Gweddi dros fam ymadawedig

Gweddi dros fam ymadawedig Gall ein helpu i gyflawni'r cysur sydd ei angen arnom mewn eiliad mor ofnadwy.

Colli mam yw un o'r poenau cryfaf y gall bod dynol ei deimlo oherwydd ei fod yn colli ei hun i'r bod a roddodd fywyd iddo, a arweiniodd ac a aeth gydag ef yn ei dwf. Mae'n dristwch sy'n anodd ei oresgyn, ond gyda'r help ysbrydol y mae gweddi yn ei awgrymu, gall ddigwydd yn gyflymach. 

Mae hon yn weddi bwysig, er ein bod ni'n meddwl neu eisiau ei hangen byth, y gwir yw nad ydyn ni'n gwybod ar ba foment rydyn ni'n teimlo'r angen i wneud y weddi hon.

Dyna pam yn y ffydd acatolig, mae brawddegau manwl ac union y gallwn droi atynt beth bynnag yw'r sefyllfa yr ydym yn mynd drwyddi. 

Gweddi dros fam ymadawedig Beth yw ei bwrpas?

Gweddi dros fam ymadawedig

Efallai fod sawl pwrpas i'r weddi hon, un ohonyn nhw yw gallu dod o hyd iddi yng nghanol y weddi, y cysur sydd ei angen arnom, pwrpas arall ac efallai'r un sy'n ennill llawer mwy o gryfder yw gallu sefydlu rhywfaint o gyfathrebu â'r dimensiwn arall hwnnw, mae hyn yn rhoi'r sicrwydd inni fod bod mor felys a chariadus â mam, mewn lleoedd nefol, yn gorffwys mewn heddwch ac yn mwynhau. o'r buddion o fod wedi cael bywyd iawn gerbron Duw. 

Pwrpas arall yw gallu diolch i hapusrwydd cael mam a gofyn am ei gorffwys tragwyddol. Mae hyn yn bwysig oherwydd dyma'r ffordd i deimlo'n dawel gyda ni'n hunain gan wybod bod ein gweddïau yn gwneud i aelod ein teulu ddod o hyd i'r golau y tu hwnt y farwolaeth.  

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Sant Ffransis de Paula

1) Gweddïau ar gyfer mam ymadawedig fer

“Arglwydd Iesu Grist, Mab Duw, a oedd eisiau cael mam ar y ddaear, y Forwyn Fair; edrychwch â llygaid tosturiol ar eich gwas N…, yr ydych chi wedi ei alw o fynwes ein teulu.

A thrwy ymyrraeth Santes Fair o Guadalupe, bendithiwch y cariad a oedd ganddi bob amser ar y ddaear, a gwnewch hynny, o'r nefoedd, y gall barhau i'n helpu. Ewch â ni yr ydych chi wedi gorfod ei adael ar y ddaear dan eich amddiffyniad trugarog. Chi sy'n byw ac yn teyrnasu byth bythoedd. 

Amen. ”

Fel arfer, y gweddïau dros fam ymadawedig fer yw'r rhai harddaf.

Ar hyn o bryd mae gennym lawer o fodelau gweddi ac, ymhlith cymaint o opsiynau brawddegau byr sy'n hawdd eu cofio a beth allwn ni ei wneud bob amser.

Yn amgylchiadau unigrwydd, weithiau, rydyn ni eisiau bod ar ein pennau ein hunain a threulio ein omentos i gofio ein hanwylyd, yn yr eiliadau hynny mae'n bwysig gallu codi un o'r gweddïau hyn nad oes angen gormod o amser arnyn nhw ond a all ein helpu i oresgyn tristwch a dod o hyd i yr heddwch a'r llonyddwch na ellir ond ei gyflawni gan ochr Duw.  

2) Gweddi dros fam ymadawedig

“O fy mam, rwy’n golygu hynny
Chi oedd y tywysydd ac i'r gogledd o fy mywyd,
Diolch i chi rydyn ni yn y byd hwn,
diolch i chi a roddodd inni fod,
diolch i ti a'n haddysgodd ni,
Diolch i chi ni yw'r hyn ydyn ni,
gadawsoch, aethoch i'r nefoedd,
Fe wnaethoch chi gyflawni eich cenhadaeth mewn bywyd,
gwnaethoch chi helpu'r cymydog a'r anghenus,
bob amser yn sylwgar ac yn ymwybodol o bopeth,
sut i anghofio cymaint o bethau hardd, eich llais, eich chwerthin ...
Heddiw fy Nhad, gofynnaf ichi
gyda llawer o ostyngeiddrwydd, gwrandewch ar fy ngweddi
a byddwch yn sylwgar i lais fy ngweddïau,
Dangoswch y ffordd i mi at fy mam
fel y byddo wrth dy ochr Arglwydd, "
Ewch â hi i orffwys yn nheyrnas nefoedd.
Fy mam, mae blodyn ar ei bedd yn gwywo
Mae deigryn ar eich cof yn anweddu
gweddi dros eich enaid, mae Duw yn ei derbyn.
Mae'r goleuni gwastadol yn disgleirio iddi, bydded iddi orffwys mewn heddwch.
Amen. ”

Oeddech chi'n hoffi'r weddi gref hon dros fam ymadawedig?

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi Serenity

Mae mamau yn fodau sy'n llawn melyster a chariad a fydd bob amser yn sicrhau lles eu plant. Enghraifft o fam enghreifftiol yw'r un fam i'n Harglwydd Iesu Grist, sy'n cael ei llenwi â'r Ysbryd Glân a oedd yn gwybod sut i garu a derbyn ei mab.

y Mae mamau'n rhan bwysig o winwydden pob person a phan fydd y rhan hon gyda'r crëwr mae Duw yn gadael gwagle sy'n cael ei lenwi trwy'r weddi yn unig rydyn ni'n ei chodi gyda'r syniad ei bod hi ei hun wrth ymyl Duw yn gofalu am ei phlant. 

3) Gweddi i'm mam yn y nefoedd

"O fy nhad, dim ond cysur yn yr eiliadau tragwyddol o boen.
Galarwn eich absenoldeb, annwyl fam, yn yr eiliad hon o dristwch,

Cymaint o boen, cymaint o ddioddefaint, rydych chi'n gadael gwacter mawr yn ein calon,

Caniatâ iddo Arglwydd, y maddeuant o'u pechodau, ewch trwy ddrws angau,

Mwynhewch eich heddwch ysgafn a thragwyddol.

Duw hollalluog, Rydyn ni'n rhoi yn eich dwylo cariadus. I'n mam, a alwyd yn y bywyd hwn i gadw cwmni i chi. Caniatâ iddo weddill tragwyddol yr enaid ym mharadwys. Fy mam, rwyf am ddweud mai chi oedd y tywysydd ac i'r gogledd o fy nerth,

Diolch i chi rydyn ni yn y byd hwn, diolch i chi a roddodd inni fod,
Diolch i chi a'n haddysgodd, diolch i chi yr ydym ni,
A diolch i chi byddaf bob amser yn berson da a adawsoch, aethoch i'r nefoedd,

Fe wnaethoch chi gyflawni eich cenhadaeth ar y ddaear, helpu eraill a'r anghenus,

Bob amser yn sylwgar ac yn ymwybodol o bopeth, fel anwybyddu cymaint o bethau hardd, eich llais, eich gwên ...
Heddiw fy Nhad, gofynnaf ichi gyda gostyngeiddrwydd mawr, clywch fy ngweddi

A byddwch yn sylwgar i lais fy ngweddïau, dangoswch y ffordd i'm mam,

I fod wrth dy ochr Arglwydd, Ewch â hi i orffwys yn nheyrnas nefoedd.
Mae fy mam, blodyn ar ei bedd yn gwywo, mae deigryn ar eich cof yn anweddu
Gweddi dros eich enaid, mae Duw yn ei derbyn. Bydded i olau gwastadol ddisgleirio i chi, bydded i chi orffwys mewn heddwch.
Amen."

Rydyn ni'n caru'r weddi hon yn fawr iawn i'm mam ymadawedig yn y nefoedd.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi dros fusnes

Mae mam yn ffrind y gallwch chi droi ato ar unrhyw adeg, ni waeth pa mor ddrwg rydych chi'n dod, mae gan famau freichiau agored bob amser i groesawu eu plant.

Pan fydd y mamau hyn yn y nefoedd, maent yn parhau i fod yn gariadus ac yn parhau i fod yn barod i wrando arnom, ein helpu a pharhau i'n tywys.

Wedi'r cyfan gallwn ddeall nad oes lle gwell i fam na bod wrth ymyl yr un Arglwydd Dduw Dad. 

Pryd y gallaf weddïo'r weddi?

Gellir gwneud gweddïau bob amser.

Nid yw o reidrwydd yn angenrheidiol codi'r llais neu gynnau canhwyllau, ond y gallwn weddïo o'r galon ac y bydd y weddi yn ddiffuant. Yn ogystal, y cyfan sy'n rhaid i chi ei gael yw ffydd yn fyw ac yn effro iddo fod ein gweddiau cyrraedd lle mae'n rhaid iddyn nhw fynd.

Mae'r canhwyllau, y lle, os ydym yn ei wneud mewn llais isel, uchel neu yn ein meddwl, yn ddim ond manylion y gallwn eu gweld ar hyn o bryd, ond beth bynnag gellir gwneud y gweddïau bob amser. 

Gweddïwch y weddi hon dros fam ymadawedig gyda llawer o gariad.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus