Gweddi am waith

Gweddi am waith Gallwn gyflawni llawer o fuddion.

Mae gweddïau yn strategaeth ysbrydol sy'n ein helpu i ddod o hyd i atebion i broblemau lle nad ydym yn aml yn gwybod beth i'w wneud na sut i weithredu. 

Yn y frawddeg benodol hon gallwn ofyn amdanom ein hunain, fel bod yr amgylchedd gwaith yn ddymunol, gofyn am ein penaethiaid neu is-weithwyr a rhai mwy o geisiadau yn dibynnu ar y gwahanol amgylchiadau a all godi yn yr amgylchedd hwnnw.

Y peth pwysig yw gwybod bod yna faterion llafur hefyd gweddïau gellir gwneud hynny yn benodol ac yn uniongyrchol, gan gofio bob amser fod gweddi yn weithred o ffydd y mae'n rhaid ei gwneud trwy gredu yn y pŵer sydd ganddi.

Gweddi am waith A yw'n bwerus?

Gweddi am waith

Mae unrhyw weddi yn bwerus. Am hyn, mae'n ddigon i weddïo gyda ffydd.

Os oes gennych lawer o ffydd ac os ydych chi'n meddwl bod popeth yn mynd yn dda, bydd yn gweithio.

Credwch yn Nuw Mae'n tyfu yn ei bwerau. Dim ond wedyn y byddwch chi'n rhoi popeth yn iawn.

Peidiwch â gwastraffu mwy o amser, dechreuwch weddïo ar hyn o bryd!

Gweddi i ddod o hyd i swydd 

Iesu, Tad Nefol Tragwyddol:

Fy Nhad, fy Nghanllaw, fy nerth, rwy'n siarad â chi fy Ngwaredwr ...

Mae gennych chi'ch mab yma sydd wedi pechu, ond sy'n eich caru chi ...

Rydych chi'n cael eich canmol am eich cariad, am eich daioni tragwyddol a'r diogelwch rydych chi'n ei roi inni, Dad.

Hynny i chi, mae popeth yn bosibl a phopeth y gallwch chi oherwydd bod eich gras yn aruthrol ac nad ydych chi byth yn fy ngadael. Ac ar adegau o ofid ni fyddwch byth yn gadael i fynd o fy llaw.

Rydych chi'n fara, roeddech chi'n fywyd, rydych chi'n gariad ac yn gysur. Yn y tywyllwch mae eich goleuni yn fy arwain. Rwy'n dod atoch chi, yn penlinio, fy annwyl Dad, dwi'n dod eto i weddïo am eich daioni tragwyddol, er eich amddiffyniad.

Oherwydd fy mod yn gwybod hynny o'ch llaw, ni fyddaf yn ofni dim a dim y byddaf yn brin ohono. Oherwydd eich bod chi, fy arglwydd daioni, yn helpu'r llethol.

Erfyniaf arnoch i leddfu fy mhryderon, erfyniaf ar ateb fy nghais. Lleddfu fy mhoen a gorlethu.

Dad, fy annwyl Iesu wedi atgyfodi, edrych ar fy anghenion a fy helpu i'w cefnogi. Erfyniaf arnoch am swydd newydd, Fy Nhad.

Oherwydd fy mod i'n gwybod bod eich cynlluniau'n berffaith, oherwydd rydw i'n teimlo'n gornelu. Rwy'n dod atoch chi i wneud fy nghais am waith. Mae angen y swydd honno arnaf i gefnogi fy nheulu.

Gwn na fyddwch Chi yn eich daioni mawr, yn gadael imi gwympo oherwydd eich llaw ni fyddaf yn ofni ac yn rhyddhad y byddaf yn ei deimlo. Erfyniaf ar eich tad, a fydd fy hiraeth yn cael ei ganiatáu yn brydlon.

Tad bendigedig a nefol. Rwy'n gwybod y byddwch chi'n agor drysau a ffenestri gobaith. Gwn y byddwch yn dod o hyd i swydd weddus i mi yn eich trugaredd aruthrol.

Helpa fi, fy Arglwydd, i fod yn amyneddgar a chael fy ngwobrwyo. Gwnewch iddo gael swydd weddus, lewyrchus a sefydlog. Ymyrryd yn fy nghais i sefydlu fy hun yn ariannol.

Gwnewch i mi fod yn Ddarparwr a bendithiwch fy nheulu, fy mwyd.

Erfyniaf arnoch am y swydd honno neu am ddechrau fy musnes fy hun.

(Yn dawel gwnewch eich cais arbennig)

Helpa fi Arglwydd yn fy maich, erfyniaf arnoch chi, fy Arglwydd.

Rwy'n credu popeth ynoch chi, fy Nuw.

Bendithia chi am byth, Arglwydd!

Mae'r weddi hon i ddod o hyd i waith yn bwerus iawn!

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Mae'r argyfwng llafur wedi lledu mewn llawer o ddinasoedd y byd. Fodd bynnag, ar gyfer yr achos penodol hwn mae brawddeg benodol.

Yn yr ystyr hwn, y peth mwyaf doeth yw gofyn yn uniongyrchol ac yn ddiffuant beth yr ydym am ei weld, pa waith yr ydym yn ceisio'i gael a gofyn am gredu.

Nid oes unrhyw weddi sy'n cael ei gwneud o'r galon nad yw'n llenwi ein henaid ag egni positif ac mai'r un egni yw'r hyn rydyn ni'n mynd i'w drosglwyddo ble bynnag rydyn ni'n cyrraedd.

Gall gweddi bwerus dorri cadwyni sy'n amhosibl eu goresgyn gyda'n grymoedd corfforol. 

Gweddi i fendithio’r gwaith 

Diolchaf i ti, Arglwydd, oherwydd gallaf weithio.

Bendithia fy ngwaith a gwaith fy nghydweithwyr.

Rhowch y gras inni gwrdd â chi trwy waith bob dydd.

Helpa ni i fod yn weision diflino i eraill. Helpa ni i wneud ein gwaith yn weddi.

Helpwch ni i ddarganfod yn y gwaith bosibilrwydd o adeiladu byd gwell.

Mae Meistr, fel yr unig un sy'n gallu diffodd ein syched am gyfiawnder, yn caniatáu inni'r gras i ryddhau ein hunain rhag pob gwagedd ac i fod yn ostyngedig.

Diolchaf i ti, Arglwydd, oherwydd gallaf weithio. Peidiwch â gadael i'm teulu ddiffyg cefnogaeth a bod ym mhob cartref bob amser yr hyn sy'n angenrheidiol i fyw gydag urddas.

Amen.

Mae gweddïau a wneir er mwyn bendithio ein bywydau neu fywydau'r rhai o'n cwmpas yn tueddu i fod y ceisiadau mwyaf diffuant y gellir eu gwneud.

Pan ofynnwn am eraill rydyn ni'n dangos y galon dda mae Duw wedi'i rhoi inni.

Dyma pam rydyn ni'n gweddïo i fendithio’r gwaith Nid gweddi er ein budd ein hunain ond er lles pawb sy'n rhannu amgylchedd gwaith gyda ni. 

Yn y frawddeg hon gallwch ofyn am y sefyllfaoedd hynny lle mae'r amgylchedd gwaith yn llawn egni gwael a meddyliau negyddol.

Gweddi i gael swydd mewn 3 diwrnod

Iesu, fy Iesu da, fy annwyl Iesu, fy Arglwydd, fy Mugail, fy Ngwaredwr, fy Nuw, yr wyf yn eich addoli fel Mab y Tad Tragwyddol, yr wyf yn ymddiried ynoch ac yn eich canmol am eich tosturi a'ch daioni, yr wyf yn eich parchu oherwydd eich bod yn rhoi diogelwch imi a gyda chi. Nid wyf yn ofni dim, rwy'n eich caru chi oherwydd eich bod chi'n fy nghawod â grasusau a ffafrau nefol bob tro y deuaf â'm gofidiau ger eich bron, bob tro y gofynnaf am eich help.

Iesu, fy Iesu da, fy annwyl Iesu, Rydych chi, sef llewyrch y Goleuni Tragwyddol, yn estyn dwylo eich cymwynaswr unwaith eto drosof ac yn dod i'm helpu yn fy adfyd; Rydych chi sy'n frawd ac yn ffrind i'r anghenus a byth yn gadael llonydd inni fel nad ydyn ni'n mynd ar gyfeiliorn. Rydych chi sy'n gyson wrth ein hochr yn trugarhau wrthyf ac yn fy nghynorthwyo yn fy nhrafferthion a'm diffygion, yn tosturio wrthyf ac yn fy ngwaredu o'm problemau, a Fel cyfryngwr unigryw rhwng Duw a dynion, mae'n cyflwyno fy mhle ger ei fron i gael ei fynychu.

Mae Iesu, fy Iesu da, fy annwyl Iesu, yn edrych ar yr angen mawr hwn sydd gen i nawr: wrth chwilio am swydd rydw i'n cael fy hun yn ddisymud, er fy mod i'n ceisio na allaf ddod o hyd iddo ac mae ei angen ar frys oherwydd bod fy anghenion yn eithafol ac yn anobeithiol, oherwydd Erfyniaf arnoch i roi eich cymorth cariadus imi.

Mae Iesu, fy Iesu da, fy annwyl Iesu, yn datgloi'r holl ddrysau yr wyf yn eu canfod ar gau, yn fy helpu i gael swydd neu fusnes da sy'n rhoi sefydlogrwydd economaidd i mi ac sy'n rhoi posibiliadau i mi wella a symud ymlaen, swydd neu fusnes gweddus neu lewyrchus lle. Gallaf gael twf proffesiynol a phersonol.

Iesu, fy Iesu da, fy annwyl Iesu, Chi sy'n llenwi eneidiau a chyrff yn bwyllog, yn lleddfu'r anghysur rwy'n ei deimlo y tu mewn i mi, gadewch imi fynd allan o'r foment ddrwg hon a pheidiwch â gadael imi suddo'n ddyfnach ac yn ddyfnach.

Yn yr awr hon o anobaith ac amddifadedd yn fy arwain yn y camau a gymeraf, yn gwneud imi ddod o hyd i gynigion swyddi da, agor pob drws i mi a rhoi pobl onest ar fy ffordd sy'n cynnig eu cefnogaeth; rhowch ddoethineb imi ddangos fy ngalluoedd a dyfalbarhad a chadernid i beidio â rhoi’r gorau iddi.

Helpwch fi i gael swydd dda lle gallaf gyflawni fy nyletswyddau yn llwyddiannus a chael yr arian sydd ei angen mor wael yn fy nghartref, anfonwch eich bendithion at fy Iesu da er mwyn i mi gael yr hyn sydd ei angen arnaf:

(dywedwch gyda ffydd aruthrol yr hyn rydych chi am ei gael)

Iesu, fy Iesu da, fy annwyl Iesu, diolchaf ichi o waelod fy mod am yr holl fuddion yr ydych wedi'u rhoi imi ac am y rhai sydd i ddod yr wyf yn siŵr na fyddant ar goll, yr wyf i gyd yn eiddo i chi a hoffwn fod am byth yn y Nefoedd , lle gobeithiaf ddiolch ichi byth bythoedd a pheidio â gwahanu oddi wrthych mwyach.

Bendithia chi am byth, Arglwydd!

Felly boed hynny. Amen

Oeddech chi'n hoffi'r weddi i gael swydd mewn 3 diwrnod?

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r enaid yn unig i wneud i berson ddod

Lawer gwaith rydyn ni'n dysgu bod swydd ar gael yn rhywle rydyn ni am weithio ond ei bod hi'n ymarferol amhosib gallu mynd i'r swydd honno.

Yn yr achosion hyn dim byd gwell na gweddi oherwydd hi yw ein llythyr cyflwyno gorau.

Wrth fynd i gyfweliad swydd gallwn ofyn i grewr Duw sofran y nefoedd a'r ddaear roi gras inni wneud argraff gyntaf dda.

Ar y llaw arall mae'n rhaid i ni ofyn bob amser nad yr hyn rydyn ni ei eisiau yw'r hyn y mae'r Arglwydd ei eisiau i ni ac yn yr ystyr hwn mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol iawn i wneud dim ond beth yw ewyllys Duw.

Gadewch inni symud ymlaen i frawddeg waith arall.

Gofyn am waith brys

Duw yw'r cyflogwr mwyaf yn y byd.

Hyderaf yn ei helaethrwydd mawr ac y bydd yn rhoi’r swydd orau imi ei chyflawni hyd yn hyn.

Swydd lle byddaf yn hapus.

Byddaf yn llewyrchus, oherwydd byddaf yn cael llawer o gyfleoedd i esgyn. Swydd lle mae'r amgylchedd gwaith yn fendigedig.

Swydd lle mae fy mhenaethiaid yn ofni Duw ac yn darparu amgylchedd cynnes a theg i'w gweithwyr.

Am y rheswm hwn, byddaf yn para am amser hir yn y swydd honno a byddaf yn teimlo'n hapus yn gweithio lle mae gan Dduw lawer o nwyddau i mi, mewn cytgord â phopeth. el mundo.

Mewn diolchgarwch, byddaf bob amser yn hapus, gan rannu gyda holl lawenydd yr Arglwydd, gan ddysgu’n dawel gyda gostyngeiddrwydd a chyda fy esiampl, cysondeb, teyrngarwch, llonyddwch, cyfrifoldeb a rhoi’r gorau i mi bob dydd gyda llawer o lawenydd, fel bod yr hyn rwy'n ei wneud gyda chariad, er budd llawer o bobl.

Amen, diolch Dad i chi fy nghlywed a gwneir hyn

Gall cyrraedd man lle nad ydyn nhw hyd yn oed yn chwilio am staff a gwneud cais am waith fod yn gam sy'n gofyn am lefel uchel o ddewrder gan fod siawns dda y cawn ein gwrthod heb hyd yn oed ddangos ein holl sgiliau.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i'r Pla Sanctaidd am gariad amhosibl

La gweddi i ofyn am swydd Gall brys ein helpu i basio'r prawf cychwynnol o wneud cais am swydd yn ddigymell ac nid oherwydd ein bod wedi gweld hysbyseb.

Ar adeg gofyn am swydd, gofynnir am gymorth ysbrydol i wybod ble i fynd, fel mai Duw sy'n cyfarwyddo ein camau o'r eiliad y byddwn yn gadael cartref a hyd nes y gallwn ddychwelyd ati.

I fy ngalw yn swydd 

Dad nefol annwyl, yn Enw Iesu, rwy'n ceisio Eich doethineb ac yn ymddiried ynoch chi i'm cyfarwyddo i geisio'r gwaith sydd orau i mi.

Rydw i eisiau o hyn ymlaen i gerdded o dan eich trugaredd a'ch gwirionedd a heb ymgrymu i'm dymuniadau a'm dealltwriaeth arwynebol fy hun.

Helpa fi i gael swydd dda lle nad oes unrhyw beth, ar fy mhen fy hun, ar goll gen i nac unrhyw un ohonof i.

Ni fyddaf yn poeni nac yn poeni am unrhyw beth, Dad, oherwydd rwy'n teimlo'ch heddwch yn dod dros fy nghalon a fy meddwl.

Chi yw fy ffynhonnell dŵr byw, mae gen i hyder yn eich rhagluniaeth a'ch bod chi'n ei roi i mi y grym i wrthsefyll helbulon fy mywyd o ddydd i ddydd.

Diolch i chi, Dad, am ddarparu fy angen am gyflogaeth yn ôl eich cyfoeth ac er gogoniant Ein Harglwydd.

O fy Nuw, bydded eich nerth gyda mi heddiw i ddod o hyd i swydd. Arwain fi at y gwaith hwnnw y byddaf yn ei garu a'i werthfawrogi gyda fy holl enaid.

Tywys fi i le gydag awyrgylch o barch a chydweithrediad, mewn amgylchedd diogel a hapus.

Helpwch fi i ddod o hyd i'r cydbwysedd meddyliol ac ysbrydol hwnnw yn y swydd newydd honno sydd gennych ar y gweill i mi. Diolch Arglwydd, am wrando arnaf a fy helpu heddiw.

Nid yw bywyd bob amser yn hawdd, ond byddaf yn ymdrechu i gofio eich bod chi yno bob amser i'm helpu ar bob adeg o fy mywyd.

Bendigedig fyddo Arglwydd, bendigedig fyddo dy Enw Sanctaidd Amen.

https://www.pildorasdefe.net

Ar yr eiliad honno yr ydym eisoes wedi gadael ein dogfennaeth mewn rhyw gwmni, mae'n rhaid i ni ddychwelyd adref yn aros i'r alwad honno gael ei gwneud yn yr amser byrraf posibl, oherwydd ein prawf mwyaf yn hyn o beth yw aros heb anobaith. 

Mae amynedd yn allweddol yn y broses aros hon.

Fodd bynnag, rhaid i ni beidio ag aros am byth, maen nhw'n gofyn i Dau symud y darnau o'n plaid fel bod yr alwad gadarnhaol rydyn ni'n aros amdani yn dod cyn gynted â phosib.

A gaf fi ddweud yr holl weddïau?

Gallwch chi ddweud y 5 brawddeg heb broblem. 

Y peth pwysig yw cael ffydd yn ystod gweddi am waith. Dim byd mwy.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus