyn gadael y tŷ.

Traddodiad da y gallwn ei weithredu gartref yw gweddïo un weddi y dydd cyn gadael pawb gartref yn y boreau.

Yn y modd hwn rydyn ni'n helpu'r rhai bach neu'r rhai sy'n wan mewn ffydd i ymddiried mwy yng ngrym gweddi. 

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda mewn treial

“Na fydd Barnwr Bendigedig, mab Mair, yn siomi fy nghorff na fy sied waed. Lle bynnag yr af, mae eich dwylo yn fy nal.

Mae gan y rhai sydd eisiau fy ngweld yn wael lygaid ac nid ydyn nhw'n fy ngweld, os oes ganddyn nhw arfau nid ydyn nhw'n fy mrifo, a chydag anghyfiawnderau nid ydyn nhw'n fy arwain.

Gyda'r fantell a orchuddiwyd Iesu nawr rwyf wedi fy lapio, fel na allaf gael fy mrifo na'm lladd, ac er mwyn trechu'r carchar ni fyddaf yn ymostwng. Trwy groesffordd y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

Amen. ”

Mae wynebu achos cyfreithiol yn gyfnod o lawer o sylw a phryder lle gall gweddi i bopeth fynd yn dda fod o gymorth mawr.

Gall gallu sianelu'r egni negyddol a gallu addasu'r rhai positif mewn amgylchedd lle mae popeth sy'n cael ei ddweud a'i wneud yn cael ei ystyried ar lefelau eithafol fod yn unig iachawdwriaeth i ni.

Gallwch weddïo cyn ac yn ystod barnMae'n weithred a fydd yn ein helpu i gadw'r heddwch a gwneud penderfyniadau da. 

Gweddi fel bod popeth yn mynd yn dda mewn llawdriniaeth

O Iesu, Ti yw'r gwir Air, Ti yw'r Bywyd, y Goleuni, Ti yw ein ffordd ni, Iesu, fy Arglwydd annwyl, a ddywedodd: "Gofynnwch a bydd yn cael ei roi i chi, ceisiwch ac fe welwch, curwch ac fe fydd yn cael ei agor i chi," ymyrraeth Mair Eich Mam Bendigedig, galwaf, ceisiaf, gofynnaf ichi gyda phob gobaith y rhoddwch yr hyn sydd ei angen arnaf ar frys: (Dywedwch beth rydych chi am ei gyflawni). Gweddïwch dri Ein Tadau, tri Marw Henffych well a thair Gogoniant. 

O Iesu, Ti yw Mab y Duw byw, Ti yw tyst ffyddlon Duw ynddo el mundoTi yw Duw gyda ni, Iesu Arglwydd yr Arglwyddi, a ddywedodd "Beth bynnag a ofynnwch i'r Tad yn Fy Enw i, bydd yn eich caniatáu chi" trwy ymyrraeth Mair, Eich Mam Fendigaid, yr wyf yn ostyngedig a chyda'm holl galon yn erfyn gyda ffydd aruthrol i'ch Tad yn Eich Enw eich bod yn rhoi’r ffafr hon imi yr wyf yn ei chael mor anodd ei chael trwy fy modd gwan: (Ailadroddwch gyda gobaith mawr yr hyn rydych chi am ei gael). Gweddïwch dri Ein Tadau, tri Marw Henffych well a thair Gogoniant. 

O Iesu, Ti yw Mab Mair, Ti yw gorchfygwr drygioni a y farwolaethChi yw'r dechrau a'r diwedd, Iesu, Brenin y Brenhinoedd, a ddywedodd: "Bydd y Nefoedd a'r Ddaear yn mynd heibio, ond ni fydd fy ngair yn pasio" trwy ymyrraeth Mair, Eich Mam Fendigaid, rwy'n teimlo'n gwbl hyderus y bydd fy mhle taer yn cael ei ganiatáu: (Dywedwch y cais eto gyda defosiwn aruthrol).

https://www.colombia.com

Cyn mynd i mewn i'r ystafell lawdriniaeth mae ofn bob amser o beidio â gwybod beth allai ddigwydd, a dyna pam mae gwneud gweddi fel bod y llawdriniaeth a'r broses gyfan yn dda yn hanfodol.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Pla Sanctaidd am arian

Y mwyaf a argymhellir yw gwnewch y weddi hon gyda'r claf cyn mynd i mewn i'r ystafell lawdriniaeth, rhaid i chi ofyn yn gadarnhaol a bod yn uniongyrchol â'r hyn rydyn ni am ei weld.

Yn y diwedd, mae'n dda diolch, yn y modd hwn mae egni da yn cael ei drosglwyddo sy'n bwysig ym mhob proses iechyd.

Pa mor hir mae'r weddi yn ei gymryd i weithio?

Nid oes gan weddïau amseroedd penodol.

Fel rheol, yn dibynnu ar y sefyllfa, gall gymryd ychydig funudau neu hyd yn oed ychydig oriau ar waith.

Y peth pwysig yw eich bod yn sicr y byddwch yn rhedeg yn dda.

Felly, bydd y weddi fel bod popeth yn mynd yn dda yn y gwaith, barn a gweithrediad yn gweithio'n gyflym ac yn effeithiol.

Ewch gyda Duw.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus